Partene i Energiavtale I og II har etablert et partssammensatt utvalg for å se nærmere på kompetansesituasjonen for energibransjen.

De har bestilt en rapport fra Oslo Economics, som har undersøkt status og framtidsutsikter for kompetansedekningen i fire energiselskaper; Eidefoss, Alta Kraftlag, Stranda Energi og Kvam Energi.

Bli oppdatert

Les rapporten: Kompetansesituasjonen i energibransjen 2022

Se webinar: Kritisk kompetanse i lokal kraftbransje

Anbefalinger i rapporten

  • Etablere et samarbeidsforum med formål om å bidra med råd og veiledning til partene lokalt om hvordan de kan arbeide systematisk med kompetanse.
  • Bidra til at bransjeprogrammet for elektro-, automasjon, fornybar- og kraftnæringen videreutvikles og videreføres.
  • Bedriftene bør samarbeide om kritisk kompetanse, for eksempel om å ha grunnleggende forståelse om IKT-sikkerhet for å forstå risikobildet og sikre planmessig arbeid og håndtering av konkrete sikkerhetshendelser.
  • Samarbeid med lokale eller regionale utdanningsinstitusjoner om etter- og videreutdanning for egne ansatte.

Dette er bakgrunnen for arbeidet

Energibransjen står i en transformasjonsprosess der kraftbransjens virksomheter innehar en nøkkelrolle. Elektrifisering og kutt av klimautslipp er ikke bare et spørsmål om å ta i bruk ny teknologi. Virksomhetene og ansattes vilje og evne til å drive og medvirke i omstillingen vil være avgjørende for å lykkes.

Samfunnsbedriftenes arbeidslivsundersøkelse indikerer at energibedriftene som følger Energiavtale I og II har større utfordringer med å sikre tilstrekkelig kompetanse i år enn bare ett år tilbake.