De sentrale partene i forhandlingene er Spekter på arbeidsgiversiden og Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter, fra nå av SAN, på arbeidstakersiden. NITO er representert gjennom SAN. Forhandlingene har tre faser.

Fase 1: Innledende sentrale forhandlinger

Spekter og SAN forhandler A-delen av avtalen i fase 1 av forhandlingene. I A-delen ligger de generelle bestemmelsene som gjelder alle medlemmene.

Fase 2: Lokale forhandlinger

Lokalt er det arbeidsgiver/helseforetaket og de lokale foreningene i SAN, eventuelt SAN-gruppe, som er parter i fase 2 hvor de forhandler B-delen av avtalen.

Fase 3: Avsluttende Sentrale forhandlinger

Hvis partene lokalt ikke blir enige, prøver de sentrale partene å løse uenigheten i fase 3, som er de avsluttende sentrale forhandlingene. Selv om man er blitt enige om B-del lokalt, er ikke forhandlingene ferdige før protokoll er undertegnet av de sentrale parter. Dette er fase 3 av forhandlingene.

Finn mer informasjon om forhandlingene med Spekter: