En krisesituasjon kan være utfordrende både for ansatte, tillitsvalgte og ledere. Beslutninger tas raskt og ofte uten særlig grad av medvirkning fra tillitsvalgte.

- Fra midten av mars skjedde det mye på en gang. Spesielt den første måneden var både stri og hektisk, forteller Lise Dragset (bildet, foto: Bioingeniøren), utdannet bioingeniør og foretakstillitsvalgt i NITO ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Lise Dragset, foretakstillitsvalgt NITO- Kriseledelse preges mer av kommando enn det vi er vant med fra normal drift, noe som medførte at tillitsvalgte ble lite involvert i denne innledende fasen. Vi ble informert, men beslutninger måtte tas og implementeres raskt, og ledelsen ved sykehuset involverte få i beslutningsprosessene i denne fasen. Mye informasjon skulle ut til både medarbeidere og ledere, og jeg må si at i akkurat denne perioden var det utfordrende å være tillitsvalgt, sier Dragset.

Hun påpeker samtidig at det raskt kom i system igjen med mer involvering, og at samarbeidet med både ledelse, HR og forhandlingssjef har vært godt. Som tillitsvalgt har Dragset opplevd at arbeidsgiver har vært både lydhør og innstilt på å finne gode løsninger.

I denne perioden har de ansatte hatt mange spørsmål. Hvilke regler og rutiner gjelder nå? Hva med arbeidstid, arbeidsmengde og overtidsbetaling? Må jeg inn i turnus? Er smittevernet godt nok ivaretatt? Må jeg bytte avdeling eller arbeidssted? Og hva med ferieavviklingen? Går den som planlagt?

Viktig med gode rutiner

Hun mener derfor at det er viktig å bruke erfaringen man har fått så langt til å legge opp gode rutiner for de ansattes arbeidssituasjon i tiden framover. - Det er viktig at ansattes spørsmål rundt egen arbeidssituasjon og eventuelle pålegg fra arbeidsgiver tas opp fortløpende.

Et eksempel på dette ved St. Olav gjaldt bekymringer rundt smittevern og smitterisiko i møte med pasienter. - Mange ansatte var bekymret for smitte, særlig i den første perioden hvor det ble tatt imot pasienter med infeksjonssymptomer som kanskje ikke burde ha kommet inn. Flere var tett på disse pasientene under for eksempel blodprøvetaking. Det var også mangel og rasjonering på smittevernutstyr i starten, sier Dragset.

Hun forteller at mange av disse problemstillingen ble løst lokalt, ved at ansatte i risikogrupper fikk mulighet til å jobbe andre steder på sykehuset. Flere av de som jobbet med blodprøvetaking følte seg allikevel fortsatt utrygge, og det ble til slutt åpnet for at ansatte kunne bruke munnbind dersom man ønsket det i kontakt med pasienter.

Bruk din tillitsvalgt

- I den situasjonen vi har vært i nå, har vi tillitsvalgte en svært viktig rolle, sier Dragset. Jeg vil oppfordre til at man bruker sin plasstillitsvalgt eller foretakstillitsvalgt. Ta gjerne kontakt for råd eller en samtale dersom man er usikker, eller lurer på om det som skjer er greit i henhold til lov og avtaler. Eller hvis det er utfordringer på avdelingen man jobber på, og man selv står i en arbeidssituasjon som føles ugrei.

- Skal vi som tillitsvalgte kunne ta tak i sakene, må vi få vite om dem, slår hun fast.

Utfordring for arbeidsmiljøet

- En av de største utfordringene har vært å forsøke å bidra til å balansere eventuelle fordeler og ulemper som blir pålagt de ansatte i form av for eksempel endringer i arbeidstider, turnuser, arbeidsbelastning og pålegg om hjemmekontorløsninger.

Det utfordrer arbeidsmiljøet når alt blir snudd på hodet, og noen kanskje opplever at andre kommer bedre ut enn dem selv. Det er også krevende å forholde seg til nye rutiner og regelverk, forteller Dragset og fortsetter:

- Allikevel opplever jeg at denne situasjonen har virket samlende, og jeg er imponert over alle ansatte på sykehuset. I særlig grad de ansatte på Avdelingen for medisinsk mikrobiologi. Mange ansatte her har blitt nattarbeidere med to dagers varsel og det har vært et høyt arbeidspress. De har håndtert situasjonen godt og stått stødig i den utfordringen som har blitt kastet på oss.

Ikke helt over ennå

Selv om koronapandemien nå virker å være under kontroll, og sykehuset har kommet tilbake i noe som likner på ordinære rutiner, er Dragset allikevel opptatt av at det kan komme nye smittebølger.

- Dette er ikke over ennå. Vi skal sannsynligvis stå i dette i en lengre periode framover, og det er en risiko for at slitasje og potensiell misnøye kan komme opp på et senere tidspunkt.

- I tillegg ser vi at det har kommet inn langt færre prøver til laboratoriet de siste månedene, noe som sannsynligvis er en konsekvens av at folk har utsatt legebesøk eller fått avlyst avtalene sine på grunn av pandemien. Vi kan forvente et større rush av innsendte prøver og økt arbeidspress nå som samfunnet etter hvert kommer tilbake i normal gjenge.

- Desto større grunn er det for de ansatte til å huske at vi tillitsvalgte både har mulighet til å påvirke beslutninger og bidra til å finne løsninger som alle parter kan leve med, avslutter hun.

Bioingeniørfaglig institutt

Opplever utfordringer med koronavirustestingen