Illustrasjon forhandlingsmøte Foto, Tom Haga.jpg
Hva er viktig å vurdere når arbeidsgiver ønsker å inngå en avtale med tillitsvalgte om utvidet innleie? NITO gir deg tipsene og en mal du kan bruke for selve avtalen. (Illustrasjonsfoto: Tom Haga)

Innholdsfortegnelse

Bakgrunn

Reglene som regulerer adgangen til innleie fra bemanningsbyråer ble skjerpet med virkning fra 1.4.2023. Innleie fra bemanningsselskap ble strammet inn, men det var ingen endringer i adgangen til å leie inn fra produksjonsbedrifter. Produksjonsvirksomheter innenfor samme konsern er seg i mellom unntatt fra kravet om skriftlig avtale med tillitsvalgte. 

Endringene medfører at virksomheter i større grad ønsker å inngå avtaler med tillitsvalgte for å få utvidet adgang til innleie. Tillitsvalgte får en viktig rolle i å vurdere bruk av innleie i egen virksomhet. Denne veiledningen er utarbeidet av NITO for å bistå NITOs tillitsvalgte i slike vurderinger.   

Les også: Midlertidig ansatt eller innleid? Hvilke rettigheter har du?

Reglene om innleie finnes i arbeidsmiljølovens § 14-12 (2) (lovdata.no).I tillegg skal det innføres særregler for innleie av helsepersonell og arbeidstakere med spesialistkompetanse. Særreglene trådde i kraft 01.04.23. 

Fast ansettelse er hovedregelen - innleie er unntaket

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er faste og direkte ansettelser. 

Fast ansettelse gir trygghet og forutsigbarhet. Det gagner både den enkelte og samfunnet.

Bakgrunnen for dette er nærmere belyst i lovens forarbeider:

“Hovedregelen om fast ansettelse er et grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsliv. Faste ansettelser gir den enkelte arbeidstaker trygghet og forutsigbarhet med hensyn til fremtidig arbeidssituasjon og inntekt. Høy grad av faste ansettelser kan også bidra til mer produktive, omstillings- og konkurransedyktige virksomheter, blant annet som følge av at det investeres i de ansattes kompetanse.  

Et arbeidsliv preget av trygge, faste arbeidsforhold gagner både arbeidstakerne, virksomhetene og samfunnet som helhet. Regjeringen ønsker derfor et arbeidsliv der hele og faste stillinger skal være den klare hovedregelen.”

Hva er innleie?

Med innleie av arbeidstakere menes leie av arbeidstakere fra en arbeidsgiver (utleier) til en oppdragsgiver (innleier) der de innleide er underlagt oppdragsgivers ledelse.

Mellom utleier og arbeidstaker eksisterer det et ansettelsesforhold, og mellom utleier og innleier eksisterer er et alminnelig kontraktsforhold.

Innleier vil imidlertid også ha instruksjonsrett over arbeidstakeren og ha ansvar også når det gjelder blant annet arbeidsmiljøspørsmål.

Innleie er en tilknytningsform som fortrenger og utfordrer den faste ansettelsen på flere måter

Fra forarbeidene:

“Departementet viser til at innleie er en tilknytningsform som fortrenger og utfordrer den faste ansettelsen på flere måter. Selv når innleide er fast ansatt i bemanningsforetaket, fungerer dette mest som et mellomledd. Selve arbeidet utføres hos en annen virksomhet. På denne måten oppstår det et trepartsforhold mellom bemanningsforetaket som formell arbeidsgiver, den enkelte arbeidstaker og innleievirksomheten.  

Dette trepartsforholdet samsvarer dårlig med sentrale reguleringer av norsk arbeidsliv, gjennom lovgivning og tariffavtaler. Dette gjelder blant annet reglene om stillingsvern, vernetjeneste i virksomhetene og systemet med tillitsvalgte som arbeidstakernes representanter. Virksomheten som leier inn arbeidstaker blir en tredjepart med stor innflytelse, som den som står nærmest til å vurdere det arbeidet som den innleide arbeidstakeren utfører, til tross for at det er bemanningsforetaket som er den formelle arbeidsgiveren. Mange av faktorene som påvirker og styrer arbeidstakerens hverdag vil også ligge utenfor den formelle arbeidsgivers kontroll.  

