Hilsen til årsmøtet i bedriftsgruppa fra Trond og Kjetil

Hva er et årsmøte?

Årsmøtet er bedriftsgruppas høyeste organ og skal avholdes årlig. Den viktigste funksjonen er å velge tillitsvalgte, og møtet kan gjøres mer eller mindre formelt. På denne siden har vi samlet aktuelle tips, skjema og maler som kan lette gjennomføringen av årsmøtet i din bedriftsgruppe.

Årsmøtet kan også gjøres helt enkelt ved at dere møtes for eksempel i lunsjen. Det viktigste er at alle NITO-medlemmene innkalles og at dere blir enige om hvem som skal være tillitsvalgt det kommende året. Og så at dere informerer NITO og arbeidsgiver om dette.

Planlegging – tid for gjennomføring

Årsmøtene i bedriftsgruppene avholdes primært før årsmøtet i NITOs lokalavdeling. Mange bedriftsgrupper har medlemmer i ulike lokalavdelinger og må derfor koordinere årsmøte i henhold til dette. Se oversikt for årsmøtedatoer i avdelingene (krever pålogging). Har dere ikke fått avholdt møte før årsmøte i lokalavdelingene er det likevel bedre å avholde årsmøte senere på året enn å ikke avholde årsmøte i det hele tatt.

Sted – fysisk eller elektronisk møteplass

Årsmøtet kan avholdes med fysisk oppmøte et sted, eller eventuelt via elektroniske møteplasser, eller som en kombinasjon av dette dersom medlemmene har arbeidssted på forskjellige lokasjoner.

Støtte til bevertning

Bedriftsgruppene kan, etter en enkel søknad, få støtte til bevertning på fysiske årsmøtet (krever pålogging). Dette gjelder også for årsmøter i de lokale gruppene, eller om alle deltakerne ikke er samlet på felles sted. Husk å sende søknad og krav om refusjon til de aktuelle lokalkontorene.

Innkalling

Skriftlig innkalling med styrets forslag til dagsorden bør sendes hvert medlem med minst 14 dagers varsel. Tillitsvalgte i bedriftsgruppen finner til en hver tid oppdaterte medlemslister på dashboard i tillitsvalgtverktøyet (krever pålogging).

Bedriftsgruppe på mange lokasjoner?

Er bedriftsgruppa di spredd på flere lokasjoner, kan lokalavdelingen hjelpe deg med innkalling til et digitalt- / hybridmøte.

Saker til årsmøtet

  • styrets beretning (årsrapport)
  • behandling av saker til avdelingens årsmøte (obs. 3 ukers frist før avdelingens årsmøte)
  • bedriftsgruppens representasjon på avdelingens årsmøte
  • innkomne saker (frist for innsending av forslag er 7 dager før møtet)
  • valg av styre og valgkomite 

Se forslag til maler i egen boks på denne siden.

Regler for valg

Valg og avstemminger avgjøres med simpelt flertall (flertall av de avgitte stemmene). Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende, med mindre avstemmingen gjelder et valg. Da avgjøres valget ved loddtrekning. 

Valg av tillitsvalgte

En viktig sak på årsmøtet er valg av tillitsvalgte. Medlemmene har rett til å påvirke hvem som skal representere dem i kommende periode. Å gjennomføre årsmøte og valg hvert år gir viktig legitimitet til de tillitsvalgte. Medlemmene som deltar på årsmøtet velger leder og eventuelle styremedlemmer for bedriftsgruppen.

En bedriftsgruppe kan ha medlemmer fordelt på flere lokasjoner. For å ivareta medlemmene i lokale saker, kan det velges lokale tillitsvalgte og eventuelt styremedlemmer i en lokal gruppe. Det er viktig at det er god kontakt med de tillitsvalgte lokalt og bedriftsgruppestyret.

Bli med og bygg NITO-huset – du trenger deg

Etter årsmøtet – oppdater hvem som har hvilke verv

Rapporter her  (krever pålogging dashboard)

For tillitsvalgte og for NITOs medlemmer er det viktig at vi har riktige tillitsvalgte registrert i vårt medlemssystem. Leder eller nestleder av bedriftsgruppen må derfor:

Video: Sånn rapporterer du etter avholdt årsmøte
Video: Har bedriftsgruppa hatt årsmøte etter NITOs lokalavdeling? Sånn rapporterer du da.

Ekstraordinært årsmøte

  • dersom det oppstår en helt spesiell situasjon som medlemmer eller styret vil at hele bedriftsgruppa skal ta stilling til, kan det kalles inn til ekstraordinært årsmøte
  • ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret vedtar det eller når minst halvparten av medlemmene krever det
  • møtet skal utelukkende behandle saken det er blitt kalt inn til

Har du spørsmål om årsmøtet i bedriftsgruppa?

Kontakt tillitsvalgt i din bedriftsgruppe eller ta kontakt med din lokale NITO-avdeling.