I – Overenskomstens omfang

II – Gjennomføring av de lokale forhandlingene

 1. Generelt
 2. De lokale forhandlingene 
 3. Likestilling mellom kjønnene

III – Lønns- og arbeidsvilkår

 1. Lønn ved sykdom, svangerskap, m.v.
 2. Gruppelivsforsikring
 3. Prøvetid og oppsigelse

IV – Forholdet til andre overenskomster

V – Bestemmelser som skal gjelde uavhengig av innholdet i virksomhetenes B-deler

 1.  Avtalefestet pensjon (AFP) og Sliterordningen i Spekter
 2. Avtalefestet ferie 
 3. Fjernarbeid/hjemmekontor 
 4. Livsfasepolitikk 
 5. Kompetanseutvikling
 6. Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår 
 7. Overenskomstenes ikrafttreden og varighet

Vedlegg 2: Overenskomster SAN - områdene

I          Overenskomstens omfang

Partene lokalt har ansvar for å definere hvem overenskomsten skal gjelde for. Overenskomsten bør ikke omfatte ledelsen eller ansatte som har til oppgave å være arbeidsgivers representant i forhandlinger.


II         Gjennomføring av de lokale forhandlingene

 1. Generelt
 2. De lokale forhandlingene 
 3. Likestilling mellom kjønnene

1.        Generelt 

Under forutsetning av at forbund/forening tilsluttet SAN tilfredsstiller vilkårene i hovedavtalens § 5, vil det kunne føres forhandlinger om opprettelse/revisjon av overenskomstens del B.

For forhandlingene i område 10 helseforetak vises til ”Avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde helseforetak”, datert 11. november 2021.

2.         De lokale forhandlingene 

Lønnsforhandlingene og lønnsdannelsen skal skje lokalt.

Det skal gjennomføres reelle forhandlinger med de enkelte forhandlingsberettigede
organisasjonene ved de ulike virksomhetene, i tråd med avtalte kriterier for lokal
lønnsdannelse. Det skal settes av tilstrekkelig tid under lønnsforhandlingene for partene til å vurdere fremlagte krav.

Arbeidsgiver skal sørge for at de tillitsvalgte, så tidlig som mulig og senest 14 dager før forhandlingsstart lokalt, har tilgang til relevant informasjon/lønnsdata som understøtter forhandlinger basert på de avtalte kriteriene; herunder lønnsdata fordelt på kjønn, slik at tillitsvalgte gis mulighet til å gjennomgå lønnsmassen for sine medlemmer. Det skal gis oversikt over lønn for de ulike grupper, fordelt på kvinner og menn. For de virksomheter i Spekter området som er omfattet av offentleglova, vises dessuten til denne. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig i en form som i størst mulig grad gir mulighet for bearbeidelse. 

Lokale forhandlinger skal føres på grunnlag av det inntektspolitiske grunnlag for forhandlingene. Dessuten skal følgende kriterier legges til grunn:

 • Virksomhetens økonomi.
 • Produktivitet.
 • Framtidsutsikter.
 • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing. 

Partene sentralt har ikke fastsatt kriterier for de lokale forhandlingene i overenskomstområdene 10 og 13. I god tid før for B-dels forhandlingene starter skal partene lokalt drøfte kriterier for lokal lønnsdannelse tilpasset virksomhetene i overenskomstområde 10 og 13. I denne sammenhengen er det viktig å ta hensyn til:

 • Helsepolitiske føringer, inkludert prioriteringsforskriften
 • Oppnå kostnadseffektivitet, faglige mål og kvalitet i helseforetakene
 • Sikre målrettet og effektiv bruk av personalressurser og andre ressurser
 • Rekruttere, beholde og utvikle kompetente og motiverte medarbeider

I den enkelte virksomhet skal det årlig foretas individuelle lønnsvurderinger på bakgrunn av lønnssamtale med den enkelte og bl.a. basert på:

 • Anvendt kompetanse
 • Jobbutførelse
 • Arbeids- og ansvarsområde

Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en lønnsamtale med den enkelte arbeidstaker.

Lønnssamtale skal også gjennomføres med arbeidstakere som er unntatt overenskomsten. 

Partene er enige om å ta hensyn til viktigheten av både spisskompetanse og tverrfaglig teamarbeid.

