Gå til innhold

Hva bør jeg som er tillitsvalgt i privat sektor vite om pensjon?

Mange bedrifter endrer sin pensjonsordning. Hva kan du som er tillitsvalgt påvirke, og hva er egentlig en god ordning? Og hvordan vet du om medlemmene i din bedriftsgruppe er med i AFP-ordningen? Her får du oversikt over noen av de viktigste tingene du trenger å vite om pensjon.

Spargegriser.jpg

Hva skal til for at medlemmene er omfattet av en AFP-ordning?

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning. Altså må dere ha en tariffavtale som inneholder AFP. NITO har AFP i overenskomsten med både NHO, Virke, Samfo og KA. I direkteavtalene (lokale avtaler inngått direkte mellom NITO og bedriften) vil dette variere. Eldre direkteavtaler har ikke AFP, mens nye direkteavtaler vil ha dette.

Avtaleverk privat

At dere har en tariffavtale med AFP er imidlertid ikke nok alene. Avtalen må også være gjort gjeldende på den enkelte lokasjon i bedriften –  ikke bare på hovedkontoret. I praksis betyr dette at NITO sender brev til for eksempel NHO og krever at avtalen vår nå skal gjelde også for denne lokasjonen.

Hvis tariffavtalen ikke er gjort gjeldende på en lokasjon – og heller ikke andres tariffavtaler er det – vil ikke de ansatte der være omfattet av AFP.

Derfor er det viktig at du som er tillitsvalgt følger med på om tariffavtalen er gjort gjeldende på alle lokasjoner hvor NITO har medlemmer. 

Hvem bestemmer hvilken pensjonsordning vi skal ha?

Arbeidsgiver har styringsrett over pensjonsordningen, men tariffavtalene forplikter dem til å drøfte endringen i pensjonsordningen med de tillitsvalgte. Selv om virksomheten ikke er har en gjeldende tariffavtale, gjelder reglene om informasjon og drøfting i arbeidsmiljøloven kapittel 8

Hvilke ordninger finnes for privat tjenestepensjon?

Vi har i dag tre hovedformer av tjenestepensjon i privat sektor: Ytelses-, innskudds- og hybridpensjon. Utover ordinær alderspensjon har en del også avtalefestet pensjon (AFP), uføre- og etterlattepensjon.

Privat tjenestepensjon: ytelse, innskudd eller hybrid? Hva er forskjellene og hva er en bra ordning?

Før var ytelsespensjon den mest vanlige pensjonsordningen, men de senere år har svært mange bedrifter gått over fra til innskuddsordninger. I innskuddsordningene er arbeidsgivers eneste forpliktelse å innbetale en bestemt prosentandel av lønnen til finansforetaket og forsikringsselskapet, mens arbeidstakerne selv tar ansvaret for hva alderspensjonen kommer til å bli.

Hvilken pensjonsordning bør vi velge?

De tillitsvalgte bør påvirke arbeidsgiver til å opprettholde eller etablere en konkurransedyktig tjenestepensjonsordning. Lover og tariffavtaler setter minstekrav, men det er mulig å velge bedre ordninger – og her har du som er tillitsvalgt mulighet for å påvirke. Skal bedriften tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft, er kvaliteten på pensjonsordningen et stadig mer aktuelt konkurransefortrinn. 

Tradisjonelt har ytelsesordninger gitt til dels betydelig høyere pensjoner enn hva som tidligere var mulig i innskuddsordninger. I dag kan imidlertid innskuddsordning være et reelt alternativ til ytelsesordning – hvis en benytter de høyere satsene for innskudd. Det samme gjelder for den nye hybridpensjonen.

Ved innskuddsordninger blir imidlertid usikkerheten større for den enkelte arbeidstaker, som selv tar risikoen for hva pensjonen måtte bli. Det er en rekke faktorer som spiller inn: Innskuddssatser, avkastning, lønnsnivå og utvikling.

Styringsgruppe for pensjonsordningen: En mulighet for påvirkning

Er det over 15 arbeidstakere i bedriften, skal det etableres en styringsgruppe for pensjonsordningen. Styringsgruppen skal ha minst tre personer, og minst en av disse skal være valgt av og blant medlemmene i pensjonsordningen. 

Styringsgruppen kan være et meget viktig verktøy. Skaff dere en plass i styringsgruppen, og bruk muligheten til å påvirke pensjonsordningen positivt.

Endringer i pensjonsordningen: Hva bør du som tillitsvalgt gjøre?

I utgangspunktet har arbeidsgiver styringsrett på pensjonsordningen, men de tillitsvalgte har rett til å drøfte endringene. I noen tilfeller er imidlertid arbeidsgiver i større eller mindre utstrekning bundet. 

  • Finnes det tariffavtaler eller andre avtaler med de ansatte som beskriver hvordan pensjonsordningen skal være?
  • Har de ansatte arbeidsavtaler som sier noe om hva slags pensjonsordning de skal være med i?
  • Er pensjonsordningen brukt som et argument i lønnsforhandlinger?
  • Har de ansatte akseptert dårligere lønnsutvikling på grunn av en god pensjonsordning?

Ta kontakt med NITO-advokatene dersom du ønsker en vurdering av arbeidsgivers adgang til å endre ordningen. Vi kan også hjelpe dere å vurdere innholdet i pensjonsordningen.

Kurs om pensjon

Sluttpakker og gavepensjon 

sluttpakke-og-gavepensjon-GettyImages.jpg

Er dere i en situasjon hvor det er et alternativ at noen går av med pensjon tidlig? Som tillitsvalgt kan du være med og påvirke at ansatte får tilbud om en god tidligpensjonsordning gjennom avtalefestet pensjon (AFP) og gavepensjon. Ta kontakt med oss i sekretariatet for en vurdering av hva som er gode ordninger i deres situasjon.

Sluttpakker og gavepensjon - dette bør medlemmene vite

Virksomhetsoverdragelse – hva skjer med pensjon?

Arbeidstakernes rettigheter til pensjon i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse framgår av arbeidsmiljøloven kapittel 16-2

Tema: Virksomhetsoverdragelse

Trenger du advokathjelp?

NITO-advokatene har spesialkompetanse på alle områder som er viktig for deg i ditt arbeidsforhold.

22053500 Hverdager 9-15
Publisert: Sist oppdatert: