Gå til innhold
Papirfly fanget i flaske illustrerer konkurranseklausuler Ill: GettyImages

Konkurranseklausuler

I 2016 kom det nye regler om konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Hva innebærer de forskjellige klausulene? Hva kan avtales, og hva betyr de nye reglene for deg hvis arbeidsavtalen din er inngått etter gamle regler?

Konkurranseklausuler

Hva er en konkurranseklausul?
Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til
å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Dette sier reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14A om konkurranseklausuler:

 • Konkurranseklausuler bare kan brukes når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse.
 • Maksimal karantenetid er ett år.
 • Arbeidsgiver må betale full lønn i karanteneperioden for inntekt opp til 8 x folketrygdens grunnbeløp (G) og 70 % av inntekt mellom 8G og 12G.
 • Det kan gjøres fradrag for inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsinntekt arbeidstaker har hos annen arbeidsgiver i karanteneperioden.
 • Ved forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om og i hvilken utstrekning konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende.

Kundeklausuler

Hva er en kundeklausul?
Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Arbeidsmiljøloven § 14 A-4 regulerer kundeklausuler.

 • Kundeklausuler bare kan omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes.
 • Kundeklausul kan maks gjelde i ett år etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
 • På forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om kundeklausul vil bli gjort gjeldende og hvilke kunder arbeidstaker ikke kan kontakte.
 • Dersom kundeklausul gjøres gjeldende kan arbeidstaker ikke kontakte kunder klausulen omfatter, men klausulen hindrer ikke arbeid for tidligere kunder som selv tar kontakt.

Rekrutteringsklausuler mellom virksomheter (non solicitation)

Hva er en rekrutteringsklausul?
Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Reglene innebærer at:

 • Rekrutteringsklausuler er forbudt.
 • Unntak gjelder mellom virksomheter som har gjennomført eller forhandler om en virksomhetsoverdragelse. Rekrutteringsklausuler kan gjøres gjeldende mens forhandlingene varer og i inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet eller virksomhetsoverdragelsen er gjennomført.

Avtaler inngått før og etter de nye reglene

De nye reglene kom 1. januar 2016 regulerer både konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler og er tatt inn et nytt kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven.

 • Reglene gjelder for alle avtaler som er inngått etter 1. januar 2016.
 • For avtaler som er inngått før dette får de nye regler virkning fra 1. januar 2017. Det betyr at eldre avtaler må revideres slik at de er i tråd med regelverket.

Les mer om arbeidsavtalen

Har du fått tilbud om jobb? Vi kan kvalitetssikre din arbeidsavtale

En arbeidsavtale regulerer forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Avtalen skal være skriftlig.

Send arbeidsavtalen til  før du skriver under. En av våre eksperter på arbeidsrett tar en gjennomgang og sikrer at dine rettigheter er ivaretatt.

Aktuelle saker om lønn og arbeidsliv

En smak på arbeidslivet

Nå er sommeren i gang og for mange betyr det sommerjobb og muligheten til å tjene penger og få...


Alle aktuelle saker fra NITO
Publisert: Sist oppdatert: