NITO forhandler med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter gjennom SAN, sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. Det er dermed SAN som inngår alle sentrale avtaler med Spekter, på vegne av NITO.

Lokale avtaler inngås mellom arbeidsgiver på den ene siden og NITO eller en lokal SAN-gruppe på den andre siden. De lokale avtalene vil du kunne finne hos din arbeidsgiver eller lokal tillitsvalgt. På denne siden finner du de gjeldende sentrale avtalene mellom Spekter og SAN. 

Avtaler

B-del av overenskomster finner tillitsvalgte på lukket område

Protokoller
Avtaler inngått i forbindelse med koronapandemien

Avtaleverket i Spekter

Hovedavtalen mellom SAN og Spekter – inneholder blant annet reglene for forhandlingsordning, medbestemmelse, rettigheter og plikter for tillitsvalgte.

Overenskomsten (tariffavtalen) i Spekter er todelt: 

  • A-delen forhandles sentralt og har bestemmelser om hvordan de lokale forhandlingene skal gjennomføres, avtalefestet ferie samt generelle regler som blant annet lønn ved sykdom, permisjoner mv. Helseforetakene har i tillegg en egen A1-del med sosiale bestemmelser og pensjon utover det som står i den generelle A-delen.
  • B-delen forhandles lokalt i den enkelte virksomhet. Her avtales blant annet lønnsvilkår, arbeidstidsbestemmelser, vaktordninger, overtidsbestemmelser, stedfortredergodtgjøring mv for medlemmene i denne virksomheten. I de fleste virksomheter er B-delen tilgjengelig på intranettet, hos HR-avdelingen eller hos lokal tillitsvalgt. Vi har også lagt ut eksempelavtaler for tillitsvalgte på lukket område.

Spekter er en arbeidsgiverforening for en rekke større private og offentlige eide virksomheter, særlig innen helse, samferdsel og kultur.

SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter. SAN inngår sentrale avtaler med Spekter på vegne av NITO og øvrige medlemmer.