Ingeniører og teknologer – velg NITO

 • Over 100.000 medlemmer
 • NITO er representert på 1900 arbeidssteder
 • 1400 bedriftsgrupper
 • 4000 tillitsvalgte er tilknyttet bedriftsgruppene
 • 19 lokalavdelinger, med lokale styrer
 • Over 13.000 studentmedlemmer
 • NITO ble stiftet 1. mars 1936
 • Partipolitisk uavhengig, frittstående fagorganisasjon
 • Alle som har bachelorgrad, mastergrad eller høyere utdanning med minimum 60 studiepoeng i teknologiske fag, kan bli medlem. Har du tilsvarende dokumentert faglig kompetanse kan du også søke medlemskap.

Hvorfor fagorganisere seg?

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge NITO.

Sjekk hvorfor du skal være fagorganisert

NITO finnes over hele landet. De fleste medlemmene har en tillitsvalgt og en bedriftsgruppe på sin arbeidsplass.

Bli medlem

Slik er NITO organisert:

NITO-kongressen

NITOs øverste organ er kongressen. Den holdes hvert tredje år. Her møtes representanter fra lokale NITO-avdelinger. På dagsorden står politiske saker, strategier og valg av hovedstyre.

Om kongressen

Kongressens valgte råd og komiteer:

Hovedstyre

Hovedstyret er NITOs øverste politiske organ mellom kongressene.

NITOs hovedstyre

Landsmøte

Hver høst møtes et bredt utvalg av NITOs tillitsvalgte til landsmøte.

Tariffutvalg

Hovedstyret nedsetter tariffutvalg (tidligere betegnet forhandlingsutvalg) for tariffområdene. Utvalgene ivaretar sentrale forhandlinger og konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og arrangerer sentrale tariffkonferanser. 
NITOs tariffutvalg

Bedriftsgrupper

NITO-medlemmene på en arbeidsplass utgjør en bedriftsgruppe som velger sine tillitsvalgte. De tillitsvalgte representerer medlemmene overfor ledelsen i virksomheten og deltar på årsmøtet i NITOs lokale avdelinger.

Konsern og etatsgrupper

Mange av NITOs medlemmer arbeider i virksomheter tilknyttet konsern og statlige etater. Hver av disse består av flere bedriftsgrupper. Sammen utgjør de en konsern- eller etatsgruppe. Her ivaretas felles interesser overfor konsernets eller etatens ledelse. 

NITOs lokale avdelinger

NITO har 19 lokalavdelinger. De ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingene etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs og konferanser.

NITO studentene

Studentorganisasjonen for deg som studerer ingeniør- og teknologifag: 15.000 medlemmer, lokallag på 24 studiesteder.
NITO Studentene

NITOs sekretariat

Sekretariat ledes av generalsekretær Egil Thompson.

Sekretariatet har 193 ansatte, av disse jobber ca 30 ved NITOs lokale avdelinger. 

Kontaktinformasjon til alle NITO-ansatte

 • Avdeling for forhandling og arbeidsliv 
  - forhandlinger, tillitsvalgtutvikling og juridisk bistand
 • Kurs og kompetanseavdeling, inkludert Bioingeniørfaglig institutt (BFI)
 • Medlems- og markedsavdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen
 • Organisasjonsavdelingen
  - organisasjonsutvikling, NITO Studentene, bedriftsgrupper, de fleste i organisasjonsavdelingen jobber på NITOs lokale avdelingskontorer
 • Samfunnspolitisk avdeling
  - høringer, utredninger, statistikk, politikk 
 • Økonomi- og administrasjon
  - budsjett, regnskap, IT, personal, drift, servicesenter 

NITOs lederteam består av: Egil Thompson (generalsekretær), Audun Bøhn (økonomi og administrasjon), Unni Bøkestad (kurs- og kompetanseavdelingen), Anne Cathrine Berger (samfunnspolitisk avdeling), Jan Johnsrud (kommunikasjonsavdelingen), (medlems- og markedsavdelingen), Jan Pieter Groenhof (avdeling for forhandling og arbeidsliv), Monica Lundemo Holmen (organisasjonsavdelingen).

NITO Pensjonistene

Er du NITO-medlem og går av med pensjon, blir du automatisk medlem i NITO Pensjonistene.

Samarbeidsavtaler

NITO og andre organisasjoner: Se organisasjoner NITO har avtale med

Internasjonalt arbeid

Nyttig nordisk ingeniørsamarbeid

ANEbanner2.JPG

NITO er en del av Association of Nordic Engineers (ANE). Denne legger tilrette for samarbeid mellom nordiske fagforeninger og representerer mer enn 500.000 ingeniører.

ANE er en arena for å dele kunnskap og generere nye ideer på tvers av landene, noe som gjerne brukes til politisk påvirkning i regionen, på EU-nivå og globalt.

Bli bedre kjent med ANE

Likestilling

NITOs likestillingsredegjørelse 2021

Årsrapporter

Presidenten oppsummerer 2022:

Presidenten oppsummerer 2021:

Presidenten oppsummerer 2020:

Presidenten oppsummerer 2019:

Presidenten oppsummerer 2018:

NITO Årsrapport 2017
NITO Årsrapport 2016
NITOs Årsrapport 2015