Lønnssystemet i staten

Akademikerne og Staten forhandler om den økonomiske rammen for lønnsoppgjøret og om innretningen av denne. Fordelingen av lønn skjer i lokale forhandlinger i virksomhetene.

De sentrale forhandlingene foregår i april, og skal være avsluttet innen 1. mai.

Dersom forhandlingene blir brutt, er det Riksmekleren som overtar. Etter en pause vil han/hun innkalle partene til megling. Det er først etter tvungen megling uenigheten kan ende med streik, normalt i siste halvdel av mai.

To hovedtariffavtaler

Akademikerne og Unio har en hovedtariffavtale. LO og YS har en annen. Avtalene er ulike når det gjelder

lønns- og forhandlingsbestemmelser.
 • Akademikerne og Unios avtale tilsier at den økonomiske rammen skal fordeles i virksomheten gjennom kollektive lokale forhandlinger.
 • LO og YS ønsker at lønnsfordelingen skjer i de sentrale forhandlingene, mens kun en mindre andel avsettes til lokale forhandlinger i virksomheten.
 • Avtalene er like når det gjelder sosiale bestemmelser, arbeidstid, avtalefestet ferie og avtalefestet pensjon.

Hovedtariffavtalen revideres annet hvert år – på årstall som slutter med partall, dvs. 2022, 2024 osv. Dette er årstall for hovedoppgjør i motsetning til mellomårsoppgjør. I mellomårsoppgjør forhandles det kun om lønn.

Stillingskoder, lønnsspenn og lønnsstige

Hver enkelt arbeidstaker i staten er ansatt i en stilling med egen betegnelse og stillingskode. Av lønnsplanen i hovedtariffavtalen fremgår det om stillingsbetegnelsen/-koden er plassert i et lønnsspenn eller i lønnsstige. Stillinger på lønnsstige gis ansiennitetsopprykk i inntil ti år basert på ansiennitet i stillingen.

Når kan du som er ansatt i staten få justert din lønn?

Du kan få justert din lønn

 • ved skifte av stilling
 • ved overgang fra midlertidig til fast stilling
 • innen 1 år etter ansettelse

  Øvrige lønnsendringer for NITOs medlemmer skjer gjennom lokale forhandlinger.
De lokale forhandlingene er basert på forskjellige punkter i hovedtariffavtalen, som omhandler

forskjellige grupper
 • 2.5.1-forhandlinger: Omfatter alle medlemmene
 • 2.5.2-forhandlinger: Omhandler lønnsregulering for ledere
 • 2.5.3-forhandlinger: Lokale forhandlinger på særskilt grunnlag, dvs at det finnes et spesielt grunnlag knyttet til enkelte arbeidstakere eller grupper av arbeidstakere
Kravskjema stat lokale forhandlinger


NITOs deltagelse i forhandlingene

I de sentrale forhandlingene er det Akademikerne Stat som forhandler for NITO.

På lik linje med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne Stat sender NITO sitt innspill til Akademikerne mot slutten av mars. Før det har NITO invitert tillitsvalgte til å komme med innspill gjennom workshops.

Deretter blir NITOs krav/innspill et tema på den årlige sentrale tariffkonferansen som arrangeres i første halvdel av mars.

Det er NITO Stat som vedtar NITOs krav.

I de lokale forhandlingene er det tillitsvalgte fra NITOs bedriftsgruppe som forhandler for medlemmene. Dersom NITO ikke har tillitsvalgt/bedriftsgruppe, kan enten forhandlingsfullmakt gis til lokalt Akademikersamarbeid eller til en annen forening.

Lurer du på hvem som er din NITO-tillitsvalgt?

Er du NITO-medlem kan du søke opp dine tillitsvalgte i din egen bedrift eller finne NITO-tillitsvalgte i andre bedrifter. (Krever innlogging)

Dine tillitsvalgte

Finn tillitsvalgte i andre virksomheter