Konkurranseklausuler

Hva er en konkurranseklausul?
Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Dette sier reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 14A (lovdata.no) om konkurranseklausuler:

 • Konkurranseklausuler bare kan brukes når arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. Arbeidsgiver må gi en redegjørelse for dette behovet (jf arbeidsmiljøloven § 14 A-2 (1) (lovdata.no).
 • Maksimal karantenetid er ett år.
 • Arbeidsgiver må betale full lønn i karanteneperioden for inntekt opp til 8 x folketrygdens grunnbeløp (G - se faktaboks) og 70 % av inntekt mellom 8G og 12G.
 • Det kan gjøres fradrag for inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsinntekt arbeidstaker har hos annen arbeidsgiver i karanteneperioden.
 • Arbeidsgiver kan ikke kreve at konkurranseklausul skal gjelde hvis det er de som har sagt opp arbeidstakeren, med mindre oppsigelsen skyldes arbeidstakerens forhold (jf arbeidsmiljølovens § 14 A-2 (4) (lovdata.no).
 • Ved forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om og i hvilken utstrekning konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende.

Unntak for virksomhetens øverste leder - AML § 14 A-5 (lovdata.no)

Reglene om konkurranse- og kundeklausuler gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom hun i skriftlig avtale har sagt fra seg slike rettigheter mot etterlønn før fratreden. 

Til toppen

Kundeklausuler

Hva er en kundeklausul?
Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Arbeidsmiljøloven § 14 A-4 (lovdata.no) regulerer kundeklausuler.

 • Kundeklausuler kan bare omfatte kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdet avsluttes.
 • Kundeklausul kan maks gjelde i ett år etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
 • På forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker besvare om kundeklausul vil bli gjort gjeldende og hvilke kunder arbeidstaker ikke kan kontakte.
 • Dersom kundeklausul gjøres gjeldende kan arbeidstaker ikke kontakte kunder klausulen omfatter, men klausulen hindrer ikke arbeid for tidligere kunder som selv tar kontakt.
Konkurranseklausul vs kundeklausul
NITO har sett eksempler på arbeidsgivere som utformer svært vidtrekkende kundeklausuler, i den grad at de i realiteten nærmer seg en konkurranseklausul. Dette kan være en måte å omgå bestemmelsene om full lønn i karanteneperioden.

Ta kontakt med NITO dersom du får en arbeidsavtale som inneholder konkurranse- eller kundeklausul.

Til toppen

 

Rekrutteringsklausuler mellom virksomheter (non solicitation)

Hva er en rekrutteringsklausul?
Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Reglene i arbeidsmiljøloven § 14 A-6 (lovdata.no) innebærer at:

 • Rekrutteringsklausuler er forbudt.
 • Unntak gjelder mellom virksomheter som har gjennomført eller forhandler om en virksomhetsoverdragelse. Rekrutteringsklausuler kan gjøres gjeldende mens forhandlingene varer og i inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet eller virksomhetsoverdragelsen er gjennomført.

Avtaler inngått før og etter 2016

De nye reglene som kom 1. januar 2016 regulerer både konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler og er tatt inn et nytt kapittel 14 A i arbeidsmiljøloven (lovdata.no).

 • Reglene gjelder for alle avtaler som er inngått etter 1. januar 2016.
 • For avtaler som er inngått før dette får de nye regler virkning fra 1. januar 2017. Det betyr at eldre avtaler må revideres slik at de er i tråd med regelverket.

Les mer om arbeidsavtalen

Til toppen