Foreninger NITO er medlem av

SKIFT

SKIFT er en næringsdrevet medlemsorganisasjon for alle bedrifter og foreninger som ønsker å gjøre en ekstra innsats for klimaet i Norge. Målet er å omstille landet til lavutslippssamfunn så raskt som mulig, og å vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i dette skiftet. NITO var den første fagforeningen som meldte seg inn.

Les mer om Skift 

Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter (SAN)

SAN er forhandlingspart overfor arbeidsgiverforeningen Spekter og representerer over 14.000 ansatte. NITO er én av 15 fagforeninger som har inngått samarbeid via SAN om å danne felles front i forhandlingene med Spekter.

Les mer om San 

Maritimt Forum

Maritimt Forum er en interesseorganisasjon hvor både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er representert og samarbeider for å fremme maritim nærings felles interesser. Maritimt Forum arbeider for å fremme kunnskap om maritim sektor, og er en møteplass for dialog mellom næring, myndigheter og utdannings- og forskningsmiljøer.

Les mer om Maritimt forum 

Petro Arctic

Petro Arctic er en interesseorganisasjon for virksomheter som ønsker å delta i petroleumsvirksomhet i nord. Foreningen markedsfører sine medlemsbedrifter og gir dem tilgang til nettverk og kompetanseutvikling. Foreningen legger til rette for størst mulig ringvirkning av oljevirksomhet i denne regionen og driver med informasjonsarbeid overfor næringsliv og myndigheter.

Les mer om Petro Arctic 

FAFO Østforum

FAFO Østforum ble etablert i 2004 som en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. NITO har deltatt siden oppstarten. FAFO Østforum er en forskningsbasert møteplass som formidler oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring og legger til rette for debatt om arbeidskraftsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet. Forumets hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Forumet ble etablert på bakgrunn av EU-utvidelsen med en rekke sentral- og østeuropeiske medlemsstater fra 2004. Norge opplevde etter det en enorm vekst i arbeidsinnvandringen gjennom det felles europeiske arbeidsmarkedet. I 2004 bodde det under 7000 østeuropeere i Norge, i 2015 over 175.000.

Les mer om FAFO Østforum

Association of Nordic Engineers (ANE)

ANE ble etablert av NITO sammen med Ingeniørforeningen Danmark (IDA) og Sveriges Ingeniører i 2007. Senere har den islandske ingeniørorganisasjonen Verkfræðingafélag Íslands og Engineers Finland tilsluttet seg organisasjonen. ANE er en arena for å dele kunnskap og generere nye ideer på tvers av de nordiske landene. ANE representer mer enn 500.000 ingeniører med bachelor, master- eller doktorgrad, og er en sterk ingeniørstemme i europeisk sammenheng.

Les mer om ANE

 

Avtale med de andre nordiske ingeniørorganisasjonene

Les om gjestemedlemskap i de andre nordiske ingeniørorganisasjonene

 

Forpliktende samarbeidsavtaler

NITO samarbeider også med en rekke organisasjoner om ulike prosjekter.

Vitensenterforeningen

De regionale vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre, og Vitensenterforeningen arbeider for å fremme kunnskap om og bruk av disse sentrene. Foreningen er også et organ for samarbeid mellom sentrene og arrangerer dessuten faglige seminarer for voksne.

Les mer om Vitensentrene

Jenter og teknologi

NITO samarbeider med NHO og NSR om prosjektet Jenter og teknologi, som skal oppmuntre flere jenter til å velge ingeniør- og teknologutdanninger gjennom inspirerende foredrag og møter med kvinnelige rollemodeller.

Les mer om Jenter og teknologi

Fellesforbundet

Fellesforbundet er del av LO og Norges største fagforbund i privat sektor. NITO samarbeider med dem om blant annet nærings- og industripolitikk.

Les mer om Fellesforbundet

Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er en organisasjon som arbeider for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. De tilrettelegger for dialog om teknologi, samfunn og næringsliv gjennom blant annet debattmøter og kompetansenettverk.

Les mer om Polyteknisk Forening

Forskerforbundet

Forskerforbundet er Norges største interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. NITOs medlemmer kan også være medlemmer av denne organisasjonen.

Les mer om Forskerforbundet

NAROM

NAROM er et nasjonalt senter og skolelaboratorium innenfor romrelatert opplæring, og arbeider for å fremme norsk romvirksomhet og å skape mer interesse for realfag og teknologi. Senteret gjennomfører flere undervisningsaktiviteter for elever, studenter og lærere, og har flere nettbaserte læringsopplegg. NAROM er samlokalisert med Andøya Space Center.

Les mer om NAROM

TENK

TENK er et nettverk som arbeider for å få flere kvinner interessert i teknologi så de velger utdanning og karriere innen teknologiske fag. TENK legger til rette for utveksling av erfaringer og kontakter, og arrangerer foredrag, workshops og arrangementer som den årlige TENK-Tech Camp som NITO er med på å finansiere.

Les mer om TENK

Ingeniører uten grenser

IUG er en ideell organisasjon som jobber med humanitær ingeniørinnsats i lav- og mellominntektsland. NITO har et partnerskap med IUG og bidrar blant annet til finansiering av studentsatsningen Master med mening. Som privatperson kan man ta del i IUG sitt arbeid ved å engasjere seg i en av deres faggrupper, søke om å være med på oppdrag, eller bidra med midler til bærekraftige prosjekter.

Støtt deres arbeid her.

Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og deres forhold til internasjonale organisasjoner

BFI er en del av NITO. Organisasjonen har et utstrakt internasjonalt samarbeid.

Oversikt BFIs internasjonale kontakter