Om en arbeidsgiver skal si opp én eller flere arbeidstakere, er det viktig at saksbehandlingsreglene følges.

Har du blitt kalt inn til et drøftelsesmøte om noen dager? Går du rundt og ikke vet hva som vil skje? Er det fortsatt en liten stund til møtet finner sted, kan du bruke tiden på å forberede deg godt.

Her får du vite litt mer om drøftelsesmøter, og vi gir deg fem konkrete tips til hvordan du forbereder deg til et slikt møte.

Hva er et drøftelsesmøte?

Av arbeidsmiljøloven § 15-1 framgår det at arbeidsgiver skal drøfte en mulig oppsigelse med den ansatte det gjelder før en endelig beslutning blir fattet. 

Et drøftelsesmøte er et møte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hvor nedbemanning, oppsigelse eller avskjed drøftes. Det er ikke lovpålagt, men det er vanlig at du som arbeidstaker får en skriftlig innkalling som forklarer hva møtet gjelder.

Et individuelt drøftelsesmøte kalles gjerne også et "15-1-møte", etter paragrafen i arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven § 15-1 bestemmer at følgende forhold skal drøftes i møtet: 

1. Grunnlaget for hvorfor arbeidsgiver vurderer oppsigelse

2. Eventuell utvelgelse mellom flere ansatte (ved nedbemanning og omorganisering). Med dette menes hvilke kriterier arbeidsgiver skal legge til grunn ved utvelgelsen av arbeidstakere og hvordan den enkelte er vurdert og sammenliknet med andre.

Her kan faktorer som ansiennitet og kompetanse spille inn. Hensikten med et drøftelsesmøte er å sørge for at en eventuell beslutning om oppsigelse, avskjed eller suspensjon er basert på et veloverveid, fullstendig og riktig faktisk grunnlag. 

I et drøftelsesmøte er det viktig at både arbeidsgiveren og du som arbeidstaker får mulighet til å oppklare misforståelser og feil som eventuelt har oppstått.

Er du pliktig til å stille opp på drøftelsesmøte?

Du som arbeidstaker er ikke pliktig til å delta eller å gjennomføre møtet, men du bør absolutt delta.

Møter du ikke opp kan arbeidsgiveren fatte beslutning om oppsigelse uten å hørt dine innspill og synspunkter.

Hva skjer etter et drøftelsesmøte?

Etter drøftelsesmøtet er ferdig, og partene har luftet sine ulike synspunkter, skal arbeidsgiveren vurdere om den ansatte blir sagt opp, eller om andre tiltak skal gjøres.

Fem tips til deg som skal i drøftelsesmøte i forbindelse med nedbemanning

Om det er nedbemanning i virksomheten og du får en innkalling til et drøftelsesmøte, bør du starte forberedelsene så tidlig som mulig. 

Grundige forberedelser til et drøftelsesmøte kan ha betydning for om du får en oppsigelse, beholder jobben din eller får forhandlet fram en sluttpakke

Lær mer om dine rettigheter i en nedbemanning.

Fredrik Skyberg bro liste.jpg

NITO-advokat Fredrik Skyberg (bildet) kommer med fem tips til hvordan du forbereder deg til et drøftelsesmøte: 

1. Skaff relevant informasjon

Be om å få oversendt all relevant informasjon i forkant av drøftelsesmøtet, slik at du har muligheten til å forberede deg.

Dette kan for eksempel være:

  • Protokoll fra drøftelser med de tillitsvalgte
  • Hvilke kriterier arbeidsgiver har besluttet å bruke ved utvelgelsen
  • Hvordan du er vurdert opp mot de fastsatte utvelgelseskriteriene
  • Hvem du er sammenliknet med og hvordan disse er vurdert opp mot deg

2. Ta med deg tillitsvalgt

Vi anbefaler at du tar med en tillitsvalgt i dette møtet. Han kan både være en støtte for deg, og et ekstra sett ører i møtet.

Det lønner seg at dere tar et møte først og går gjennom det som er viktig for deg å få frem i saken. Dette kan for eksempel være påstander du er uenig i eller mener arbeidsgiver har vurdert feil.

Se hvem som er din tillitsvalgt (logg inn)

 

3. Lytt før du snakker

Lytt til arbeidsgivers forklaring av bakgrunnen for oppsigelsen og eventuelt hvorfor du er valgt ut, før du fremmer dine synspunkter.

På denne måten sikrer du i større grad at du får fram det som er relevant for arbeidsgiver.  

4. Vis din kompetanse

Pass på at arbeidsgiver kjenner din kompetanse:

  • Pek på arbeidsområder eller stillinger du har kompetanse til å utføre
  • Vær villig til å flytte på deg både organisatorisk og geografisk
  • Fortell om sosiale forhold som vil gjøre at du rammes hardere av en oppsigelse enn andre 

5. Ikke signer noe i møtet

Ikke signer noe i møtet. Dersom du får tilbud om en sluttpakke eller blir forelagt et referat, be om å få det skriftlig slik at du kan gå gjennom det i ro og fred i etterkant før du signerer.