NITO-president Trond Markussen
Trond Markussen, NITO-president.

- Jeg liker ikke det som skjer på samferdselsområdet for tiden, sier Markussen. Han peker på fylkesreformen som Solberg-regjeringen innførte, og som førte til at ansatte ble flyttet fra Vegvesenet over til fylkeskommunene. Det vil si at de måtte søke på stillinger der.  

- Våre tillitsvalgte advarte om oppsplitting av fagmiljøer, og fikk rett. Mange ingeniører har søkt seg over fra fylkeskommunen til private entreprenører, og flere har også gått tilbake til Vegvesenet, påpeker han.

Markussen viser til at Støre-regjeringen, med Senterpartiet som pådriver, er i gang med oppsplitting av flere av fylkeskommunene.

- Det er grunn til å stille spørsmål om hva som skjer med samferdselsoppgavene, og med ingeniørene og de andre som skal sørge for at planer på fylkesnivå blir gjennomført.

Må ikke bli en kasteball

- Det er viktig at samferdsel ikke blir en kasteball i diskusjonen om oppgaver til fylkeskommunene, oppløsing av fylker og generell distriktspolitikk. Transportomfanget og bruk av transportmidler er forventet å øke i årene som kommer, samtidig som Norge skal redusere de totale klimagassutslippene med minst 50 prosent innen 2030, sier han.

Det innebærer at hele sektoren må omstilles til en lavutslippssektor, samtidig som bruk og omfang av transport øker. NITO mener at hoveddelen av klimagassutslippene i samferdselssektoren må tas gjennom forbedring av transportmidler og drivstoff, og da behøves det en kraftsamling av kompetansen på området, ikke en oppsplitting. 

- At uforutsigbarheten gjør det vanskelig å rekruttere og beholde ansatte lover heller ikke godt med tanke på beredskap og kompetanse på eksempelvis ras og flom, i en tid der det forventes villere og våtere klima, mener Markussen.

Frykt for å miste ingeniørkompetanse

Mange arbeidsgivere frykter å miste ingeniørkompetanse og har problemer med å rekruttere nye. Det kommer fram i årets behovsundersøkelse, som viser at etterspørselen etter ingeniører er, og forventes å være, større enn på flere år. 

- I møter med Samferdselsdepartementet har vi etterlyst, og blitt lovet, en evaluering av Nye Veier. Vi bør også sette i gang en evaluering av arbeidet med samferdsel i fylkeskommunene, som har en kjempeviktig jobb med å holde sårt tiltrengte fylkesveier i god stand. 

Transportbildet er i endring. Viktige stikkord er miljøkrav, økt satsing på sykkel og gange (i alle fall i byene) og mere og bedre kollektivtransport.

- Da er det avgjørende at de som skal sørge for å legge til rette for alle endringene, har forutsigbare rammebetingelser. Og ett av dem er altså tilstrekkelig store fagligmiljøer slik at man både beholder og tiltrekker seg teknisk kompetanse, avslutter Markussen.