Gå til innhold

Slik er vi organisert

NITO er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene velger øverste politiske ledelse og bestemmer utviklingen av NITO, på kongressen hvert tredje år. Hovedstyret er NITOs øverste politiske organ mellom kongressene.

NITO-kongressen

Kongressen er NITOs høyeste organ og holdes hvert tredje år. Kongressen velger hovedstyre og vedtar NITOs lover.

Hovedstyret

Hovedstyret er NITOs øverste organ mellom kongressene. Hovedstyret består av elleve medlemmer, inkludert president og visepresident.

Tariffutvalg

Hovedstyret nedsetter tariffutvalg for tariffområdene. Utvalgene ivaretar sentrale forhandlinger og konfliktberedskap, evaluerer lokale forhandlinger og arrangerer sentrale tariffkonferanser.

Landsmøte

Landsmøtet er et årlig politisk verksted hvor organisasjonen diskuterer viktige retningsvalg og aktuelle saker.

Lokale avdelinger

NITO har 19 lokalavdelinger spredt ut i alle landsdeler, nært medlemmenes arbeidsplasser. Avdelingen er en viktig møteplass for tillitsvalgte og medlemmer i NITO.

Bedriftsgrupper

En bedriftsgruppe består av alle NITOs medlemmer på en arbeidsplass. De bedriftsgruppetillitsvalgte representerer NITOs medlemmer på arbeidsplassen og ivareta deres interesser overfor bedriftenes ledelse

NITO Studentene

NITO Studentene er engasjert i å skape bedre studiemiljøer og å forme framtidas ingeniørutdanning.

NITOs sekretariat

NITO har ca. 200 dedikerte ansatte som hver dag jobber som støttespillere for medlemmer og tillitsvalgte.

Internasjonalt samarbeid

NITO er engasjert i ingeniørfaget og arbeidslivsrettigheter utover Norges grenser.

NITO Pensjonistene

NITO Pensjonistene er lokale sosiale nettverk for medlemmer etter yrkeslivet.

NITO Ung

NITO Ung er et sosialt og faglig nettverk for våre medlemmer som er i ferd med å knytte sine nettverk i en påbegynt karriere i arbeidslivet.

Kongressens valgte råd og komiteer