- Det er det arbeidet de tillitsvalgte gjør som bygger organisasjonen og som driver den framover. De løsningene de kommer med og de problemene de møter, er jeg avhengig av å få kjennskap til, slik at jobben jeg gjør er relevant for den virkeligheten de møter i jobbsituasjonen sin, sier Øyvind Kyrkjebø, rådgiver i NITO og kursholder for en gjeng tillitsvalgte som tilbringer noen novemberdager på Olavsgaard utenfor Oslo.

Mange takker ja

Nesten en av tre av NITOs medlemmer har blitt spurt om å være tillitsvalgt, og av disse sier over 60 prosent at de enten er eller har vært tillitsvalgt. På Olavsgaard er Biarte Andreas Hånes en av de som har sagt ja. Ikke fordi det var hans tur, men fordi han ville.

- Det som gjorde at jeg stilte til valg var en kombinasjon av at jeg interesserer meg for organisasjon og ledelse, og at det var mange saker jeg mente vi måtte gjøre noe med. Den beste måten å få noe gjort på er å brette opp ermene og prøve å gjøre noe med det selv, derfor stilte jeg til valg.

Og han er ikke alene. Det er en myte at de som har fått et tillitsverv ikke var tilstede da vervet sto på valg, mener Øyvind Kyrkjebø.

- De aller fleste har en motivasjon for å ta på seg oppgaven. Som regel er ikke det egeninteresse, men kan være opplevd urettferdighet eller at de har sett et forbedringspotensial i virksomheten. Da blir vår oppgave å gjøre dem til gode NITO-ambassadører. Vi ønsker at de skal være samarbeidspartnere for ledelsen, at de skal være med å finne løsninger sammen. At de jobber for å synliggjøre våre medlemmers verdi i virksomheten.

Trygghet viktigst

I en medlemsundersøkelse fra NITO svarer medlemmene at de synes tillitsvalgtes to viktigste oppgaver er å bistå dem når situasjonen i virksomheten tilsier det og å være medlemmenes talsperson overfor ledelsen. Det er noe Biarte Hånes kjenner seg igjen i, å få være en del av prosessen og bidra til å finne gode løsninger sammen.

- Jeg ønsker å være der, å hjelpe og ta del i viktige avgjørelser for meg selv og for medlemmene i NITOs bedriftsgruppe. Det er jo det mest givende med det å være tillitsvalgt, nettopp det å gjøre en innsats for å hjelpe.

Som tillitsvalgt får han mange henvendelser og spørsmål fra medlemmene, og har et ønske om å løse disse for dem og for seg selv. Men er også opptatt av å kunne utvikle seg selv gjennom de mulighetene som Optimar og NITO gir han som tillitsvalgt.

- Jeg tror helt sikkert at jeg får bruk for erfaringene senere i karrieren. Det er utrolig mange detaljer og viktig informasjon som en tillitsvalgt tilegner seg, og som en kan bruke senere. Det kan være jus i arbeidslivet, hvilke rettigheter vi har som arbeidstakere og hvilket ansvar en arbeidsgiver har i forhold til arbeidstakerne. Så håper og tror jeg at det i framtida vil åpne seg muligheter som kanskje ikke hadde vist seg dersom jeg ikke hadde stilt opp som tillitsvalgt.

Disse erfaringene ønsker Øyvind Kyrkjebø å få tilbake slik at kurset treffer de tillitsvalgte best mulig. - Vi ønsker at mye av kurset skal være deltakerstyrt, og da blir et bedre kurs når de tillitsvalgte deler sine erfaringer. Når de gjør det har det større legitimitet enn at jeg står og messer om intensjonene bak avtaleverket. Det er de som har tatt det i bruk og har erfaring med det. Dessuten er ikke målet med opplæringen av de skal bli ferdig utlært, men at de skal kunne nok til å ta imot medlemmer som kommer med et behov og vite når man trenger å få bistand fra sekretariatet.

Må-bør-kan

Det er ikke farlig å være tillitsvalgt, mener han. Det finnes alltid bistand å få, og bedriftsgruppene selv må alltid selv finne ut hvor mye tid som skal legges ned i arbeidet. De må kartlegge forventningene hos seg selv og medlemmene og sette opp hvilke oppgaver som kan ligge til bedriftsgruppearbeid. Når de går gjennom dem finner de hva de må gjøre, hva de bør gjøre, og hva de kan gjøre.

- De må ta imot medlemmer som kommer med et problem, men det er ikke sagt at de må løse det alene. De må søke bistand fra NITOs sekretariat når det trengs.

Noe som også må gjennomføres er årsmøtet, det organisatoriske fundamentet i NITO som sikrer demokrati.

På bør-listen står gjennomføring av lønnsforhandlinger. Det er egentlig et må-punkt, men alle har ikke lønnsforhandlinger. Dette er da også den tredje viktigste forventningen medlemmene har til sine tillitsvalgte, og noe mange av de som er samlet på Olavsgaard har vært med på, som Siri Gilde Flenstad, fra Jotun.

- Jeg er relativt fersk som tillitsvalgt og har ikke mye erfaringsgrunnlag, men har blant annet vært med i årets lønnsforhandlinger med bedriften, sier hun. Og nå altså er på kurs i trinn to på NITOs tillitsvalgtkursrekke, noe som også står på bør-listen til Kyrkjebø. Bedriftsgruppene bør sende tillitsvalgte på kurs slik at man sikrer kontinuitet i gruppen og at kunnskapsgrunnlaget er konstant.

- For den som er ny i vervet som tillitsvalgt er det jo litt diffust til tider hva som er rollen og hva som forventes, men etter dette kurset har jeg lært mye. Tillitsvalgtvervet er en mulighet til å utvikle meg selv, men det er også spennende å møte og bli kjent med nye mennesker. Som tillitsvalgt får man muligheten til også bli kjent med mange nye, både internt i bedriften og i NITO-organisasjonen, sier Siri Gilde Flenstad.

Arena for kunnskap- og lagbygging

Kursene er viktig arenaer for å utvikle både menneske og organisasjon, og viktige for å utveksle erfaringer og bygge nettverk.
- Min erfaring med tillitsvalgtkursene i NITO er at de blir gjennomført av utrolig dyktige mennesker fra NITOs sekretariat, som er levende interesserte i det de driver med. Dette gjør at vi som tillitsvalgte kan gå inn i oppgaven med mer selvtillit og trygghet, avslutter Biarte.

Kursene skal gi en grunnleggende gjennomgang der vi skraper litt i overflata. Det viktigste er å få klarlagt forventningene til rollen og hva de skal gjøre på egen hånd overfor medlemmer og arbeidsgiver. Og hva det er de skal bruke ressursene rundt seg til å få løst.

- Kommer arbeidsgiver og varsler om nedbemanning så har de lært at det ikke er noe de er forventet å skulle takle alene. Vi får tilbakemeldinger fra arbeidsgivere om at NITOs tillitsvalgte er opptatt av godt samarbeid og er ryddige og redelige. For å kunne ivareta den samarbeidstankegangen så er det viktig at tillitsvalgte har gått på kurs for å lære hvordan de best kan være gode ambassadører for sine medlemmer og for NITO, sier Øyvind Kyrkjebø.