Mann i rullestol

Hva er ARP?

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) kan sees på som diskrimineringsrettens HMS-system. Den kan bidra til å styrke bevisstheten rundt likestilling og diskriminering og eventuelt endre holdninger. 

Hva er likestilling?

Likestilling er at alle mennesker blir ansett for å ha lik verdi, like muligheter og like rettigheter.

Bedriften skal ikke bare jobbe for å hindre og forebygge diskriminering. De har også plikt til å vurdere tiltak for å fremme likestilling og mangfold.

I arbeidslivet er det forbudt å diskriminere på følgende grunnlag
 • Kjønn
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Seksuell orientering
 • Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Religion og livssyn
 • Etnisitet
 • Omsorgsoppgaver
 • Graviditet, foreldrepermisjon og adopsjon
 • Forhindre kjønnsbasert vold, trakassering og seksuell trakassering og sammensatt diskriminering

Les mer om diskriminering i arbeidslivet

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er hjemlet i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 (lovdata.no). Den er delt i en generell plikt som gjelder alle arbeidsgivere og en utvidet plikt for de større arbeidsgiverne (over 20 ansatte).

Den generelle plikten til å fremme likestilling og hindre diskriminering

Alle arbeidsgivere skal jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme reell likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen.

 • Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv
 • I tillegg har de en plikt til å prøve å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold
 • Arbeidsgiver skal dokumentere arbeidet
 • Omfanget av plikten vil være mindre omfattende jo mindre virksomheten er

Konkretisert aktivitetsplikt - flere mer spesifiserte plikter for offentlige og større arbeidsgivere

Noen arbeidsgivere har en konkretiserte aktivitetsplikt som innebærer at de skal:

 • Undersøke om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling
 • Analysere årsaker til identifiserte risikoer
 • Iverksette tiltak som er egnet til å motvirke diskrimineringen og bidra til økt likestilling og mangfold i virksomheten
 • Vurdere resultatet av arbeidet etter de tre punktene over

I tillegg til dette skal disse arbeidsgivere med en konkretisert aktivitetsplikt annet hvert år gjøre en lønnskartlegging basert på kjønn og en kartlegging av ufrivillig deltid.

Lønnskartlegging - tillitsvalgte skal være med i vurderingen av hvilke grupper som skal utgjøre hvilken stillingskategori

Arbeidsgiverne skal gjøre en kartlegging av kjønnslikestillingen i virksomheten.

Her er elementene som må være med i kartleggingen: 

 • Kartleggingen skal være basert på kvantitative data og alle ansatte skal med (månedslønn eller årslønn i heltidsekvivalenter).
 • Arbeidsgiver skal dele inn lønnkartleggingen i stillingsgrupper eller annen hensiktsmessig inndeling*.
 • Lønnskartleggingen skal være basert på sammenligning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene.
 • Det skal oppgis andel menn og kvinner i hver kategori.
 • Det skal gjøres kartlegging av likt arbeid og arbeid av lik verdi.
 • Alt arbeidsvederlag skal med (fastlønn, bonus, goder etc.). Dette kan oppgis sammen, eller hver for seg.
 • Resultatene av kartleggingen skal offentliggjøres i anonymisert form.
   

*Stillingskategori: Du som tillitsvalgt skal delta i vurderingen av hvilke grupper som skal utgjøre hvilken stillingskategori i din virksomhet.

Skal det for eksempel være slik at alle ingeniørstillinger skal utgjøre en stillingskategori i virksomheten? Eller bør det ikke skilles mellom fagkategorier, men heller mellom ulike stillingskategorier ut fra hierarki?

Kartlegging av ufrivillig deltid

Med ufrivillig deltid menes deltidsarbeid der den som har en stilling ønsker og er tilgjengelig for å jobbe mer.

 • Konkretisert aktivitetsplikt gjelder alle offentlige arbeidsgivere, arbeidsgivere med minst 50 ansatte og arbeidsgivere med mellom 20-50 ansatte, hvor en av partene krever det
 • Dette arbeidet skal gjøres fortløpende og i samarbeid med bedriftens tillitsvalgte eller ansatte-representanter
 • Diskrimineringsombudet har ansvar for veiledning og oppfølging av plikten

Hvordan jobbe med likestillingen på arbeidsplassen?

NITO sine tariffavtaler har bestemmelser som skal fremme likestilling og hindre diskriminering.

Se hva som gjelder der du jobber.

Privat sektor

Kommune/Samfunnsbedriftene

I KS sin hovedavtale med Akademikerne finner du følgende bestemmelser:

Spekter

SAN og Spekter er enige om følgende:

 • At man under forhandlingene skal legge vekt på blant annet likestilling/likelønn, jf A-delen II, nr 3.
 • At virksomhetene skal arbeide med å tilrettelegge for likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov.

Staten

I statens hovedavtale med Akademikerne ligger det relevante bestemmelser i kapittel 6, blant annet i § 31 om likestilling.

Hovedtariffavtalens § 2.5.3 punkt 3 sier at dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn skal rettes opp i samråd med tillitsvalgte.

 • Bufdir har nyttige veiledere for både private og offentlige virksomheter (bufdir.no)
 • De har også maler (bufdir.no) som kan benyttes ved jobbing med aktivitets- og redegjørelsesplikten
 • Hvis du som tillitsvalgt vil diskutere hvordan du kan bidra i arbeidet med ARP, kan du også ta kontakt med NITO