Gå til innhold

Forhandlingsordningen i staten

De sentrale forhandlingene foregår mellom Staten og hovedsammenslutningene hvor NITO er representert gjennom sin tilslutning til Akademikerne Stat. Avtaleverket og den økonomiske rammen for oppgjøret forhandles sentralt. Fordelingen av lønn skjer i lokale forhandlinger i virksomhetene.

Lønnssystemet i staten

Akademikerne og Staten forhandler om den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret og om innretningen av denne. Fordelingen av lønn skjer i lokale forhandlinger i virksomhetene.

De sentrale forhandlingene foregår i april, og skal være avsluttet innen 1. mai.

Dersom forhandlingene blir brutt, er det Riksmekleren som overtar. Etter en pause vil han/hun innkalle partene til megling. Det er først etter tvungen megling uenigheten kan ende med streik, normalt i siste halvdel av mai.

To hovedtariffavtaler

Akademikerne har en hovedtariffavtale og LO, YS og Unio en annen. Avtalene er ulike når det gjelder

lønns- og forhandlingsbestemmelser.
 • Akademikernes avtale tilsier at den økonomiske rammen skal fordeles i virksomheten gjennom kollektive lokale forhandlinger.
 • De tre andre hovedsammenslutningene ønsker at lønnsfordelingen skjer i de sentrale forhandlingene, mens kun en mindre andel avsettes til lokale forhandlinger i virksomheten.
 • Avtalene er like når det gjelder sosiale bestemmelser, arbeidstid, avtalefestet ferie og avtalefestet pensjon.

Hovedtariffavtalen revideres annet hvert år – på årstall som slutter med partall, dvs. 2018, 2020 osv. Dette er årstall for hovedoppgjør i motsetning til mellomårsoppgjør. I mellomårsoppgjør forhandles det kun om lønn.

Stillingskoder, lønnsspenn og lønnsstige

Hver enkelt arbeidstaker i staten er ansatt i en stilling med egen betegnelse og stillingskode. Av lønnsplanen i hovedtariffavtalen fremgår det om stillingsbetegnelsen/-koden er plassert i et lønnsspenn eller i lønnsstige. Stillinger på lønnsstige gis ansiennitetsopprykk i inntil ti år basert på ansiennitet i stillingen.

Når kan du som er ansatt i staten få justert din lønn?

Du kan få justert din lønn

 • ved skifte av stilling
 • ved overgang fra midlertidig til fast stilling
 • innen 1 år etter ansettelse

  Øvrige lønnsendringer for NITOs medlemmer skjer gjennom lokale forhandlinger.
De lokale forhandlingene er basert på forskjellige punkter i hovedtariffavtalen, som omhandler

forskjellige grupper
 • 2.5.1-forhandlinger: Omfatter alle medlemmene
 • 2.5.2-forhandlinger: Omhandler lønnsregulering for ledere
 • 2.5.3-forhandlinger: Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag, dvs at det finnes et spesielt grunnlag knyttet til enkelte arbeidstakere eller grupper av arbeidstakere
Kravskjema stat lokale forhandlinger


NITOs deltagelse i forhandlingene

I de sentrale forhandlingene er det Akademikerne Stat som forhandler for NITO.

På lik linje med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne Stat sender NITO sitt innspill til Akademikerne mot slutten av mars. Før det har NITO invitert tillitsvalgte til å komme med innspill gjennom workshops.

Deretter blir NITOs krav/innspill et tema på den årlige sentrale tariffkonferansen som arrangeres i første halvdel av mars.

Det er NITO Stat som vedtar NITOs krav.

I de lokale forhandlingene er det tillitsvalgte fra NITOs bedriftsgruppe som forhandler for medlemmene. Dersom NITO ikke har tillitsvalgt/bedriftsgruppe, kan enten forhandlingsfullmakt gis til lokalt Akademikersamarbeid eller til en annen forening.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. 

Søk tillitsvalgt (Krever pålogging)

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv