Ønsker du personlig rådgivning?

Registrer din interesse for spesialistgodkjenning

Generelle kriterier

For å oppnå tittelen Bioingeniør med spesialistgodkjenning må du være autorisert bioingeniør og NITO-medlem. I tillegg må du innfri kravene som stilles i henhold til BFIs retningslinjer for spesialistgodkjenning.

Her stilles det krav til relevant yrkespraksis, formidling av kompetanse, etter- og videreutdanning, samt en skriftlig fordypningsoppgave innen ditt spesialistområde. Detaljer i forhold til krav og dokumentasjon kan du lese i søkerveilederen.

Søkerveiledning Spesialistgodkjenning for bioingeniører.pdf

Det er mulig å søke spesialistgodkjenning tre ganger i året. Søknadsfrist 15. januar, 1. mai og 1. september.

Spesialistgodkjenning – hva kreves og hvorfor skal jeg bli spesialist?

Fornyet godkjenning

Vi vil at du skal fortsette å holde deg oppdatert på hva som foregår innen faget med kurs, konferanser, foredrag eller undervise andre. Søknad om fornyet godkjenning må gjøres etter fem år.

Denne tidsbegrensningen sikrer kvaliteten av kunnskap og praksis. Hva som kreves ved fornyelse av spesialistgodkjenningen finner du også informasjon om i søkerveilederen.

Ofte stilte spørsmål

Hva kan jeg velge som mitt spesialistområde?

Spesialistområdet legges opp etter den enkelte bioingeniør og arbeidsplassens behov for kompetanse. Mulighetene for fordypning vil være mange innenfor hver arbeidsplass. 

Det kan søkes om spesialistgodkjenning innenfor tradisjonelle laboratoriespesialiteter, men også innenfor metodikk, diagnosegrupper eller laboratorieadministrative metoder. 

Tittelen på et utvalg av bioingeniører med spesialistgodkjenning listes opp i tabellen under. Dette er kun ment som eksempler og er ikke utfyllende. 

 

Jeg er bioingeniør med spesialistgodkjenning innen:

Tradisjonelle laboratoriespesialiteter

Prøvetaking og preanalyse
  Koagulasjon
  Hematologi
  Antibiotikaresistens
  Blodgivning
  Immunhistokjemi
  Nukleærmedisin
   

Laboratoriemetoder

Morfologi
  Flowcytometrisk immunfenotyping
  Nukleærmedisin, PET/CT
  Tuberkulosemetode og analyse av mykobakterier
  Identifisering av irregulære blodtypeantistoffer
  Analyse av humane DNA-mutasjoner
  Hematologiske metoder og morfologi
   

Pasientgruppe eller diagnosegrupper

Aminosyrer som diagnostisk markør for metabolske sykdommer
  Molekylærbiologiske metoder og seksuelt overførbare sykdommer
  Direkteperorale antikoagulantia (DOAK)
  Hemoglobinopati - forskning, utvikling og diagnostikk
  Ekstracellulære vesikler
   

Laboratorieadministrasjon og kommunikasjon

Kvalitets- og forbedringsarbeid i medisinsk biokjemi 
  Kvalitetssikring innen patologi 
  Patologi og laboratorieledelse 
  Kvalitetsstyring i blodbank 
  Kompetanseledelse 
  Preanalyse og veiledning 
  Diagnostisk samarbeidspartner 
  Formidling av diagnostiske metoder innen patologi 
Hvor lang tid tar det å bli spesialist?

Hvor lang tid det tar å bli spesialist avhenger blant annet av hvor lenge du har jobbet innenfor området du vil søke spesialistgodkjenning.

Du må på søketidspunktet kunne dokumentere minimum tre års praksis innen relevant fagområde. Det betyr at en nyutdannet bioingeniør vil bruke minimum tre år på å ta en spesialisering. 

Lengden for en erfaren bioingeniør vil variere ut ifra om man må ta videreutdanning, etterutdanning eller trenger mer skriftlig eller muntlig formidling. Vår erfaring er at søkerne ofte har mer enn de tror når de systematisk samler dokumentasjon på faglig aktivitet. Ta kontakt og få råd underveis i søkeprosessen, så kommer du raskere til mål. 

Hvem vurderer søknaden min?

Det vil være en ansatt i NITO BFIs sekretariat som er saksbehandler og som kan gi deg råd underveis i søkeprosessen. Vedkommende rådfører seg med NITO BFIs spesialistkomité dersom det stilles spørsmål som krever faglig ekspertise. Til sist er det spesialistkomiteen som har ansvar for vurdering av søknaden din etter instituttets fastsatte retningslinjer, og er ansvarlig for godkjenningen.

Komiteen har to møter i året hvor de gjør en grundig vurdering av kandidater som har sendt inn søknad og utsteder godkjenning. 

Spesialistkomiteen blir oppnevnt av NITO BFIs fagstyre. Hvem som til enhver tid er medlem av spesialistkomiteen finner du her:

BFIs spesialistkomité 

Hvordan skal jeg finne relevant videreutdanning?

Innenfor visse fagområder kan det være vanskelig å finne egnet videreutdanning. Det kan likevel være metodefag, realfag eller ferdighetsfag som samlet gir kompetanse som er viktig for spesialiteten din. 

Spesialistkomiteen vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om videreutdanningen er relevant og de vil legge vekt på din begrunnelse av valgt fagkombinasjon.

Vi har samlet aktuelle videreutdanningstilbud for bioingeniører på nettsiden vår:

Videreutdanningstilbud for bioingeniører

Hvordan vet jeg at videreutdanningen jeg tar blir godkjent av spesialistkomiteen?

Spør oss gjerne om råd når du vurderer hvilke fag du skal ta. Innenfor visse fagområder kan det være vanskelig å finne egnet videreutdanning. Det kan likevel være metodefag, realfag eller ferdighetsfag som samlet gir kompetanse som er viktig for spesialiteten din. Send oss gjerne en henvendelse hvor du beskriver fagkombinasjonen (30 studiepoeng) og innen hvilket spesialistområde du vil søke. Spesialistkomiteen vil legge vekt på din begrunnelse av fagkombinasjon.  

Hvor fersk må kompetansen være for at den skal telle?

På søketidspunktet må gjennomført praksisperiode innen relevant spesialistområde, samt dokumentert etterutdanning og formidling av kompetanse være gjennomført i løpet av de siste fem år. Kompetansebyggende kurs og aktivitet eldre enn fem år teller ikke. Videreutdanning i form av studiepoeng kan være eldre.  

Hva skal jeg velge som tema på fordypningsoppgaven?

Du står ganske fritt til når det gjelder tema i fordypningsoppgaven såfremt det er relatert til ditt spesialistområde. 

Fordypningsoppgaven skal vise at du kjenner sentrale teorier knyttet til området ditt og at du kan anvende teoriene på eget materiale. 

Hvilke krav stilles til fordypningsoppgaven?

Oppgaven bør være 10-15 A4 sider (skriftstørrelse 12 og 1 ½ linjeavstand) og skal fortrinnsvis følge ordinær IMRAD-struktur. Eventuelle avvik fra dette må begrunnes.  

Oppgaven skal vise at du som kandidat kan anvende generelle teorier knyttet til ditt spesialistområde og har evnen til selvstendig kritisk tenkning i forhold til en spesiell problemstilling.

Det kreves bruk av nyere nasjonal og  internasjonal litteratur, og litteraturen skal godkjennes av veileder. Du må begrunne valg av metoder og redegjøre for den metodestrategi som er valgt i oppgaven. 

Se for øvrig kapittelet om fordypningsoppgave i søkerveilederen.

Kan jeg lage en fordypningsoppgave basert på en valideringsrapport?

Ja, du kan lage oppgave basert på en valideringsrapport, men valideringsrapporter er ofte svært korte og konsise. Du må derfor bygge den ut betraktelig.

Oppgaven skal vise at du som kandidat kan anvende generelle teorier knyttet til ditt spesialistområde og har evnen til selvstendig kritisk tenkning i forhold til en spesiell problemstilling. Det betyr at du må innlede med sentrale teorier og drøfte resultatene dine grundig i avslutningen.  

Hvem kan være veileder på oppgaven min?

Veilederen må være en person som har relevant faglig kompetanse innen det fagområdet du velger. Dette kan være bioingeniør med spesialistgodkjenning, mastergrad eller høyere kompetanse. Andre yrkesgrupper med kompetanse på minimum mastergradsnivå kan benyttes som veileder. Du er selv ansvarlig for å finne veileder, gjerne i samråd med arbeidsplassen. 

Er det vanlig at arbeidsgiver dekker videreutdanningen min?

Spesialistgodkjenning for bioingeniører er en ordning som tar sikte på at bioingeniøren i samråd med arbeidsgiver kan formalisere og systematisk bygge kompetanse som er relevant i det daglige arbeidet.

Vi ser derfor at de fleste arbeidsgivere legger til rette for at vedkommende som starter et spesialistløp får delta på relevante fagkurs og får støtte til videreutdanning. Husk at du også kan søke støtte (for eksempel til pensumlitteratur og reise) fra BFIs studiefond.

BFIs studiefond

Kommer spesialistgodkjenningen til å gi meg lønnsforhøyelse?

Flere og flere av arbeidsgiverne i avtaleområdet Spekter Helse gir et konkret lønnstillegg i året for bioingeniører med spesialistgodkjenning. Tillegget ligger på ca. 20.000 - 25.000 kroner i året. Det er lokale forskjeller fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.

Dersom det ikke er framforhandlet noe tillegg kan du ta kontakt med din lokale tillitsvalgt. Generelt mener NITO at kompetanseheving gir grunnlag for å be om en ny lønnsvurdering.