Trepartsforhold som innleie kan dermed bidra til å både pulverisere arbeidsgiveransvaret og arbeiderkollektivet.” 

Når er det innleie og når er det kjøp av tjeneste eller oppdrag?

Det kan være uklart om en oppdragsavtale innebærer innleie.

En virksomhet inngår for eksempel et oppdrag med et IT-selskap om å utvikle et nytt saksbehandlingssystem. Arbeidet utføres så i virksomhetens lokaler av konsulenter fra IT-selskapet.

I praksis utføres da oppdraget på samme måte som ved innleie. Dermed oppstår det lett uklarheter, som også bevisst kan utnyttes til å omgå regelverket om innleie.

Når de nye reglene trer i kraft og det skal vurderes om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på

 • om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og
 • ansvar for resultatet 

Denne føringen skaper klarhet siden det kun er ved innleie at virksomheten arbeidet utføres hos har styringsrett over arbeiderne som utfører jobben.

En virksomhet som kjøper en tjeneste/oppdrag kan reklamere om det ikke leveres i henhold til avtale, men har ingen styringsrett.

Utgangspunktet er altså at en virksomhet ved behov for arbeidskraft må ansette arbeidstakere direkte og i faste ansettelsesforhold.

Innleie fra et bemanningsforetak er bare tillatt:  

 • for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
 • for praksisarbeid
 • med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
 • med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten 

Tillitsvalgte kan inngå avtale om utvidet bruk av innleie

Det mulig å inngå tariffavtale om unntak fra begrensningen i adgangen til innleie - altså en utvidet adgang til å leie inn arbeidskraft. En slik avtale 

 • skal være skriftlig
 • inngås av arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder for, og
 • forutsetter at virksomheten er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett (minst 10 000 medlemmer, slik som NITO). 

Lokale arbeidsgivere og tillitsvalgte er sammen godt rustet til å ivareta de ansatte og de innleide på en god måte ut fra de lokale forholdene. Dette er bakgrunnen for at loven gir adgang til å avtale denne typen unntak gjennom en lokal avtale. 

Hvis du som tillitsvalgt inngår en slik avtale, er det viktig at denne

 • ivaretar medlemmene og fremmer deres lønns- og arbeidsvilkår
 • samtidig som dere tar hensyn til lovens hovedregel om fast ansettelse og hensynene som ligger bak. 

Men: Alternativer skal vurderes før avtale inngås

Før en avtale om utvidet adgang til innleie inngås, bør tillitsvalgte og virksomheten i fellesskap vurdere alternativer. Eksempler på dette kan være: 

 • Å øke grunnbemanningen 
 • Innleie fra produksjonsbedrift, altså fra andre virksomheter enn bemanningsbyråer (virksomheter som har til formål å drive utleie)
 • Midlertidige ansettelser 
 • Omorganisering og kompetansebygging internt i virksomheten 

Dette må og bør være med i en avtale om utvidet adgang til innleie

Dette være med: 

 • Hovedregelen er fast ansettelse. Innleie er unntaket. 
 • Begrensning på varigheten av innleie.
 • Bestemmelser om drøfting av bruken av innleie, for eksempel kvartalsvis.  

I tillegg anbefaler NITO at følgende bør være med som et minumum:

 • Tydeliggjør formålet med innleien, for eksempel at det skal være et supplement til faste ansettelser ved bemanningstopper og/eller i de tilfeller det er utfordringer med å skaffe nok arbeidskraft med rett kompetanse til rett tid.
 • Behovet for innleie og årsaken til at alternativer ikke er benyttet. 
 • Bestemmelser om hva det skal legges vekt på ved valg av utleieleieselskap/bemanningsbyrå, for eksempel at byrået er tariffavtalebundet, samt hva det skal legges vekt på ved valg av hvem som skal leies inn, for eksempel kompetansebehov, alderssammensetning med mer.
 • Begrensning på antall innleide. Det kan være et konkret tall eller en prosentandel av de ansatte. Se kommentar til dette under malen. 
 • Bestemmelser om fast ansettelse av de innleide etter en nærmere bestemt periode. Innleide har etter loven rett til fast ansettelse etter tre år i stillingen. Det kan avtales at denne rettigheten skal gjelde fra et tidligere tidspunkt. 

