Gå til innhold
Hånd som stopper fallende dominobrikker Foto: GettyImages

Nedbemanning i privat sektor - hvilket vern har du mot oppsigelse?

Omstillingstakten i næringslivet er høy. Hva bestemmer hvem som må gå hvis det blir nedbemanning og hva kan NITO hjelpe deg med i en slik situasjon? Vi tar deg gjennom reglene og hvilke rettigheter du har.

Nedbemanning kort oppsummert

Drøftingsmøte før oppsigelse

Før beslutning om oppsigelse tas, plikter arbeidsgiver å drøfte spørsmålet med den enkelte arbeidstaker. I drøftingsmøtet har du rett til å ha med deg tillitsvalgt.

Tillitsvalgtes rolle ved nedbemanning i privat sektor

I dette møtet er det viktig at du informerer om alle forhold som kan ha betydning for den endelige utvelgelsen av overtallige. Dette kan for eksempel være kompetanse du har som arbeidsgiver ikke kjenner til eller sosiale forhold.

Det skal utarbeides en protokoll fra dette drøftingsmøtet. Det er viktig å kontrolle at protokollen gir en korrekt fremstilling av hva som er blitt sagt i møtet. Husk at protokollen kan bli benyttet av arbeidsgiver som et bevis i en eventuell senere tvist om oppsigelsen.

Ta kontakt med NITO i forkant av drøftingsmøtet for å få råd om hva du bør vektlegge i møtet.

Hva er saklige grunner til oppsigelse?

Arbeidsmiljøloven gir den enkelte arbeidstaker vern mot å bli sagt opp med mindre dette er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.

En oppsigelse som gis i en nedbemanningssituasjon vil være en oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Hva som er saklig grunn i en slik situasjon, må vurderes konkret i hvert tilfelle.

Hvem skal sies opp i en nedbemanning - forsvarlige utvalgskriterier

Når en bedrift går til oppsigelse av flere arbeidstakere, må  utvelgelsen av de som sies opp være forsvarlig. I tillegg til at det skal foretas en individuell vurdering i forhold til den enkelte, må også utvelgelsen av dem som sies opp være saklig.

De kriteriene som blir ansett som saklige utvalgskriterier kan deles inn i tre grupper:

Du har 14 dagers frist for å kreve forhandlinger med arbeidsgiver hvis du er uenig

Dersom du mener at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, eller du ikke har fått nok opplysninger til å kunne vurdere dette, kan du kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Krav om forhandlinger må fremsettes skriftlig senest innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt jf arbeidsmiljøloven § 17-3.

Ta kontakt med NITO for råd og bistand

Dersom du mener at oppsigelsen ikke er saklig, vil du få bistand fra NITOs sekretariat på forhandlingsmøtet med arbeidsgiver. I et slikt møte kan vi vurdere om oppsigelsen er saklig begrunnet.

Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene, vil NITO kunne vurdere videre bistand i rettsapparatet. Finner vi at det foreligger rettslig grunnlag for å reise søksmål, og arbeidstakeren selv ønsker dette, dekkes alle omkostninger ved prosessen av NITO.

Eksperter på lønn og arbeidsvilkår

NITOs forhandlings- og arbeidslivsavdeling er eksperter på alt som angår din lønn og arbeidsvilkår. Kontakt oss om du trenger råd og veiledning.

22053500 Hverdager 9-15

Publisert: Sist oppdatert: