Søknadsfrist og kriterier

Du kan søke støtte til relevant videreutdanning tre ganger i året: 15. februar, 1. mai og 1. november.

Søk om støtte her

Generelle kriterier for å søke BFIs studiefond:

For å få innvilget penger fra fondet må søkeren være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling, og ha vært sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI de siste tre år. Søker må være ajour med kontingentbetalingen.

Spesielle kriterier knyttet til videreutdanning og mastergrad

  • Med videreutdanning menes studiepoenggivende emner fra høgskoler og universitet. Dersom videreutdanningen gir kursbevis, men ikke er studiepoenggivende, gis det ikke økonomisk støtte. 
  • Du kan søke om videreutdanningen som har relevans for din yrkesutøvelse som bioingeniør og hvor opptakskravet er minimum bachelor. IKT og ledelsesfag kan falle inn under dette.
  • Det finnes per i dag ikke en egen master forbeholdt bioingeniører. Studiefondet støtter masteremner og grader som er i tråd med formålet, som f.eks. «Master i biomedisin», «Master i ledelse» og «Master i IKT» eller lignende.
  • Du må oppgi navn på videreutdanning, antall studiepoeng og studiested i søknaden, i tillegg til f.eks. lenke til studieplan for å dokumentere utdanningens relevans.

Hva dekkes?

Vanligvis dekkes studieavgift, utgifter til læringsmateriell, samt reiseutgifter forutsatt at NITOs reisepolicy om billigste reisealternativ benyttes. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Utgifter utbetales etter forelagt original kvittering. 

Bioingeniører som søker spesialistgodkjenning dekkes ekstra

Bioingeniører som søker støtte til videreutdanning i forbindelse spesialistgodkjenning kan etter styrets skjønn få støtte til oppholdsutgifter i forbindelse med videreutdanning. Unntaksvis gis også spesialistkandidater støtte til etterutdanningskurs. Totalt kan dette beløpe seg til maksbeløpet for spesialistgodkjenning og reise.  

Søkere må være registrert som spesialistkandidat og ha opprett en elektronisk søkermappe. Jeg ønsker å registrere meg som spesialistkandidat.

Hvor mye kan jeg få i støtte?

Videreutdanning Studiepoeng Tildeling inntil kr
Enkeltemne på universitet/høgskole 5 1000
  10 3000
  15 4500
  20 6000
 
30
9000
Årsstudium, erfaringsbasert master 60-90 15.000
Mastergrad 120 18.000
Spesialistgodkjenning   18.000
Reiseutgifter i forbindelse med videreutdanning   10.000 (kun lang reise)

Hvordan utbetales støtten?

Støtte til videreutdanning utbetales etter framlagt kvittering på utlegg. Refusjon av utlegg må sendes elektronisk via programmet Unit4. Det finner du ved å logge deg inn på min side.

Brukerveiledning refusjon av utlegg - BFIs studiefond