Gå til innhold
Hånd som stopper fallende dominobrikker Foto: GettyImages

Oppsigelsesvernet ved nedbemanning i privat sektor

Store deler av næringslivet er til enhver tid inne i en omstillingsprosess. En konsekvens av dette er at arbeidstakere kan bli overtallige. Her finner du det du trenger å vite om det oppsigelsesvernet lovverket gir deg som ansatt i en slik situasjon.

Visste du at:

  • Før beslutning om oppsigelse tas, plikter arbeidsgiver å  drøfte spørsmålet med den enkelte arbeidstaker
  • Dersom arbeidstaker mener at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiver
  • NITO kan yte juridisk bistand dersom oppsigelsen ikke er saklig, uten omkostninger for medlemmet selv


Drøftingsmøte før oppsigelse

Før beslutning om oppsigelse tas, plikter arbeidsgiver å drøfte spørsmålet med den enkelte arbeidstaker. I drøftingsmøtet har den ansatte rett til å ha med seg tillitsvalgte.

I dette møtet er det viktig at arbeidstaker informerer om alle forhold som kan ha betydning for den endelige utvelgelsen av overtallige, for eksempel om kompetanse som arbeidsgiver ikke kjenner til og sosiale forhold.

Det skal utarbeides en protokoll fra drøftelsene. Det er viktig at man kontrollerer at protokollen gir en korrekt fremstilling av hva man har uttalt i møtet. Husk at protokollen kan bli benyttet av arbeidsgiver som et bevis i en eventuell senere tvist om oppsigelsen.

Det anbefales at du tar kontakt med NITOs  sekretariat i forkant av drøftingsmøtet for å få råd om hva du bør vektlegge i møtet.

Til toppen

Oppsigelsesvern – krav om saklig grunn

Med oppsigelsesvern menes det vern lovgivningen gir den enkelte arbeidstaker mot arbeidsgivers oppsigelse av arbeidsforholdet. Den sentrale bestemmelsen finnes i arbeidsmiljølovens § 15 - 7.

Arbeidsgiver kan etter denne bestemmelsen ikke gå til oppsigelse av arbeidsforholdet med mindre dette er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. En oppsigelse som gis i en nedbemanningssituasjon vil være en oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold. Hva som nærmere vil være saklig grunn beror på en konkret vurdering.

Loven selv og rettspraksis gir som nevnt nedenfor noen retningslinjer.

Domstolene har så langt vært svært tilbakeholdne når det gjelder å overprøve arbeidsgivers vurdering av behovet for å gjennomføre en innskrenkning. Driftsmessige begrunnelser som innebærer rasjonalisering og innskrenkninger i antall ansatte vil i utgangspunktet være en saklig grunn for oppsigelse. Det er ikke noe krav om at bedriften må gå dårlig for å kunne nedbemanne, og det vil derfor også i utgangspunktet være saklig å foreta rasjonaliseringstiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens målsetting.

Til toppen

Annet passende arbeid

En forutsetning for at en driftsinnskrenkning eller et rasjonaliseringstiltak skal gi saklig grunn for oppsigelse, er at arbeidsgiver ikke har annet passende arbeid å tilby. Dette innebærer for eksempel at dersom en avdeling nedlegges, og bedriften har annet passende arbeid i andre deler av bedriften som passer for arbeidstakeren, vil oppsigelsen normalt ikke være saklig.

Interesseavveining

Arbeidsgiver plikter videre å foreta en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Det avgjørende vil være om oppsigelsen er godt nok begrunnet i forhold til den oppsagte. Det må derfor foretas en avveining mellom den belastning oppsigelsen påfører arbeidstakeren mot det behovet arbeidsgiver har for innskrenkninger.

Den alminnelige regel vil her være at jo større belastning oppsigelsen vil være for den ansatte jo sterkere må bedriftens behov for oppsigelse være.

Til toppen

Forsvarlig utvelgelse

Der bedriften går til oppsigelse av flere arbeidstakere må også utvelgelsen av de som sies opp være forsvarlig. I tillegg til at det skal foretas en individuell vurdering i forhold til den enkelte, må også utvelgelsen av dem som sies opp være saklig.

De kriteriene som blir ansett som saklige utvalgskriterier kan deles inn i tre grupper:

NITO mener: Ansiennitetprinsippet gir ryddige nedbemanningsprosesser

Viktige frister – arbeidsmiljøloven kapittel 17

Dersom arbeidstaker mener at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, eller ikke har nok opplysninger til å kunne vurdere dette, kan det kreves forhandlinger med arbeidsgiver. Krav om forhandlinger må fremsettes skriftlig senest innen 2 uker etter at oppsigelsen er mottatt, jf arbeidsmiljøloven § 17-3 nr 2.

Til toppen

NITOs bistand ved oppsigelse

Dersom du mener at oppsigelsen ikke er saklig, vil du få bistand fra NITOs sekretariat på forhandlingsmøtet med arbeidsgiver.

NITO er også avhengig av å delta på dette møtet for å kunne foreta en vurdering av om oppsigelsen er saklig begrunnet. Dette for å kunne vurdere om NITO kan yte videre bistand gjennom en sak for rettsapparatet dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene.

Finner vi at det foreligger rettslig grunnlag for å reise søksmål, og arbeidstakeren selv ønsker dette, dekkes alle omkostninger ved prosessen av NITO.

Det er et vilkår for juridisk bistand ut over muntlig veiledning at arbeidstakeren har vært medlem i NITO i minst 3 måneder før oppsigelsen fant sted, og at innmeldingen i NITO ikke var knyttet til den situasjonen som eventuelt ledet til oppsigelsen.

Bakgrunnen for dette er at en rettssak er kostbar, og at det ville være urimelig overfor øvrige medlemmer å prioritere saker for de som melder seg inn i NITO for å få gratis bistand til en konkret sak.

Spørsmål om lønn eller dine rettigheter?

NITOs temasider om lønn og arbeidsliv (fra A til Å)

 Til toppen

Publisert: Sist oppdatert: