Gå til innhold

Hjemmekontor – hvilke regler gjelder?

På grunn av koronautbruddet jobber mange hjemmefra. NITOs advokater får stadig spørsmål om hvilke regler som gjelder på hjemmekontoret. Hovedregelen er at arbeidsmiljøloven, arbeidsavtalen og tariffavtaler også gjelder på hjemmekontor.

Vi tar deg gjennom reglene for når arbeidsgiver kan pålegge hjemmekontor og hvilke regler som gjelder for hjemmearbeid.

hjemmekontor mann ved bord listefoto GettyImages.jpg

Kan arbeidsgiver pålegge deg å jobbe fra hjemmekontor? 

NITO mener at det må være eksplisitt avtalt i kontrakten dersom arbeidsgiver skal kunne pålegge hjemmekontor med henvisning til arbeidsavtalen. 

Anledning til å benytte hjemmekontor er i all hovedsak avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i arbeidskontrakten eller i tariffavtale. Om arbeidsgiver kan pålegge deg hjemmekontor må derfor tolkes ut fra hva som fremgår i arbeidsavtalen og tariffavtalen hvis dere har det. De fleste vil ha en arbeidsavtale med et fast arbeidssted, men slik at arbeidsgiver kan pålegge dem å arbeide fra andre lokasjoner ved behov.

Kan arbeidsgiver benytte styringsretten til å pålegge hjemmekontor?

Hvis arbeidsavtalen din ikke sier noe om arbeidssted, og du selv ikke ønsker å sitte på hjemmekontor, kan arbeidsgiver da bruke styringsretten til å pålegge deg dette?

Hva ligger i begrepet arbeidsgivers styringsrett?

Styringsretten er tradisjonelt beskrevet som arbeidsgivers rett til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt å inngå og si opp arbeidsavtaler. Styringsretten er ikke ubegrenset, men begrenses tvert imot av lovbestemmelser, arbeidsavtalen, tariffavtaler, og i noen tilfeller av etablert praksis i arbeidsforholdet. Det foreligger dessuten visse saklighetskrav ved utøvelse av styringsretten.


NITO mener at en arbeidsgiver i utgangspunktet ikke kan pålegge sine ansatte hjemmekontor i kraft av styringsretten. 

Blir du pålagt å gå fra avtalt kontor til hjemmekontor når dette ikke er regulert i noen avtale, vil som regel være en så vesentlig endring av arbeidsforholdet at arbeidsgiver kan bli nødt til å benytte endringsoppsigelse. Og på den måten kan de gjennomføre dette mot den ansattes vilje. 

Men: I de tilfellene der myndighetene under koronapandemien anbefaler eller pålegger bruk av hjemmekontor som smitteverntiltak, vil arbeidsgiver som hovedregel ha rett til å pålegge hjemmekontor.  

Når kan hjemmekontor pålegges under koronapandemien? 

Der myndighetene anbefaler eller pålegger bruk av hjemmekontor av helsemessige grunner, som under koronapandemien med fare for smitte, er hovedregelen at arbeidsgiver kan pålegge hjemmekontor.

Helsemyndighetene har i denne anledning laget en sjekkliste som arbeidsgiver kan bruke når de skal vurdere om de ansatte bør pålegges hjemmekontor under koronapandemien.

Folkehelseinstituttet: Veileder for bruk av hjemmekontor som
virkemiddel for å redusere smitte av Covid-19,
og råd for tilrettelegging av arbeidsplasser.

Dersom arbeidsgiver etter en vurdering av punktene i sjekklisten kommer til at hjemmekontor bør benyttes, vil det som utgangspunkt være innenfor arbeidsgivers styringsrett å pålegge de ansatte å arbeide hjemmefra så lenge smittevernsituasjonen tilsier det.   

Det må tas individuelle hensyn ved bruk av hjemmekontor 

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidstaker har et forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø også på hjemmekontoret. Dette innebærer for eksempel at kontorplassen skal tilpasses dine individuelle behov for tilrettelegging,

samt at arbeidsgiver har ansvaret for å finne praktiske og gode løsninger for oppfølging ved sykdom og arbeidsmiljøet for øvrig.

Dersom de ansatte blir pålagt hjemmekontor, er utgangspunktet at de ansatte skal behandles likt. 

Hjemmesituasjon, sosial situasjon og egne ønsker må derfor tas med i vurderingen når det blir snakk om hvem som skal ha fortrinnsrett til å komme tilbake på arbeidsplassen. 

