Valg på NITOs kongress 

Kongressen er NITOs øverste organ og legger føringene for den kommende treårsperioden.

Mer om NITOs strategier.

Hvilke verv skal fylles på NITOs kongress?

 • Hovedstyret bestående av president, visepresident og ni medlemmer. Internrevisjon bestående av leder, tre medlemmer og ett varamedlem. Internrevisjon kan ikke ha noen andre verv.
 • NITOs etikkomite bestående av leder, fem medlemmer og ett varamedlem.
 • Lovkomite bestående av leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 • Valgkomite bestående av leder, fire medlemmer og ett varamedlem.

Hvem kan stille til valg?

Alle medlemmer med yrkesaktivt medlemskap er valgbare på kongressen.

Hvordan stiller jeg til valg/hvordan tipser jeg om kandidater?

Skjema for å stille til valg eller tipse om kandidat 

I dette skjemaet kan du tipse valgkomiteen om kandidater til Hovedstyret, internrevisjon, etikkomite, lovkomite og valgkomite. Du kan også melde deg selv som kandidat og sende inn din CV.

CV-mal for kandidater til tillitsverv i NITO

Hvordan er prosessen fram mot valget?

Valgkomiteen behandler forslag til kandidater fortløpende. 

Valgkomiteen presentere kandidater som har stilt så langt, på avdelingslederforum i juni.

Valgkomiteens innstilling sendes ut sammen med øvrige sakspapirer 11. oktober. Valget skjer på kongressen 22.-24. november 2024. 

Slik jobber valgkomiteene

Felles veiledning for valgkomiteer
Retningslinjer valgkomiteen

Kontaktinformasjon vises kun for medlemmer

Logg deg inn for å se kontaktinformasjon til de tillitsvalgte.

Logg inn

 

Retningslinjer for valgkomiteen

1. Valgkomiteens arbeid

 • I henhold til Lov for NITO § 9.5 skal valgkomiteen legge fram forslag til:
  - Hovedstyret
  - Internrevisjon
  - NITOs etikkomite
  - Lovkomite
  - Valgkomite
 • Valgkomiteen forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og veiledninger for valg i NITO.
 • Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg i henhold til Lov for NITO § 9.5 med unntak av statsautorisert revisor.
 • Valgkomiteen skal vurdere både sittende kandidater og nye kandidater til de ulike vervene.
 • Valgkomiteen skal i sitt arbeid tilstrebe at de dyktigste blir foreslått som kandidater.
 • Valgkomiteen skal ta hensyn til følgende kriterier:
  - Representasjon av begge kjønn
  - Spredning i alder
  - Geografisk spredning
  - Representasjon fra ulike tariffområder og fagområder
  - En rimelig kontinuitet i verv
 • Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha god kontakt med NITOs avdelinger og tariffutvalgene og deres valg- og nominasjonskomiteer.
 • Representanter fra valgkomiteen kan delta i de møter og konferanser hvor det er aktuelt å vurdere kandidater til verv.
 • Valgkomiteens arbeid holdes innenfor det budsjett som er stilt til rådighet.
 • I arbeidsperioden holdes de møter i valgkomiteen som lederen finner nødvendig. Vanligvis vil dette være tre til fem møter.
 • Valgkomiteen skal legge fram sitt forslag minimum seks uker før kongressen.
 • Valgkomiteen deltar på kongressen og utarbeider eventuelle endringsforslag under møtet.

2. Kandidater til hovedstyret

 • Valgkomiteen skal legge til grunn at de kandidater som fremmes som nye hovedstyremedlemmer, har et helhetlig og overordnet syn på NITO.
 • Valgkomiteen skal tilstrebe en balansert kjønnsfordeling av kandidater til hovedstyret.
 • Valgkomiteen skal vurdere både medlemmer av det sittende hovedstyre og nye kandidater.
 • Valgkomiteen skal tilstrebe at et representativt antall kandidater hentes fra kretsen valgt til de sentrale tariffutvalg. Spesielt bør valgkomiteen vurdere de valgte tariffutvalgsledere.

3.   Valg av valgkomite

 • Sittende valgkomite foreslår kandidater til ny valgkomite på kongressen.
 • Valgkomiteens medlemmer velges blant medlemmer med erfaring fra verv i NITO og må ha inngående kjennskap til organisasjonen og dens virksomhetsområder.
 • Valgkomiteen trer i kraft senest ett år før kongressen.