Mal for avtale om om tidsbegrenset innleie

ikon skiftenøkkel_lite.PNG

Avtale om tidsbegrenset innleie - mal

Malen er laget av NITO for bruk når det avtales tidsavgrenset utvidet bruk av innleie. 

I malen ligger det inne en bestemt prosentsats som begrensning på antall innleide. Hva som er riktig begrensing vil variere fra bedrift til bedrift basert på de lokale forholdene. Denne prosentsatsen kan være for høy i mange tilfeller, og for lav i enkelte tilfeller. Den bør derfor kun sees på som et veiledende eksempel. 

Pass på medlemmenes interesser

Det vil typisk være arbeidsgiver som tar initiativ til en avtale om utvidet adgang til innleie. NITO anbefaler våre tillitsvalgte til å være oppmerksomme på hva som er bakgrunnen for regelendringene og viktigheten av hovedregelen om at ansettelser skal være faste, i tråd med veiledningen.

Tillitsvalgte bør derfor være tilbakeholdne med å inngå en avtale om utvidet adgang til innleie. I enkelte bransjer med stor grad av variasjon i arbeidsmengde og arbeidsoppdrag, vil det imidlertid kunne være behov for en avtale om innleie.

Dersom en slik avtale inngås, bør NITOs tillitsvalgte være oppmerksomme på medlemmenes interesser. Ikke inngå avtaler som skader disse interessene, samtidig som du ser etter muligheter til å fremme dem. Et eksempel vil kunne være å se på praksis for å få fast ansettelse i virksomheten.

Send avtalen til NITO for gjennomgang

NITO oppfordrer våre tillitsvalgte til å sende inn avtaleutkastet til NITOs sekretariat for innspill før signering. Dette gjelder særlig dersom tekst ønskes svekket eller fjernet fra malen. 

Når avtalen er signert, send kopi av denne til NITO.  

Forholdet til andre organisasjoner 

Etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 14-12 (2) (lovdata.no) kan arbeidsgiver og tillitsvalgte «som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder», inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. 

Avhengig av fordeling av medlemmer kan det innebære at arbeidsgiver må inngå avtale med flere organisasjoner enn NITO. Det kan også innebære at virksomheten kan inngå avtaler uten at NITO er med.

Dermed blir det viktig å samarbeide med andre tillitsvalgte på arbeidsplass for å ha felles holdning til innleie og felles posisjon i forhandlinger om en avtale. 

Del gjerne denne veilederen med tillitsvalgte i andre organisasjoner på din arbeidsplass.

NITO går foran - sånn har vi jobbet med dette

NITO har vært aktiv i høringsprosessen og har avgitt høringsuttalelse

Overordnet er NITO grunnleggende opptatt av trygghet i arbeidslivet og mener at det er viktig å bygge opp om faste og direkte ansettelser i arbeidslivet.  

Utleide arbeidstakere må sikres vern både hos utleier og hos innleier. Innleide fra bemanningsforetak har oftere en løsere tilknytning til arbeidslivet. I praksis har innleide et svakere stillingsvern da deres arbeidsgiver er bemanningsforetaket, mens alt arbeid utføres hos innleievirksomheten.

NITO har gjentatte ganger erfart at innleide arbeidstakere sies opp eller permitteres uten forsvarlig forutgående saksbehandling, i det et tiltenkt eller pågående arbeidsoppdrag i innleievirksomheten bortfaller.

Innleide arbeidstakere er videre oftere involvert i ulykker på arbeidsplassen. Omfattende bruk av innleide på en arbeidsplass kan også ha negativ betydning for arbeidsmiljøet for de fast ansatte. Dette er noe av grunnen til at NITO har støttet departementets lovforslag, og er fornøyd med at det har skjedd en innstramming på dette området.  

Endringer i veilederen 

Dette skal være en levende veileder som endres etter hvert som NITO høster erfaringer rundt bruken av avtaler om innleie. Om det er uklarhet rundt forståelsen, eller behov for endringer, ta kontakt med NITOs sekretariat.