Det kan imidlertid foreligge tilfeller hvor det ikke er anledning til å pålegge en enkelt ansatt å arbeide hjemmefra.

Dersom din hjemmesituasjon gjør det vanskelig å opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontor, mener NITO at arbeidsgiver må legge til rette for at du likevel kan møte på kontoret eller annet egnet sted.  

Hva betyr det at arbeidsgiver har ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret? Kan jeg kreve ny kontorstol eller ekstra skjerm?

Arbeidsgiver har plikt til å forebygge at arbeidstaker ikke blir utsatt for plager, skader eller sykdom på hjemmekontoret. I dette ligger det at dersom arbeidstaker har behov for tilpasset utstyr på hjemmekontoret (kontorstol, skrivebord, PC- skjermer, tastatur etc), så skal arbeidsgiver stille utstyret til arbeidstakers rådighet, hvis dette er praktisk mulig.

Dette innebærer at arbeidsgiver kan gå til innkjøp av nytt utstyr eller at utstyr flyttes fra arbeidsplassen til hjemmekontoret.

Det finnes ingen liste over hva du kan kreve av utstyr til hjemmekontoret, men arbeidsgiver har plikt til å ta individuelle hensyn slik at arbeidsmiljøet er forsvarlig for hver enkelt arbeidstaker.

NITO anbefaler at du tar kontakt med arbeidsgiver for å avklare hva dette innebærer i din situasjon.

Ta eventuelt kontakt med verneombud eller tillitsvalgt

NITO mener at arbeidsgiver bør involvere verneombud, arbeidsmiljøutvalg(AMU) og tillitsvalgtapparatet ved innføring av hjemmekontor.

NHO anbefaler også sine medlemsbedrifter å involvere tillitsvalgt og verneombud for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i best mulig grad.

Opplever du at arbeidsgiver ikke legger til rette for et forsvarlig arbeidsmiljø på pålagt hjemmekontor, kan du ta kontakt med verneombud eller tillitsvalgte.

Hvilke regler gjelder når du jobber på hjemmekontor? 

Det er vedtatt en forskrift som regulerer arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem. Denne gjelder imidlertid ikke ved kortvarig eller tilfeldig arbeid i arbeidstakers hjem. Så hvis du sporadisk avtaler hjemmekontor, vil ikke forskriften gjelde.

Det er imidlertid en rekke problemstillinger forbundet med hjemmekontor som smittevernstiltak.

Mange arbeidstakere har i stor grad hatt hjemmekontor siden mars 2020. Sannsynligvis vil anbefaling og pålegg om hjemmekontor vare utover i 2021 også. Det er derfor uklart om man kan si at dette hjemmearbeidet er av «kortvarig eller tilfeldig karakter» og at forskriften derfor ikke gjelder.

Forskriften er uansett ganske utdatert og ikke tilpasset den situasjonen vi står i under koronapandemien. Den tar nemlig utgangspunkt i at partene er enige om at arbeidstaker skal ha hjemmekontor, og tar ikke høyde for tilfeller der hjemmekontor blir pålagt.

Arbeids- og sosialdepartementet utreder derfor situasjonen rundt hjemmekontor, og det er grunn til å tro at det kommer snarlige presiseringer og endringer i forskriften.

Inntil videre anbefaler NITO at det skal inngås en skriftlig avtale uansett om forskriften gjelder eller ikke. Hensikten er å forhindre eventuelle uklarheter om hva som gjelder når man jobber hjemmefra.  

Dersom forskriften kommer til anvendelse, skal det inngås en ny skriftlig avtale om hjemmearbeidet i tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen.

NITO mener at det kan være lurt å lage en avtale i de tilfellene hvor hjemmekontorsituasjonen ser ut til å vare en stund, selv om forskriften ikke gjelder.

kvinne strekker nakken ved bord foto GettyImages.JPG

Hva skal en avtale om hjemmearbeid inneholde?

Dersom forskriften kommer til anvendelse, skal det inngås en ny skriftlig avtale om hjemmearbeidet i tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen.

Avtalen skal minimum regulere:
 • omfanget av hjemmearbeidet (helt eller delvis hjemmekontor)
 • arbeidstid for arbeid på hjemmekontoret
 • eventuelle bestemmelser om når du som arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
 • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
 • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid og frister for slik oppsigelse
 • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr 
 • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen. 

Mal for avtale om hjemmekontor (krever innlogging)

NITO har laget en mal du som medlem kan ta utgangspunkt i ved inngåelse av avtale om hjemmekontor.