Praktisk gjennomføring og kriterier for vurderingene skal drøftes mellom de lokale parter.

Virksomheten skal i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene også foreta en lønnsvurdering av arbeidstakere som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.

Overenskomsten er ikke til hinder for at det lokalt gis lønnstillegg i overenskomstperioden.

Etter reelle forhandlinger med og for SANs forbund/foreninger og SAN-grupper i de enkelte virksomhetene, skal lønnsreguleringene gis fra 1. april 2024, med mindre partene lokalt blir enige om noe annet.

3.        Likestilling mellom kjønnene


De sentrale parter er enige om at det ikke skal være differensiering av lønn som skyldes kjønn. De lokale parter skal føre forhandlinger etter dette prinsipp.

Til toppen

III         Lønns- og arbeidsvilkår

 1. Lønn ved sykdom, svangerskap, m.v.
 2. Gruppelivsforsikring
 3. Prøvetid og oppsigelse
 4. Arbeidstakere unntatt fra arbeidsmiljølovens kap. 10

1.         Lønn ved sykdom, svangerskap, m.v.   

Følgende skal legges til grunn som minstestandard som skal gjelde i overenskomstene:

a) Lønn ved sykdom, mv

Når en som er ansatt og har tiltrådt stilling i virksomheten er borte fra arbeidet med rett til sykepenger, svangerskapspenger og foreldrepenger etter bestemmelsene i folketrygdloven, skal vedkommende være sikret en godtgjørelse tilsvarende full lønn i sin heltids- eller deltidsstilling, uten hensyn til bestemmelsene om inntektsbegrensning (G-begrensningen). Dette gjelder også ved fravær med rett til omsorgspenger dersom en arbeidstaker har kronisk syke eller funksjonshemmede barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær fra arbeidet jf. folketrygdloven § 9-6 annet ledd. 

Merknad: Denne bestemmelsen innebærer ikke endring av praksis når det gjelder opptjening av feriepenger under fravær som nevnt.  Den innebærer heller ikke endring av praksis eller avtaler vedrørende opptjening av ansiennitet eller rettigheter under fraværet. 

Når den ansatte i forbindelse med fødsel og adopsjon har forlenget permisjon og redusert ytelse i h.h.t. folketrygdloven, reduseres godtgjørelsen tilsvarende.

b) Lønn ved omsorgspermisjon

Arbeidstaker som tar omsorgspermisjon etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens

§ 12-3 nr (1) skal sikres 2 uker (10 dager) fri med lønn.  Permisjonen avvikles normalt i løpet av de to første ukene etter hjemkomst.

c) Lønn ved fri til amming

Arbeidstaker som arbeider hel dag og som tar fri i henhold til arbeidsmiljølovens § 12-8 (amming) skal i barnets første leveår være sikret tjenestefri med lønn i inntil 2 timer pr. dag.

d) Lønn ved repetisjonsøvelse

Arbeidstaker med mer enn 6 måneders sammenhengende tjeneste i virksomheten, skal være sikret lønn under repetisjonsøvelse. Når repetisjonsøvelsen varer mer enn en uke (7 dager), skal det gjøres fradrag i den sivile lønn for lønn og annen godtgjørelse fra det offentlige.

e) Velferdspermisjon

Praktisering av velferdspermisjoner fastsettes i den enkelte virksomhet.

2.         Gruppelivsforsikring 

Arbeidstaker skal være sikret medlemskap i en kollektiv gruppelivsforsikring.

3.         Prøvetid og oppsigelse

Det kan ved ansettelsen avtales en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden gjelder normalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid.

For fast ansatte arbeidstakere skal den gjensidige oppsigelsesfristen være normalt minst 3 måneder.

4. Arbeidstakere unntatt fra arbeidsmiljølovens kap. 10

Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljølovens kap. 10 med referanse til § 10-12 første eller andre ledd skal det på forespørsel fra det enkelte medlem gis en skriftlig begrunnelse.

Til toppen 

IV       Forholdet til andre overenskomster

De lokale parter kan i del B av overenskomsten gjøre tariffavtaler fra andre sektorer gjeldende for spesielle grupper av arbeidstakere i henhold til hovedavtalen § 4.  I så fall gjelder ikke de bestemmelser som de sentrale parter avtaler for arbeidstakere i Spekter-området for vedkommende gruppe arbeidstakere.  Dette innebærer imidlertid ikke at hovedavtalen for vedkommende tariffavtale gjøres gjeldende.

 

V         Bestemmelser som skal gjelde uavhengig av innholdet i virksomhetenes B-deler

 1. Avtalefestet pensjon (AFP) og Sliterordningen i Spekter
 2. Avtalefestet ferie 
 3. Fjernarbeid/hjemmekontor 
 4. Livsfasepolitikk 
 5. Kompetanseutvikling
 6. Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår 
 7. Overenskomstenes ikrafttreden og varighet


1.         Avtalefestet pensjon (AFP)
 og Sliterordningen i Spekter

Arbeidstakere som har fylt 62 år kan gå av med avtalefestet pensjon.  For AFP i Spekter-området gjelder de vilkår som gjelder for fellesordningen for AFP i privat sektor.

Virksomhetene skal være tilsluttet denne ordningen med mindre de er eller blir tilsluttet en annen ordning som gir tilsvarende eller bedre vilkår. 

Sliterordningen i Spekter, som ble avtalt i hovedoppgjøret 2018, videreføres.

2.         Avtalefestet ferie 

Partene har forskuttert den femte ferieuken, jfr. ferieloven § 15, slik at ferie etter ferieloven og avtalefestet ferie til sammen utgjør 30 virkedager. Av dette utgjør den avtalefestede ferien 5 virkedager.

Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år på 6 virkedager opprettholdes, jfr. ferieloven § 5 nr. 1 og 2.

Arbeidstaker kan kreve fem virkedager fri hvert kalenderår, jfr. ferieloven § 5 nr. 1. Deles den avtalefestede ferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange dager som vedkommende normalt skal arbeide i løpet av en uke.

Dersom myndighetene beslutter å innføre den femte ferieuken i ferieloven, skal den avtalefestede ferien reduseres tilsvarende.

Feriepenger beregnes i samsvar med ferielovens § 10. 

Den alminnelige prosentsats for feriepenger skal være 12 % av feriepengegrunnlaget, jf. ferielovens § 10 nr. 2 og 3.

Dersom myndighetene beslutter å utvide antall feriedager i ferieloven, er det partenes forutsetning at ovennevnte tall legges til grunn som feriegodtgjørelse for tilsvarende periode.

Arbeidsgiver fastsetter tidspunktet for den avtalefestede ferien etter drøftinger med de tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker samtidig med fastsettelsen av den ordinære ferie.

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om fastsettelse av den avtalefestede del av ferien tidligst mulig og senest to måneder før avviklingen, med mindre særlige grunner er til hinder for dette.

Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter denne bestemmelse uavhengig av opptjening av feriepenger. 

Dersom driften helt eller delvis innstilles i forbindelse med ferieavvikling, kan alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie av samme lengde uavhengig av opptjeningen av feriepenger.

Arbeidstaker kan kreve at den avtalefestede delen av ferien gis samlet innenfor ferieåret, jfr. ferielovens § 7 nr. 2, slik at 1 ukes sammenhengende ferie oppnås. Dette innebærer at en feriedag etter ferieloven gis sammen med den avtalefestede ferien, slik at restferie etter ferieloven, jfr.

§ 7 nr. 2, og avtalefestet ferie utgjør 2 perioder på 6 virkedager hver. Hovedorganisasjonene oppfordrer partene til å plassere den avtalefestede ferie slik at kravet til produktivitet i størst mulig grad blir ivaretatt, for eksempel i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag, påsken, jul- og nyttårshelgen.

Ved skriftlig avtale mellom bedriften og den enkelte, kan den avtalefestede ferien overføres helt eller delvis til neste ferieår.

For skiftarbeidere tilpasses den avtalefestede ferien lokalt, slik at dette etter full gjennomføring utgjør 4 arbeidede skift.

Til toppen

3.         Fjernarbeid/hjemmekontor 

Fjernarbeid/hjemmekontor skal være frivillig og avtales skriftlig. Partene forutsetter at forsikringsordninger rundt fjernarbeid/hjemmekontor avklares.

Ved behov kan de lokale parter ha dialog om praktisering av fjernarbeid/hjemmekontor.

4.         Livsfasepolitikk 

Partene er enige om at den enkelte virksomhet skal legge til rette for en tilpasset arbeidssituasjon i ulike faser av yrkeslivet. 

