Kjetil.png

- Vi får henvendelser fra medlemmer som er bekymret for privatøkonomien på grunn av de ekstreme strømprisene. Samtidig jobber mange av våre medlemmer i bedrifter som er avhengige av strøm til en konkurransedyktig og forutsigbar pris, sier Lein.

Et flertall i Stortinget har signalisert at de vil innkalle til hastemøte om økte strømpriser og den rekordlave fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge. Regjeringen jobber nå med ulike tiltak som eksportrestriksjoner, krav til magasinfylling og strømstøtte til utsatte bedrifter.

- NITO er glad for at politikerne arbeider hardt med å løse krisen. Det finnes dessverre ingen lettvint løsning. Samtidig registrerer vi at det er mye uenighet om mulige tiltak. Det viktigste nå er å få på plass tiltak som gir norske bedrifter tilgang til konkurransedyktige priser på energi og sikre at bedriftene kan holde ansatte i arbeid, sier Lein.

- Nå må politikerne stå sammen og samarbeide på best mulig vis. Det kreves betydelig politisk handlekraft for å løse strømkrisa på kort og lang sikt. En krise som rammer både privatpersoner og næringslivet, fortsetter Lein.

Mer forutsigbare kraftpriser

- Mange små og mellomstore bedrifter i Sør-Norge sliter nå. NITO mener at disse bør få en midlertidig behovsprøvd strømstøtte fra regjeringen, spesielt fordi mange av disse ikke har langsiktige kraftkontrakter. Slik situasjonen er nå blir konkurransen skjev mellom bedriftene, sier Lein.

De skyhøye strømprisene har ført til store merinntekter til staten. NITO mener derfor staten må på banen med nye tiltak.

- Strømstøtteordningene må sikre forutsigbarhet til innbyggere og bedrifter, er Leins tydelige budskap.

Langsiktige løsninger

NITO har sammen med en rekke andre organisasjoner bedt regjeringen om å bevilge 1 milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger i statsbudsjettet for 2023. I tillegg ber vi om egne målrettede ordninger for energitiltak i næringsbygg, kommuner og landbruk.

NITO ber sammen med 25 organisasjoner regjeringen bevilge 1 milliard kroner til å støtte velprøvde og modne energitiltak i husholdninger i statsbudsjettet for 2023.

- Regjeringen må ikke glemme de langsiktige utfordringene og sikre at husholdningene og bedriftene ikke rammes av slike ekstrempriser framover. Dette kan i første omgang skje gjennom redusert elavgift, redusert moms eller andre kostnadsbesparende tiltak, sier Lein.

En langsiktig løsning innebærer også at det satses kraftig på utvikling av nye fornybare energikilder slik som havvind. Også infrastruktur og nettleie bør ses nærmere på for å unngå store prissvingninger i framtiden.

- På lang sikt forventer vi at energikommisjonen kommer med forslag som sikrer industrien tilgang på kraft til priser som sikrer konkurranseevne og arbeidsplasser, sier Lein.

Internasjonalt samarbeid er viktig

I debatten om tiltak er det viktig å ikke miste av syne betydningen internasjonalt samarbeid har. Regionalt og europeisk samarbeid innen energisektoren er positivt i det lange løp og sikrer effektiv bruk og utnyttelse av ressursene på tvers av landegrensene

- Norske myndigheter skal ha selvstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energitryggheten i Norge, sier Lein.