Gravid kvinne på jobb

NITOs politikk: Et arbeidsliv for alle

Mangfold i arbeidslivet handler om å inkludere alle mennesker uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.

Se NITOs politikk om mangfold og et arbeidsliv for alle

Hva er diskriminering?

Å diskriminere betyr at man forskjellsbehandler uten å ha et saklig grunnlag for det. Diskriminering kan skje både direkte og indirekte. 

  • Direkte diskriminering er når en arbeidsgiver for eksempel unnlater å ansette en gravid søker på grunn av graviditeten.
  • Indirekte diskriminering kan for eksempel være et forbud om hodeplagg på arbeidsplassen. Forbudet vil gjelder alle på arbeidsplassen, men det vil indirekte diskriminere alle ansatte som bruker hijab. Se nemdas avgjørelse (diskrimineringsnemnda.no) som omhandler forbud mot bruk av hijab på jobb.

Forbudet mot diskriminering i arbeidslivet gjelder både direkte og indirekte diskriminering.

I arbeidslivet er det forbudt å diskriminere på følgende grunnlag: Alder, kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, politiske oppfatninger, medlemskap i fagforening eller politiske organisasjoner, midlertidig ansatte og deltidsansatte.

Skal bekjempe diskriminering av LHBTIQ-personer

Grunnlagene er hjemlet i henholdsvis arbeidsmiljølovens kapittel 13 (lovdata.no) og likestillings- og diskrimineringslovens kapittel 2 (lovdata.no). 

Forbudet mot diskriminering gjelder ikke bare ansatte, men også innleide arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Alle virksomheter har en plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og forhindre diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten, ofte forkortet ARP.

Arbeidsgivers plikt til å jobbe systematisk med å fremme likestilling og hindre diskriminering (ARP)

Lovlig forskjellsbehandling

Det kan være lov å forskjellsbehandle - når dette er saklig, nødvendig og forholdsmessig.

  • For eksempel vil forskjellsbehandling på grunn av alder kunne være saklig og lovlig når det er basert på helse- og sikkerhetshensyn.
  • Forskjellsbehandling på grunn av medlemskap i en arbeidstakerorganisasjon vil være lov når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtaler.

Trakassering

Trakassering er en særlig form for diskriminering. Der er forbudt å trakassere på grunn av de samme forholdene som annen diskriminering

Trakassering som ikke har sammenheng med disse grunnlagene, kan rammes av arbeidsmiljølovens § 4-3 (lovdata.no) som rammer mobbing og annen utilbørlig opptreden.

Trakassering – hva er det?

Trakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.

Det er ikke krav om at den som trakasserer har til hensikt å trakassere.

Enkeltstående handlinger eller ytringer kan være trakassering. Det må være av en viss alvorlighetsgrad for å være trakassering etter loven. For at en ytring skal være trakasserende, må ytringen være rettet mot en konkret person eller en konkret gruppe personer.

Hva regnes som seksuell trakassering?

En hver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, regnes som seksuell trakassering.

Høyesterett behandlet i 2020 sin første sak om seksuell trakassering hvor en ung kvinnelig industrimekaniker hadde anlagt søksmål mot to kunder av bedriften hvor hun jobbet på grunn av seksuell trakassering.

Høyesterett kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Dommen angir den nedre grensen for hva som er ulovlig seksuell trakassering.

Diskrimineringsnemnda kan avgjøre om du har blitt diskriminert eller trakassert

Hvis du mener at du har blitt utsatt for diskriminering, kan du sende saken til Diskrimineringsnemnda (diskrimineringsnemda.no). De kan avgjøre om du har blitt utsatt for diskriminering.

Behandlingen i diskrimineringsnemda koster ingenting.

Hvis nemnda avgjør at du har blitt diskriminert, kan de tilkjenne deg erstatning for økonomisk tap og/eller oppreisningserstatning.

Arbeidsgiver har ansvar på objektivt grunnlag. Dette betyr at de kan bli ilagt ansvar selv om det ikke er noen bestemte som kan bebreides for at diskriminering har skjedd.

En sak om diskriminering kan også bringes inn for de vanlige domstolene

uavhengig av om saken har vært behandlet av diskrimineringsnemda eller ikke.

Å føre en sak for domstolen er imidlertid kostbart. NITO vil kunne dekke utgiftene hvis vi etter en vurdering mener saken er prosedabel.  

Her kan du søke råd

  • Du kan ta opp et spørsmål rundt mulig diskriminering med tillitsvalgt. Jo lavere nivå saken forsøkes løst på, jo større sannsynlighet for å få løst den.
  • Hvis du og/eller tillitsvalgt ønsker rådgivning, kan NITOs advokater bistå med å vurdere saken. De kan også hjelpe deg med å fremme saken for Diskrimineringsnemnda.
  • Du kan også få veiledning hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo.no) og hos Arbeidstilsynet (arbeidstilsynet.no).

Se også informasjon fra NITOs etikkomite: NITOs etiske retningslinjer

Send inn din sak

Se også:

Arbeidsplassen skal være inkluderende – Pride minner oss på den viktige oppgaven