Datasikkerhet.jpg

Hva vi tjener oppleves som personlig informasjon som de fleste ikke vil dele med andre. Samtidig er informasjon om lønnsnivået i bedriften du jobber, særlig i sammenlignbare stillinger, argumenter å vektlegge i en lønnsforhandling.

Lønn er en personopplysning, og utlevering og innsyn i denne informasjonen må følge lovverket. Som tillitsvalgt har du lovlig grunnlag for å ha tilgang til informasjon om medlemmene i din bedriftsgruppe, fordi lønnsforhandlinger er en kjerneoppgave for en fagforening. 

I utgangspunktet er det kun leder i bedriftsgruppen som har grunnlag for å få tilgang til lønnsopplysningene. Opplysningene kan deles med forhandlingsutvalget.

De tillitsvalgtes tilgang til lønnsopplysninger er avhengig av om man jobber i det private eller i det offentlige.

Innsyn i lønnsopplysninger i privat sektor

  • Tillitsvalgte omfattet av overenskomst med NHO, Virke eller Finans Norge skal få utlevert liste over gruppens medlemmer der den enkeltes lønn framkommer, hvis de etterspør denne informasjonen.
  • Tillitsvalgte kan be om lønnsopplysninger fra arbeidsgiver om de øvrige ansatte på arbeidsplassen, som er medlem av andre fagforeninger eller er uorganisert så lenge det gjelder en gruppe for eksempel en stillingskategori. Dette forutsetter at du som tillitsvalgt ikke får kjennskap til hvilke fagforeninger, de eventuelt er medlem av. 
  • Enkeltmedlemmer kan ikke få opplysninger på individnivå, men dersom det er mulig å gi ut informasjon på gruppenivå kan du få dette fra tillitsvalgte. Du eller din tillitsvalgt kan få individopplysninger om lønn fra arbeidsgiver, dersom det er mistanke om at arbeidsgiver ved lønnsfastsettelsen har foretatt diskriminering. I sistnevnte tilfelle gjelder likestillings- og diskrimineringsloven. 
Vurderingen etter personopplysningsloven (GDPR) - innsyn i lønnsopplysninger i privat sektor

I privat sektor er det personopplysningsloven som bestemmer hvorvidt og hvordan man kan dele lønnsopplysninger.

Du kan som tillitsvalgt få lønnsopplysninger fra arbeidsgiver. Om egne medlemmer kan du få informasjonen på individnivå. Dette er konkretisert i overenskomsten mellom NITO og NHO og mellom NITO og Virke. Da er vilkårene i personopplysningsloven oppfylt. 

Om øvrige kollegaer som ikke er organisert i NITO kan du få lønnsopplysninger på gruppenivå, for eksempel stillingskategori, fordelt på kjønn og alder og avdeling/ansiennitet. Du må i så tilfelle underskrive en taushetserklæring om at opplysningene kun skal benyttes til lokale lønnsforhandlinger og ikke skal utleveres videre. Dette er en fortolkning etter tidligere personopplysningslov som Datatilsynet har uttalt at fortsatt gjelder. 

Opplysninger på gruppenivå er ikke personopplysninger og regulereres ikke av personvernsloven. Dersom gruppen du ønsker informasjon om omfatter fire eller færre personer anses informasjonen som personopplysninger, fordi den lett kan knyttes til enkeltpersoner. Derfor skal taushetserklæringen veie opp for dette. Som tillitsvalgt kan du likevel be om innsyn.

Innsyn i lønnsopplysninger i offentlig sektor / helseforetak

  • Tillitsvalgte kan be om innsyn i lønnsopplysninger til alle ansatte i virksomheten etter offentlighetsloven. 
  • Du som tillitsvalgt kan ikke offentligjøre enkeltmedlemmers lønnsinformasjon gjennom for eksempel å sende ut en epost.
  • Enkeltmedlemmer kan ikke få kopi eller få informasjon tilsendt fra den tillitsvalgte om kollegaers lønn på individnivå.  
  • Du som enkeltmedlem kan få se eller høre informasjonen fra den tillitsvalgte. 
Vurderingen etter personopplysningsloven (GDPR) - innsyn i lønnsopplysninger i offentlig/ helseforetak sektor

Den tillitsvalgte i offentlig sektor, inklusivt helseforetak, kan kreve innsyn i medlemmenes opplysninger med grunnlag i medlemskapet i NITO. I tillegg til lønnsopplysninger om egne medlemmer kan du også kreve innsyn i lønninger til alle på arbeidsplassen. Grunnen er at lønn er en opplysning som man kan kreve innsyn i etter offentlighetsloven.

Tillitsvalgte i NITO er selv ikke underlagt offentlighetsloven. Han eller hun må følge personopplysningsloven ved sin behandling av de personopplysninger de sitter med. Dette betyr at den tillitsvalgte i utgangspunktet verken kan gi sine medlemmer innsyn i lønnslistene fra arbeidsgiver eller sende disse ut til sine medlemmer.

Det er imidlertid lite hensiktsmessig at den tillitsvalgte må si nei og medlemmet kan kreve innsyn etter offentlighetsloven. Vi har vurdert det slik at den tillitsvalgte kan gi sine medlemmer innsyn i lønnslistene de har mottatt fra arbeidsgiver, men det enkelte medlem kan ikke få kopi eller få informasjonen tilsendt.

Opplysninger på gruppenivå regnes ikke som personopplysninger dersom gruppen består av fem eller flere personer. Dersom gruppene du har bedt om likevel inneholder opplysninger om fire eller færre, anses informasjonen som personopplysning.