002.jpg
- Økte kraftpriser gjør det enda mer fornuftig å satse mer på havvind nå, slik at vi raskt kan etablere lønnsom produksjon og få ned kostnadene i framtida, sier NITO-president Trond Markussen.

Fredag 8. mars la olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fram innholdet i energimeldingen. Den er Støre-regjeringens tillegg til stortingsmeldingen som Solberg-regjeringen la fram i fjor om hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser framover.

Tillegget omfatter blant annet kraftproduksjon, mellomlandsforbindelser, sluttbrukermarkedet for strøm og eksportmuligheter for industrien. Noen korte punkter fra energimeldingen er:

  • Stønadsordningen forlenges for husholdninger, frivillighet og landbruk.
  • Arbeide for mer effektive konsesjonsprosesser for havvind. De første havvindprosjektene kan være i drift før 2030.
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan starte opp igjen konsesjonsbehandling for vindkraft på land.
  • Regjeringen vil legge til rette for produksjon av hydrogen med lave eller ingen utslipp.
  • Legge til rette for kommersiell CO2-lagring på norsk sokkel.
  • Utslipp fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel kuttes med 50 prosent innen 2030

- NITO støtter regjeringens mål om stabil og trygg tilgang på energi også i Norge. Men også at energipolitikken skal bidra til grønn omstilling og arbeidsplasser, kommenterer NITO-president Trond Markussen.

Gjenåpner for vindkraft på land

NITO mener det er positivt at regjeringen nå vil åpne for konsesjonsbehandling av vindkraft på land, der det er miljømessig akseptabelt og lokal oppslutning om det. Vi har en energikrise i Europa, og Norge vil produsere for lite kraft til eget forbruk allerede fra 2026.

- Dette vil bidra til å sikre Norge tilgang på mer strøm til akseptable priser, når forbruket til industri og klimatiltak øker. Med et nytt regime hvor vertskommunene for vindkraft kommer bedre ut og at det ikke skal gjennomføres uten lokal oppslutning, støtter NITO nye konsesjonsbehandlinger, sier Markussen.

- Det haster å komme i gang med industrialisering av havvind

Siden i fjor høst har vi opplevd en energikrise i Europa. Den fikk en brå forverring med krigen i Ukraina. Vi må forvente at den nye energisituasjon med svært høye energipriser vil vare i lang tid framover.

- Økte kraftpriser gjør det enda mer fornuftig å satse mer på havvind nå, slik at vi raskt kan etablere lønnsom produksjon og få ned kostnadene i framtida, sier NITO-presidenten.

Han påpeker at det trengs dessuten en voldsom satsing på fornybarenergi, ikke minst havvind, om vi skal nå klimamålene. NITO mener regjeringen burde lagt mer kraft i havvindsatsingen. Det er positivt at tildeling av arealer kommer i gang, men regjeringens ambisjoner er beskjedne sammenliknet med våre naboland.

Credit - Michal Wachucik  - Copyright - Equinor - Hywind Scotland, the worlds first floating wind farm, operated by Equinor - 37983352.jpg
Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark. Foto: Michal Wachucik / Equinor

I en tid der markedet for havvind forventes å vokse raskt internasjonalt, må den samlede prosessen for havvind være ambisiøs når det gjelder å sørge for at havvindsatsingen gir utvikling av næring og arbeidsplasser i Norge. NITO mener dette bør være et sentralt element i reguleringen av konsesjoner, tildelingsmodell tilskudd til teknologi og kompetanseutvikling.

Andre land har kommet langt og ønsker å ta posisjoner i havvindindustrien. Et hjemmemarked for norsk havvind er en forutsetning for at mange flere skal lykkes internasjonalt. Skal havvind også bli en næring som skaper arbeidsplasser og inntekter i Norge må vi komme i gang nå.

NITO mener derfor at det er positivt at det legges opp til kvalitative kriterier for flytende havvind på Utsira nord. Her kan man ta hensyn til utvikling av norsk leverandørindustri og tildele prosjektområder uten å måtte vente på at auksjonsmodellen er ferdig utredet. Dette kan bli avgjørende hvis regjeringen skal klare sitt mål om å ha flytende vindkraft i drift innen 2030. Regjeringen utsetter beslutningen om hybridkabler begrunnet i at de ønsker en utredning.

- Vi håper en slik avklaring skjer så raskt som mulig slik at vi kommer i gang med industriell utbygging, sier Markussen.

Kompetanse på havvind

NITO understreker at høye krav til kompetanse og teknologi også må følges opp av en styrket satsing på kompetansebygging og støtte til teknologiutvikling. Hver enkelt virksomhet må ta ansvar for dette, samtidig som friske midler til bransjeprogrammene også er et godt egnet virkemiddel.

- Regjeringen må sørge for at havvind bidrar til omstilling og videreutvikling av den høye kompetansen som er utviklet i tilknytning til olje og gass i Norge, understreker Markussen.

Satsingen på havvind i Norge vil også være svært velkomment for norsk leverandørindustri og den maritime næringen og verftene, som har behov for drahjelp etter nedturen under koronapandemien.

Lavere fastpris på strøm

Et siste moment som vil berøre mange er at energimeldingen varsler en mer varig løsning på de skyhøye og sterkt varierende strømprisene som skal gi forbrukerne en mer forutsigbar strømregning.

NITO mener at det er positivt at det skal bli enklere for kraftbransjen å tilby lavere fastpris på strøm til privatkunder og næringsliv. Ikke minst at regjeringen vil legge til rette for at kundene i større grad skal få tilgang til fastprisavtaler.

Over påske vil NITO gå nærmere inn i meldingen og komme med innspill.