Med bakgrunn i stigende andel av eldre arbeidstakere og med bakgrunn i IA-avtalens vektlegging av å legge forholdene til rette for at eldre arbeidstakere kan stå lengre i arbeid, er det viktig at partene lokalt drøfter aktuelle virkemidler som vil bidra i denne forbindelse.

5.         Kompetanseutvikling

Partene erkjenner den store betydning økt utdanning har for den enkelte, virksomhetens utvikling og samfunnet, jf. HA § 44. Utviklingen av kompetanse gjennom etter- og videreutdanning må bygge på virksomhetens nåværende og fremtidige behov. 

Med de endringsbehov som arbeidslivet i dag preges av, ser partene det som viktig at arbeidstakerne øker sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, og at virksomheten legger stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte for at disse skal kunne møte virksomhetens fremtidige behov.


6.         Reguleringsbestemmelse for annet avtaleår 

Før utløpet av første avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Spekter og SAN om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Forhandlingene skal føres på grunnlag av kriteriene i pkt II 2, og den alminnelige økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår. 

Forhandlingene føres på grunnlag av reglene i hovedavtalen § 7.

Hvis de sentrale avtaleparter ikke blir enige ved forhandlingene, kan SAN innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet si opp overenskomstene med 14 dagers varsel.

SANs vedtaksføre organer og styret i Spekter skal ha fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat eller et meglingsforslag.


7.         Overenskomstenes ikrafttreden og varighet 

Overenskomstene gjelder fra 1. april 2024 til og med 31. mars 2026, og videre for 1 – ett – år av gangen dersom ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 – tre – måneders varsel.  Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet.

Til toppen

Vedlegg 2: Overenskomster SAN

Det skal inngås overenskomster ved følgende virksomheter i tråd med Hovedavtalen§ 5, så lenge vilkårene for dette er oppfylt:

Overenskomstområde 1:

Den Norske Opera & Ballett AS
Viken Filmsenter AS

Overenskomstområde 2:

Norges Bank

Overenskomstområde 3:

Avinor AS
Avinor Flysikring AS

Overenskomstområde 4:

BaneNOR SF
Electronic Chart Centre AS, ECC
AtB AS
Entur AS
Enova SF
Finnmarkseiendommen, Fefo
Gassnova SF
Innovasjon Norge
Kommunalbanken AS
NKVTS, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traum
Nordisk Institutt For Odontologiske Materialer AS
Norges forskningsråd
Norsk Helsenett SF
Norsk Tipping AS
Norske Tog AS
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge
Nye Veier AS
Ruter AS
SIVA, Selskapet for industrivekst SF
Statskog SF
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Overenskomstområde 6:

NRK AS

Overenskomstområde 7:

CargoNet AS
Vygruppen AS

Overenskomstområde 8:

Posten Bring AS

Overenskomstområde 9:

NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk
MantenaAS
Baneservice AS
European Market Coupling Operator AS
Nasdaq Oslo ASA
Nord Pool AS
Norges Bondelag
Norsk Medisinaldepot AS
OneCo Networks AS
Sporveien AS
Akasia Kirke og Gravplass AS
Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO
TianAS
BORI Utbygging AS
Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS
Bompengselskapet NOR AS

Overenskomstområde 10:

Akershus universitetssykehus HF
Finnmarkssykehuset HF
Helgelandsykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord Trøndelag HF
Helse Stavanger HF
Nordlandssykehuset HF
Oslo universitetssykehus HF
St. Olavs Hospital HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet Sykehus HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Vestre Viken HF

Overenskomstområde 11:

Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord IKT
Helse Nord RHF
Helse Vest IKT AS
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
Pasientreiser HF
Sjukehusapoteka Vest HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehuspartner HF
Sykehusbygg HF
Sykehusinnkjøp HF
Helseplattformen AS
Hemit HF
Luftambulansetjenesten HF

Overenskomstområde 12:

4H Norge
Furst (AS Med-Lab)
OCH Ortopedi AS
Sophies Minde Ortopedi AS
Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV
Unilabs Laboratoriemedisin AS
Unicare Norge AS
Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse
Lovisenberg Rehabilitering AS
Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg

Overenskomstområde 13:

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
Martina Hansens Hospital AS