NITOs valgkomite

   


(Leder)

NITO Hordaland

92448210

NITO Nordland

91789570

NITO Oslo og Akershus

92440997

NITO Oslo og Akershus

97171490

NITO Rogaland

99562659


(Vara)

NITO Rogaland

41270911

Valg på NITOs kongress 

Hvilke verv skal fylles på NITOs kongress?

 • Hovedstyret beståande av president, visepresident og ni medlemmer. President og visepresident velges separat og skal ha over halvparten av de avlagte stemmene (alminnelig flertall). Øvrige medlemmer velges samlet.
 • Internrevisjon bestående av leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Leder velges separat. Internrevisjon kan ikke ha andre verv i NITO. 
 • NITOs etikkomite bestående av leder, fem medlemmer og ett varamedlem. Leder velges separat.
 • Lovkomite bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem. Leder velges separat.
 • Valgkomite beståande av leder, fire medlemmer og ett varamedlem. Leder velges separat.

Hvem kan stille til valg?

Alle medlemmer med yrkesaktivt medlemskap er valgbare på kongressen.

Hvordan stiller jeg til valg/hvordan tipser jeg om kandidater?

Alle forslag til kandidater med CV kan sendes til valgkomiteens leder Anette Vevle Øvreås () eller valgkomiteens sekretær Kari Lier (). Alle forslag vil bli behandlet konfidensielt. Kandidater som foreslås må ha akseptert at de ønsker å stille til valg.

CV-mal for kandidater til tillitsverv i NITO

Hvordan er prosessen fram mot valget?

Valgkomiteen behandler forslag til kandidater fortløpende.

Valgkomiteen presentere kandidater som har stilt så langt, på avdelingslederforum i juni i kongressår.

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med øvrige sakspapirer seks uker før kongressen.

Slik jobber valgkomiteene

Felles veiledning for valgkomiteer

Retningslinjer valgkomiteen

Trenger du bekreftelse for verv i NITO? Kontakt ditt avdelingskontor

Se også:

Retningslinjer for valgkomiteen

1. Valgkomiteens arbeid

 • I henhold til Lov for NITO § 9.5 skal valgkomiteen legge fram forslag til:
  - Hovedstyret
  - Internrevisjon
  - NITOs etikkomite
  - Lovkomite
  - Valgkomite
 • Valgkomiteen forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og veiledninger for valg i NITO.
 • Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg i henhold til Lov for NITO § 9.5 med unntak av statsautorisert revisor.
 • Valgkomiteen skal vurdere både sittende kandidater og nye kandidater til de ulike vervene.
 • Valgkomiteen skal i sitt arbeid tilstrebe at de dyktigste blir foreslått som kandidater.
 • Valgkomiteen skal ta hensyn til følgende kriterier:
  - Representasjon av begge kjønn
  - Spredning i alder
  - Geografisk spredning
  - Representasjon fra ulike tariffområder og fagområder
  - En rimelig kontinuitet i verv
 • Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha god kontakt med NITOs avdelinger og tariffutvalgene og deres valg- og nominasjonskomiteer.
 • Representanter fra valgkomiteen kan delta i de møter og konferanser hvor det er aktuelt å vurdere kandidater til verv.
 • Valgkomiteens arbeid holdes innenfor det budsjett som er stilt til rådighet.
 • I arbeidsperioden holdes de møter i valgkomiteen som lederen finner nødvendig. Vanligvis vil dette være tre til fem møter.
 • Valgkomiteen skal legge fram sitt forslag minimum seks uker før kongressen.
 • Valgkomiteen deltar på kongressen og utarbeider eventuelle endringsforslag under møtet.

2. Kandidater til hovedstyret

 • Valgkomiteen skal legge til grunn at de kandidater som fremmes som nye hovedstyremedlemmer, har et helhetlig og overordnet syn på NITO.
 • Valgkomiteen skal tilstrebe en balansert kjønnsfordeling av kandidater til hovedstyret.
 • Valgkomiteen skal vurdere både medlemmer av det sittende hovedstyre og nye kandidater.
 • Valgkomiteen skal tilstrebe at et representativt antall kandidater hentes fra kretsen valgt til de sentrale tariffutvalg. Spesielt bør valgkomiteen vurdere de valgte tariffutvalgsledere.

3.   Valg av valgkomite

 • Sittende valgkomite foreslår kandidater til ny valgkomite på kongressen.
 • Valgkomiteens medlemmer velges blant medlemmer med erfaring fra verv i NITO og må ha inngående kjennskap til organisasjonen og dens virksomhetsområder.
 • Valgkomiteen trer i kraft senest ett år før kongressen.