Lærer som underviser.jpg
Ingeniører som underviser i yrkesfaglige fordypningsfag har vært en viktig gruppe for NITO i reforhandlingene om SFS 2213. 

Forhandlingene startet 1. desember, hvor NITO fremmet krav sammen med de øvrige fagforeningene i Akademikerne. Hovedkravet her var knyttet til tidsressurser for klasser med mange elever. 

Krav nr 1 fra Akademikerne, forhandlinger om SFS 2213, 01.12.2023

Dette var viktig for NITO

NITO fremmet et tilleggskrav knyttet til våre ingeniører som underviser i yrkesfaglige fordypningsfag. Kravet gikk ut på all tid elevene er ute i praksis skal anses som undervisningstid for læreren. Sånn at elevenes praksistid brukes til oppfølging av elev, bedrift og at læreren kan bli oppdatert på teknologisk utvikling. På den måten gir praksistiden for elevene læreren en mulighet for utvikling og påfyll av kompetanse. 

Tilleggskrav fra NITO 1. kravsrunde

Forhandlingene

Partene var i åpningen av forhandlingene enige om at SFS 2213 har virket så kort tid at den bør praktiseres ytterligere før den endres mer inngående. Forlengelse av avtalen har dermed ligget til grunn gjennom hele forhandlingsløpet. 

Det var likevel behov for partene å diskutere forhold som såkalt "teknisk undertid" (nærmere forklart i protokollen), tydeliggjøring av at læreren skal ha undervisning som kjerneoppgave og tidsressurser til dette. Tekst knyttet til dette ligger i protokollteksten - se protokoll nederst i saken.

NITOs tilleggskrav ble avvist fra KS som sier at de har et inntrykk av at dette fungerer ute blant de lokale parter og at det finnes gode løsninger lokalt. 

Veien videre: Send oss eksempler på det som ikke virker

NITO tok dette til etterretning. Framover vil vi jobbe med å samle inn eksempler på der dette ikke fungerer inn til sekretariatet. På denne måten kan det dokumenteres forhold ved tariffavtalen som ikke fungerer etter sin hensikt - og ta dette opp ved neste reforhandling i 2024. 

Har dere saker som gjelder dette i din kommune, ta kontakt med sekretariatet.

Protokolltekst SFS 2213