NITO_ikon_NT_03935.PNGTillitsvalgte kan ikke binde den enkelte arbeidstaker ved slik avtale, men kan anbefale medlemmene om å akseptere en avtale om lønnskutt.

Tillitsvalgte som forhandler med arbeidsgiver om lønnsreduksjon rådes til å kreve klare bindinger i en protokoll signert av begge parter. Lønnsreduksjon er forbeholdt ekstraordinære situasjoner. Vi vil derfor også råde tillitsvalgt til å kreve dokumentasjon/opplysninger vedrørende det ekstraordinære i dagens situasjon.

dersom arbeidsgiver ønsker å drøfte lønnsreduksjon.

Forhandlinger

Under følger innspill til forhandlinger mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver. Dette er en meny av krav. Listen er heller ikke uttømmende og må tilpasses den konkrete situasjonen.

Krav om spareprogram

 • NITO_ikon_NT_03956.PNGLønnsreduksjonene skal inngå som en del av et større program om kostnadskutt.
 • Spareprogrammet skal være gjenstand for løpende drøftelse med tillitsvalgte.
 • Spareprogrammet skal være transparent (åpenhet) og gjenstand for evaluering. Det bør avtales rapportering (og rapporteringsfrister) for spareprogrammet.

Krav om midlertidighet

Lønnsreduksjonen må være midlertidig. Det avtales eksakt hvilken måned lønnen skal justeres tilbake til opprinnelig nivå.

Eventuell forlengelse skjer etter nye forhandlinger.

Krav om sikkerhet for stilling og framtidig lønn/ytelser

 • Arbeidsgiver forplikter seg til å ikke gå til oppsigelse eller permitteringer i lønnsreduksjonsperioden.
 • Alternativt: De som sies opp i lønnsreduksjonsperioden skal ha ordinær avlønning i oppsigelsestid, og allerede gjennomført lønnsreduksjon tilbakebetales. Dette kan ha betydning for utbetaling av NAV-ytelser og eventuelle utbetalinger fra lønnsgarantiordningen.

Krav om gjensidighet (mellom «partene»)

 • Det skal ikke utbetales bonus til noen ansatte (herunder ledelsen) i lønnsreduksjonsperioden.
 • Styrehonorar skal ikke økes i lønnsreduksjonsperioden.
 • Det skal ikke vedtas eller foretas utbetaling av utbytte eller konsernbidrag under lønnsreduksjonsperioden.
 • Alle ansatte (herunder ledelsen) og alle fagforeninger må akseptere lønnsreduksjonen for at den enkelte skal være bundet.
 • Eierne/konsernet må bidra økonomisk.
 • I enkelte sammenhenger kan det også være aktuelt å stille krav om at kreditorer må akseptere betalingsutsettelser eller ettergivelse av fordringer (spesielt hvor kreditor er beslektet med arbeidsgiver/bedriften, eksempelvis som eier, holdingselskap, søsterselskap med mer.
 • Alternativt: Bedriften skal tilbakebetale allerede gjennomført lønnsreduksjon før bedriften etter avtaleinngåelse utbetaler lønnsøkning, bonus, utbytte, konsernbidrag og andre utbetalinger til nærstående (begrepet "nærstående" bør også defineres til å inkludere blant andre eiere og andre selskaper i konsernet eller selskaper som helt eller delvis eies av arbeidsgivers eiere). Denne forpliktelsen bør være tidsubegrenset.

Krav om tilbakebetaling ved brudd av avtalens formål

 • Lønnsreduksjonen forfaller til umiddelbar tilbakebetaling dersom det i avtaleperioden foretas disposisjoner i strid med avtalens forutsetninger eller avtalens formål om gjensidighet mellom alle "stakeholders" i bedriften. Herunder dersom det foretas utbetaling av utbytte, konsernbidrag, andre utbetalinger til nærstående, bonusutbetaling med mer).

Krav om tilbakebetaling ved oppnådd målsetning

 • Krav om at lønnsreduksjon avsluttes og allerede gjennomført lønnsreduksjon tilbakebetales dersom bedriften oppnår bestemte måltall (eksempelvis omsetning, driftsoverskudd eller annet måltall).
 • Lønnsreduksjonen skal tilbakebetales ved endt periode.

Krav om ytelse mot ytelse (redusert arbeidstid)

 • Arbeidstiden skal reduseres tilsvarende lønnsreduksjonen.

Øvrige krav

 • Dersom noen sies opp i lønnskuttperioden, skal de ha ordinær lønn, uten kutt, i oppsigelsestid, og gjerne også etterbetalt lønn.
 • Det skal innbetales full pensjon selv om lønnen kuttes midlertidig.

Les mer om lønnskutt

Alle temasider om lønn og arbeidsliv