Gå til innhold

Innsyn i lønnsopplysninger for tillitsvalgte

Som forberedelse til de årlige lønnsforhandlingene er informasjon om lønnsnivået til de ansatte i virksomheten viktig å ha kunnskap om. Kan NITOs tillitsvalgte få denne informasjonen fra virksomheten? Kan den informasjon de sitter på deles med medlemmene?

Datasikkerhet.jpg

Økonomi, herunder hva vi tjener oppleves som personlig informasjon som du ikke vil dele med andre. Samtidig er informasjon om lønnsnivået i bedriften du jobber, særlig i sammenlignbare stillinger argumenter å vektlegge i en lønnsforhandling.

Lønn er en personopplysning, og utlevering og innsyn i denne informasjonen må følge lovverket. Som tillitsvalgt har du lovlig grunnlag for å ha tilgang til informasjon om medlemmene i din bedriftsgruppe, fordi lønnsforhandlinger er en kjerneoppgave for en fagforening. I utgangspunktet er det kun leder i bedriftsgruppen som har grunnlag for å få tilgang til lønnsopplysningene.

Opplysningene kan deles med forhandlingsutvalget. De tillitsvalgtes tilgang til lønnsopplysninger er avhengig av om man jobber i det private eller i det offentlige.

Innsyn i lønnsopplysninger i privat sektor:

  • Tillitsvalgte omfattet av overenskomst med NHO og Virke skal få utlevert liste over gruppens medlemmer der den enkeltes lønn framkommer, hvis de etterspør denne informasjonen.
  • Tillitsvalgte kan be om lønnsopplysninger fra arbeidsgiver om de øvrige ansatte på arbeidsplassen, som er medlem av andre fagforeninger eller er uorganisert så lenge det gjelder en gruppe for eksempel en stillingskategori. Dette forutsetter at du som tillitsvalgt ikke får kjennskap til hvilke fagforeninger, de eventuelt er medlem av. 
  • Enkeltmedlemmer kan ikke få opplysninger på individnivå, men dersom det er mulig å gi ut informasjon på gruppenivå kan du få dette fra tillitsvalgte. Du eller din tillitsvalgt kan få indvidopplysninger om lønn fra arbeidsgiver, dersom det er mistanke om at arbeidsgiver ved lønnsfastsettelsen har foretatt diskriminering. I sistnevnte tilfelle gjelder likestillings- og diskrimineringsloven. 

Vurderingen etter personopplysningsloven (GDPR)

I privat sektor er det personopplysningsloven som bestemmer hvorvidt og hvordan man kan dele lønnsopplysninger.

Du kan som tillitsvalgt få lønnsopplysninger fra arbeidsgiver. Om egne medlemmer kan du få informasjonen på individnivå. Dette er konkretisert i overenskomsten mellom NITO og NHO og mellom NITO og Virke. Da er vilkårene i personopplysningsloven oppfylt. 

Om øvrige kollegaer som ikke er organisert i NITO kan du få lønnsopplysninger på gruppenivå, for eksempel stillingskategori, fordelt på kjønn og alder og avdeling/ansiennitet. Du må i så tilfelle underskrive en taushetserklæring om at opplysningene kun skal benyttes til lokale lønnsforhandlinger og ikke skal utleveres videre. Dette er en fortolkning etter tidligere personopplysningslov som Datatilsynet har uttalt at fortsatt gjelder. 

Opplysninger på gruppenivå er ikke personopplysninger og regulereres ikke av personvernsloven. Dersom gruppen du ønsker informasjon om omfatter fire eller færre personer anses informasjonen som personopplysninger, fordi den lett kan knyttes til enkeltpersoner. Derfor skal taushetserklæringen veie opp for dette. Som tillitsvalgt kan du likevel be om innsyn.

Innsyn i lønnsopplysninger i offentlig sektor / helseforetak

  • Tillitsvalgte kan be om innsyn i lønnsopplysninger til alle ansatte i virksomheten etter offentlighetsloven. 
  • Du som tillitsvalgt kan ikke offentligjøre enkeltmedlemmers lønnsinformasjon gjennom for eksempel å sende ut en epost.
  • Enkeltmedlemmer kan ikke få kopi eller få informasjon tilsendt fra den tillitsvalgte om kollegaers lønn på individnivå.  
  • Du som enkeltmedlem kan få se eller høre informasjonen fra den tillitsvalgte. 

Vurderingen etter personopplysningsloven (GDPR)

Den tillitsvalgte i offentlig sektor, inklusivt helseforetak, kan kreve innsyn i medlemmenes opplysninger med grunnlag i medlemskapet i NITO. I tillegg til lønnsopplysninger om egne medlemmer kan du også kreve innsyn i lønninger til alle på arbeidsplassen. Grunnen er at lønn er en opplysning som man kan kreve innsyn i etter offentlighetsloven.

Tillitsvalgte i NITO er selv ikke underlagt offentlighetsloven. Han eller hun må følge personopplysningsloven ved sin behandling av de personopplysninger de sitter med. Dette betyr at den tillitsvalgte i utgangspunktet verken kan gi sine medlemmer innsyn i lønnslistene fra arbeidsgiver eller sende disse ut til sine medlemmer.

Det er imidlertid lite hensiktsmessig at den tillitsvalgte må si nei og medlemmet kan kreve innsyn etter offentlighetsloven. Vi har vurdert det slik at den tillitsvalgte kan gi sine medlemmer innsyn i lønnslistene de har mottatt fra arbeidsgiver, men det enkelte medlem kan ikke få kopi eller få informasjonen tilsendt.

Opplysninger på gruppenivå regnes ikke som personpplysninger dersom gruppen består av fem eller flere personer. Dersom gruppene du har bedt om likevel inneholder opplysninger om fire eller færre anses informasjonen som personopplysning.

Hvordan skal du som tillitsvalgt håndtere personopplysninger?

EUs nye regler om personvern, kalt GDPR, innebærer en ny personopplysningslov i Norge. Den gir regler for hvordan man skal håndtere personopplysninger. 

Hva det betyr GDPR for deg som tillitsvalgt?

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: