Gå til innhold
Lego Stormtroopers på kontor med skremt mann Foto: Pixabay

Virksomhetsoverdragelser

Hva skjer med jobben din når virksomheten du jobber i blir solgt? Beholder du rettighetene du har hatt? Må du bli med over til ny arbeidsgiver? På denne siden finner du det du trenger å vite om arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse.

En virksomhetsoverdragelse kan ofte reise vanskelige problemstillinger og det anbefales at tillitsvalgte tar kontakt med sekretariatet så tidlig som mulig for nærmere råd og veiledning.

Ofte stilte spørsmål om virksomhetsoverdragelser:

Hva er en virksomhetsoverdragelse?

En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller en del av en virksomhet (f.eks. en avdeling) overføres fra en arbeidsgiver til en annen.

Overføring kan skje ved kjøpekontrakt, ensidige disposisjoner (gave, arv eller skifte mellom ektefeller), leie- og leasingavtaler mv. som opphører slik at dette medfører endringer på arbeidsgiversiden, fusjon og andre sammenslutninger, fisjon, overdragelse som skjer under gjeldsforhandling og overføring som finner sted i insolvenssituasjon. Overføring ved lov eller forvaltningsvedtak vil som hovedregel også omfattes av reglene om virksomhetsoverdragelse.

Det er viktig å merke seg at rene aksjekjøp/salg ikke omfattes av reglene om virksomhetsoverdragelse. Det vil si at dersom Marte Kirkerud eier 100% av aksjene i Ingeniørgruppen AS og selger disse til Peder Ås, så vil ikke dette være en virksomhetsoverdragelse.

Det avgjørende for om det foreligger en overdragelse som faller inn under bestemmelsene arbeidsmiljøloven kapittel 16, er følgende momenter:

 

Momentlisten er ikke uttømmende og ingen av momentene er i seg selv utslagsgivende i den ene eller andre retning.

Tilbake til toppen

Hvilke rettigheter overføres til ny arbeidsgiver?

Arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse fremgår av arbeidsmiljøloven kapittel 16.

Tilbake til toppen 

Må arbeidstaker bli med over til ny arbeidsgiver?

Hovedregelen er at arbeidstakers arbeidsforhold overføres til ny arbeidsgiver.

Spørsmålene som behandles i dette punktet er om arbeidstaker har rett til å nekte å arbeide for ny arbeidsgiver etter overdragelsen – reservasjonsrett. Og om arbeidsgiver kan holde fast ved den opprinnelige arbeidsavtalen til tross for overdragelsen – valgrett.

Det er viktig å være klar over at en arbeidstaker som velger å bli hos tidligere arbeidsgiver, kan risikere å bli sagt opp på grunn av manglende arbeidsoppgaver hos denne. Valgretten kan derfor ha liten betydning i tilfeller hvor en etterfølgende oppsigelse som følge av overtallighet er saklig.

Tilbake til toppen

Kan du sies opp som følge av
virksomhetsoverdragelsen?

En virksomhetsoverdragelse gir ikke i seg selv saklig grunn til oppsigelse, se arbeidsmiljøloven § 16-4. Derimot vil oppsigelse kunne finne sted dersom den skyldes andre forhold enn overføringen, og den vil i så fall måtte vurderes i forhold til saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7.

En oppsigelse som kunne vært gitt selv om det ikke var tale om noen overføring, vil således ikke være i strid med arbeidsmiljøloven kapittel 16. Dette kan for eksempel være tilfelle ved driftsinnskrenkninger, rasjonaliseringstiltak eller oppsigelse på grunn av arbeidstakerens eget forhold.

Erfaringsmessig fører en virksomhetsoverdragelse ofte til overtallighet hos ny arbeidsgiver. Det er derfor viktig at tillitsvalgte er klar over problemstillingen og tar den opp med ny arbeidsgiver så tidlig som mulig.

Ved en eventuell nedbemanning hos ny arbeidsgiver, skal de virksomhetsoverdratte arbeidstakerne vurderes på lik linje med de øvrige ansatte hos den nye arbeidsgiveren, også ansiennitetsmessig. Ansiennitet hos tidligere arbeidsgiver overføres følgelig til ny arbeidsgiver.

 

  • grunnen til overdragelsen
  • fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen
  • de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne
  • endringer i tariffavtaleforhold
  • planlagte tiltak overfor arbeidstakerne
  • reservasjons- og fortrinnsrett og frister for å utøve slike rettigheter

Tilbake til toppen

Tillitsvalgtes rolle ved virksomhetsoverdragelse

Vi anbefaler at tillitsvalgte tar kontakt med en NITO-advokatene så tidlig som mulig i prosessen.

Temasider: omstilling, nedbemanning, oppsigelse 

Tilbake til toppen

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

Publisert: Sist oppdatert: