Mann og roboter.jpg

Digitalisering og robotisering automatiserer stadig flere arbeidsplasser. Det hevdes at en tredjedel av arbeidsplassene kommer til å forsvinne. Hva da med jobbene som blir igjen og de som skal ha dem. Hva bør de være forberedt på?

NITOs advokater mener at det å sørge for å forhandle deg fram til en god kontrakt som forplikter arbeidsgiver til å gi deg kompetansepåfyll er blitt særlig viktig.

Vedlikehold kompetansen

Kompetanse vil i enda større grad enn tidligere være ferskvare. Den må vedlikeholdes kontinuerlig.

I dag benytter de fleste seg av standardkontrakter hvor arbeidsgiver ikke forplikter seg til å sørge for kompetansepåfyll. Mange steder blir derfor kompetansen ikke oppdatert.

For få får tilbud om etter- og videreutdanning

En undersøkelse NITO gjorde blant sine medlemmer i november 2016 viser at fire av ti i dag ikke har mulighet til/får ikke tilbud om formell og relevant etter- og videreutdanning.

En garanti om påfyll av kompetanse er gjerne ikke det første du tenker på når du forhandler kontrakt for en ny jobb, men det er før du takker ja til jobben, at du har mulighet til å sikre deg dette. Begge parter må yte. Arbeidstaker må være villig til å vedlikeholde kompetansen sin, arbeidsgiver må betale og være tydelig på hvilken kompetanse de trenger «i morgen». Slik skapes ny innovasjon.

Kurs og arrangementer – hva passer best for deg?

Tre råd

Advokatene i NITOs arbeidslivsavdeling behandler en mengde saker og kontrakter i løpet av et år. Her er tre tips til hva arbeidstakere må forberede seg på når robotene kommer:

  1. Ha en kontrakt som ikke fører til misforståelser
    Kvalitetssikre arbeidskontrakten for best mulig avklaring av uklarheter. Uklare kontrakter er en kime til konflikt allerede i dag. Dette vil bare bli mer utfordrende i framtiden med et mer uoversiktlig arbeidsliv.

  2. Oppdater kompetansen din
    Kompetanseutvikling blir svært sentralt for å holde seg oppdatert og attraktiv. Alle yrker er i endring og i mange sektorer skjer det raskt. Det er viktig å få rett til kompetansepåfyll inn i kontrakten med arbeidsgiver. Man bør eksempelvis forsøke å forhandle fram en avtalefestet rett til studiepermisjon.

  3. Vær obs på dine rettigheter og konsekvenser av endringer
    Flere nye arbeidsformer kan innebære at det er arbeideren selv som får ansvar for de sosiale ytelsene som vanligvis følger av et tradisjonelt ansettelsesforhold, eksempelvis pensjon, sykepenger, feriepenger osv. Mange vil ønske mer fleksibel arbeidstilknytning, men vær oppmerksom på konsekvensene.

Dette bør du vite om arbeidsavtalen

Ved løsere tilknytning (selvstendig næringsdrivende/ frilanser/ oppdragstaker) til arbeidsgiver kan det innebære at vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke vil komme til anvendelse. Da må arbeidstaker/oppdragstaker selv sørge for vern, eksempelvis om HMS, arbeidstid, opphør av arbeidsforhold osv.

Arbeidstakere må forberede seg på at arbeidsgiver ikke ønsker en stor fast ansatt arbeidsstokk. Tendensen går i retning av færre fast ansatte enn i dag, med større grad av innleie av etterspurt arbeidskraft.

NITO tilbyr kompetansehevende kurs og arrangementer over hele landet

Har du flere spørsmål om lønn og arbeidsliv? Se NITOs ulike temasider.