Innholdet på denne siden beskriver hvordan lønnsforhandlinger foregår for kommuner og virksomheter som er med i KS. Det gjelder de aller fleste av NITOs medlemmer i kommunal sektor utenom:

Lokale lønnsforhandlinger

I de lokale forhandlingene er det NITOs tillitsvalgte som forhandler for medlemmene. Dersom NITO ikke har tillitsvalgt eller en etablert bedriftsgruppe i virksomheten, kan enten forhandlingsfullmakt gis til en annen forening eller NITO sentralt bistå.

NITO anbefaler våre tillitsvalgte å forhandle fram en økonomsike ramme for lønnsoppgjøret. Denne kan være i prosent av lønnsmassen eller kroner. Deretter foretar arbeidsgiver en individuell lønnsfordeling ut fra kriterier som partene har blitt enige om på forhånd.

NITO mener kommunal sektor må ha mulighet til å bruke lønnssystemet på en slik måte at den kan rekruttere og beholde kvalifisert personell. Da er frie, lokale forhandlinger basert på individuell lønn det kanskje aller viktigste virkemidlet.

NITO mener at tjenestetilbudet til innbyggerne tilsier at kommunene har nødvendig kompetanse i alle ledd. Dette fordrer et konkurransedyktig lønnsnivå på linje med tilsvarende grupper i privat sektor.

NITO mener at lønn for våre medlemmer i undervisningsstillinger også må forhandles lokalt.

Sentrale forhandlinger

I de sentrale forhandlingene med KS er det Akademikerne kommune som forhandler for NITO. På lik linje med de øvrige medlemsforeningene i Akademikerne kommune sender NITO sitt innspill til Akademikerne mot slutten av mars.

Før det har NITO invitert tillitsvalgte til å komme med innspill. Deretter blir NITOs krav/innspill et tema på den årlige sentrale tariffkonferansen som arrangeres i første halvdel av mars. Det er NITO Kommune som endelig vedtar NITOs krav.

Øvrige deler av tariffavtalen, blant annet arbeidstid, overtidsgodtgjøring og pensjonsrettigheter, forhandles sentralt i forbindelse med hovedoppgjørene hvert annet år.

  • De sentrale generelle særavtaler (SGS) blir også forhandlet av Akademikerne på vegne av NITO
  • De sentrale forbundsvise særavtaler (SFS) blir derimot forhandlet av NITO sentralt direkte mot KS

Nyheter om lønnsoppgjøret i kommune

Tariffavtaler i kommunal sektor