Logg inn og få svar på det du lurer på

Vi er her for å hjelpe deg. 

Ikke medlem? Se her →

Logg inn

 

 

Dekning av utgifter for hjemmekontor

Arbeidsgiver kan etter nærmere regler utbetale en skattefri utgiftsgodtgjørelse for bruk av hjemmekontoret.

Følgende vilkår må da være oppfylt:
 • Det foreligger behov for hjemmekontor
 • Hjemmekontoret består av eget rom som kun benyttes til dette formålet. Kombinerte rom godtas ikke.
 • Godtgjørelsen ligger innen det beløp arbeidstaker ville hatt fradragsrett for ved ligningen
 • Du må levere en underskrevet utgiftsoppgave som viser hva beløpet gjelder og hvordan beløpet er beregnet

Hjemmekontor og skatt

Mange har spørsmål knyttet til skatt og bruk av hjemmekontor. Skatteetaten har laget en prinsipputtalelse om skattemessige konsekvenser når arbeidsgiver dekker kostnader og utstyr til hjemmekontoret, mat på hjemmekontoret samt reiser ut fra hjemmekontoret.

Fra denne vil vi spesielt framheve følgende:

«Arbeidsgiver kan låne ut utstyr til hjemmekontor skattefritt til den ansatte, forutsatt at hovedformålet med utlån av utstyr er til bruk i arbeidet. For utstyr som normalt brukes i arbeidssammenheng vil det som utgangspunkt kunne legges til grunn at arbeidet er hovedformålet med anskaffelsen. Dette vil for eksempel gjelde skrivebord, kontorstol, skrivebordslampe, headset til telefon mv.»

Sjekker hvilke regler som gjelder på skatteetaten.no. Og ta kontakt med skatteetaten ved spørsmål om hjemmekontor og beskatning.

Gjelder yrkesskadeforsikringen når du jobber på hjemmekontor?

Hovedregelen er at forsikringsselskapene dekker yrkesskader som oppstår ved bruk av pålagt hjemmekontor.

NITO anbefaler at arbeidstaker ber om arbeidsgivers pålegg eller instruks ved bruk av hjemmekontor.

En slik instruks eller pålegg bør du få skriftlig, enten som brev eller per e-post.  

Yrkesskadeforsikringen vil kompensere for ulykke som medfører skade/tap som skjer hvis man er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. I tillegg er det et vilkår at det må foreligge årsakssammenheng mellom arbeidsulykker/yrkessykdommen og skaden/tapet. 

Under pålagt hjemmekontor vil arbeidsplassen være den plass i huset/leiligheten der arbeid for arbeidsgiver utføres.  

Krevende grensegang mellom jobb og fritid

Det kan imidlertid være en krevende grensegang mellom hva som defineres som yrkesutøvelse og fritid ved bruk av hjemmekontor.

Tilfeller som oppstår i gråsonen vil bli behandlet individuelt, men det kan oppstå vanskelige grensedragninger. For eksempel kan det oppstå tvil knyttet til hvordan skader skjedd i forbindelse med toalettbesøk, kaffehenting, spisepause og lignende situasjoner skal behandles.

Skader som skjer i forbindelse med private gjøremål vil ofte ikke bli definert som yrkesskade – selv om det inntreffer innenfor det som er definert som arbeidstid.  

NITO mener at arbeidsgiver må sørge for å ha forsikringer som gir arbeidstakerne tilstrekkelig ulykkesdekning når de er på jobb hjemme.

Arbeidsgiver bør påse at forsikringen gjelder uansett når på døgnet arbeidet utføres fordi mange jobber utenfor normal arbeidstid på hjemmekontor.

Hjemmekontor når koronapandemien er over

Flere arbeidsgivere har uttalt at det er ønskelig med en videreføring av hjemmekontor også etter koronapandemien.

NITO mener at det ikke er juridisk grunnlag for en automatisk videreføring av hjemmekontor.

Dersom begge parter er enig om en helt eller delvis hjemmekontorløsning, er det naturligvis anledning til å inngå avtale om dette

Dersom arbeidsgiver ønsker å pålegge deg å jobbe fra hjemmefra og du ikke ønsker dette, ta kontakt med NITO-advokatene for juridisk bistand.  

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

NITOs advokater svarer på spørsmål om lønn og arbeidsvilkår. Det er gratis for deg som er medlem.

 

Publisert: Sist oppdatert: