salbilde listefoto 2021.jpg

- På forrige kongress sa Erna Solberg at NITO var første fagorganisasjon hun hadde besøkt som satte bærekraft på dagsorden. Det er vi stolte av. Vi valgte oss ut fem bærekraftsmål der vi mener at NITO og ingeniører er viktige bidragsytere, sier Trond Markussen. 

Under sin tale til kongressen trakk han fram noe av det som er gjort på fem prioriterte bærekraftsmål siden forrige kongress:

God helse og livskvalitet

 • Bioingeniørene og andre ingeniører i helse har gjort og gjør en formidabel jobb, mange ganger på grensen til det som er forsvarlig
 • NITO tok opp behovet for et nordisk vaksine- og antibiotikasamarbeid. Pandemien synliggjorde hvilke områder som må forbedres for at helsesektoren kan få gjort jobben sin på best mulig måte. Erfaringene er formidlet til Koronakommisjonen.

Utdanningsmålet

NITO har gitt mange innspill om utdanning til Stortinget, regjeringen og partiene.

Det er behov for styrking av flere teknologiutdanninger, flere IKT-studieplasser, og det er ikke minst behov for gode ordninger for kompetanseutvikling for dem som er i arbeid.

 • Det har kommet betydelige midler til etter- og videreutdanning for ingeniører
 • Det er opprettet bransjeprogram for kompetanseutvikling innen elektro/automasjon- el-kraft/fornybarnæringen, olje- gass- og leverandørnæringen og innen maritim sektor. NITO er med i programstyrene og har fått på plass mange tilbud for ingeniører.
 • Arbeidet med å styrke finansiering av ingeniør- og teknologiutdanninger har resultert i at det nå er nedsatt et utvalg som skal gjennomgå finansieringsordningen for UH-sektoren

Målet anstendig arbeidsliv

Ikke alle arbeidsgivere har forstått den norske modellen og hvordan skape et inkluderende og anstendig arbeidsliv, til beste både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Selskap som Tess, Power, Elkjøp og Wizzair er eksempler.

NITO mener det er gledelig at den nye regjeringen ikke bare sier at den verdsetter et organisert arbeidsliv, men faktisk ser ut til å ville gjøre noe med det. Den vil blant annet øke fradraget for fagforeningskontingent betydelig, noe NITO har kjempet for lenge.

Målet industri, innovasjon og infrastruktur

NITO har jobbet for en styrket satsing på blant annet bredbånd, vann og avløp.

 • NITO var tidlig ute med å be regjeringen om én milliard kroner i året over fem år for å styrke bredbånd
 • Innenfor vann og avløp har NITO løftet behovet for å hjelpe kommunene i deres satsing
 • Maritim industri er et annet område vi har jobbet mye med for å få på plass tiltak under pandemien. Tiltak som er utviklet her kommer også annen industri til gode, slik som økt eksportstøtte og offentlige innkjøp.
 • NITO ble med i prosjektet «Grønn Industri 21» i regi av tankesmien Manifest. Prosjektet skal styrke forståelsen blant politikere og andre beslutningstakere for industriens betydning for fornybarsamfunnet og bærekraftige arbeidsplasser. Arbeidet har blant annet resultert i et nytt kapittel om bærekraftig industri og næring i forslaget til ny politikkplattform for NITO.

Trond Markussen talerstol svart rundt.JPG

Målet om å stoppe klimaendringene

 • NITO har vært pådriver for å realisere karbonfangst og -lagring, og er glad for at det helhetlige fangst- transport- og lagringsprosjektet «Langskip» og fangstprosjektet på sementfabrikken til Norcem i Brevik er vedtatt og igangsatt
 • NITO har frontet sterkere satsing på fornybar energi – både innen vannkraft og nye grønne verdikjeder som havvind, batteriteknologi, hydrogen og ammoniakk
 • NITO representerer den nordiske ingeniørorganisasjonen ANE i European Clean Hydrogen Alliance
 • Det er jobbet for økt satsing på energieffektivisering, NITO har vært en pådriver for omstilling til en sirkulær økonomi
 • Det er vedtatt en klimaveileder for NITO for å redusere NITOs klimafotavtrykk

NITO-prisen til Harald Eia

Alt om NITOs kongress (krever innlogging)