Sluttavtale illustrasjon.jpg

Blir du tilbudt en sluttpakke, er det svært viktig at det du og arbeidsgiver blir enige om fremgår så presist som mulig i sluttavtalen. Du bør kontakte NITO for en gjennomgang av avtalen før du godtar den.

Hva er en sluttavtale eller sluttpakke?

Sluttpakker brukes gjerne som et ledd i en nedbemanning eller der arbeidsgiver av andre grunner ønsker at arbeidstakeren slutter. Avtalen om en slik sluttpakke kalles en sluttavtale.

En sluttavtale innebærer at arbeidsforholdet avsluttes mot økonomiske ytelser fra arbeidsgiver. Dersom du har mottatt en oppsigelse, innebærer en sluttavtale at du aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes.

Sluttpakke er ikke noe du har krav på, men arbeidsgiver kan være interessert i en slik løsning for å slippe å gå til oppsigelser, eller for å unngå en tvist om en påstått usaklig oppsigelse.

Hva kan en sluttpakke inneholde?

Det er vanskelig å si noe konkret om hvor mye du kan forvente å få inn i en sluttavtale. Dette vil avhenge av bedriftens økonomi og hvilke tradisjoner de eller bransjen har når det gjelder sluttpakker.

Innholdet varierer ofte med hvor lenge du har vært ansatt. Arbeidsgivers vurdering av sjansene for å vinne fram i en tvist om usaklig oppsigelse vil også påvirke betalingsviljen.

Ting som kan tas inn i en sluttavtale

Lønn og arbeidsplikt

En sluttavtale gir ofte arbeidstakeren rett til et visst antall måneders lønn lønn i tillegg til lønn i oppsigelsestiden. Beløpet kan utbetales løpende på ordinær lønningsdato eller som en engangssum.

Feriepenger

Du har ikke krav på feriepenger av utbetalinger som ikke er vederlag for arbeid. Dersom sluttavtalen gir rett til lønn uten arbeidsplikt, bør man avtale at det skal betales feriepenger av det aktuelle beløpet.

Når du slutter i en jobb, skal alle feriepengene du har opptjent fram til sluttdatoen, utbetales sammen med siste lønn. Dette følger av ferieloven § 11 nr 3 (lovdata.no)

Det skal trekkes forskuddsskatt av feriepenger som betales ut i samme år som de er opptjent. For å unngå dette, kan man avtale at feriepenger som er opptjent i inneværende år, først utbetales etter årsskiftet.

Bonus og andre utestående krav

Det må avklares om og i hvilken utstrekning du har penger eller andre krav til gode hos arbeidsgiver. Det kan dreie seg om bonus, ubetalt overtid, reiseoppgjør, ikke avspasert plusstid, ikke avviklet ferie med mer.

Dette må med i sluttavtalen, men det bør presiseres at dette er allerede opptjente krav og ikke noe arbeidsgiver gir.

Andre goder

Mange har i sin arbeidsavtale rett til ytelser som fri telefon, mobiltelefon, aviser og tidsskrifter, hjemme-PC, firmabil, forsikrings- og pensjonsordninger med mer. Det bør med i sluttavtalen hvor lenge og i hvilket omfang disse rettighetene skal opprettholdes.

Det kan avtales at du overtar datautstyr, mobiltelefon eller annet utstyr. Det skal betales skatt av utstyrets omsetningsverdi, eventuelt av differansen mellom det du betaler og utstyrets reelle omsetningsverdi.

Erstatning for tort og svie

Dersom arbeidsgiver gir oppsigelse uten saklig grunn, kan du på nærmere vilkår kunne kreve erstatning for tort og svie.

Slik erstatning kan utbetales skattefritt opp til en og en halv ganger folketrygdens grunnbeløp (G), hvis vilkårene for skattefritak er oppfylt. Folketrygdens grunnbeløp reguleres årlig.

Obs! Skattefritt er ikke nødvendigvis skattefritt likevel

En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om utbetaling av en skattefri oppreisningserstatning er for øvrig ikke bindende for skattemyndighetene.

Hovedregelen er at alle ytelser fra arbeidsgiver er å regne som skattepliktig inntekt. Skattemyndighetene står fritt til å vurdere avtalens punkter opp mot forholdsvis strenge vilkår for skattefritak.

Som arbeidstaker løper du altså en risiko for et senere skattevedtak som medfører ekstraskatt og straffeskatt i forbindelse med en slik avtalt skattefri oppreisningserstatning.

Alle utbetalinger fra arbeidsgiver, også utbetaling av en oppreisningserstatning uten skattetrekk, skal oppgis i skattemeldingen.

Utdanningsstøtte

I forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold kan arbeidsgiver gi skattefri støtte til utdanning med inntil en og en halv ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det er et vilkår for skattefritak at det dokumenteres at pengene er brukt til utdanning. Det skattefrie bidraget fra arbeidsgiver kan brukes til reise og opphold i forbindelse med utdanningen samt til materiell, skolepenger, kursavgift med mer.

Når utdanningsstøtte inngår i en sluttavtale, er det vanlig at det aktuelle beløpet stilles til disposisjon i et visst tidsrom, for eksempel ett år. Utbetalinger finner sted når regning for relevante utgifter legges fram.

Pensjon/AFP

Dersom en sluttavtale inngås i forbindelse med at du går av med avtalefestet pensjon (AFP), kan du for eksempel forhandle om en gavepensjon som sikrer at du opprettholder en viss prosent av lønna du hadde da du gikk av.

Dette kan for eksempel innebære at arbeidsgiver forplikter seg til å dekke differansen mellom pensjonsutbetalingen og 70 % av sluttlønn, fram til du fyller 67 år.

Vær obs på at en god del krav må være oppfylt for å gå av med AFP. Det er blant annet et krav at du må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet. Du kan dermed ikke få AFP dersom du har avtalt fullt arbeidsfritak.

Når du fratrer stillingen, har du ikke rett til å fortsatt stå i arbeidsgivers pensjonsordning.

Les mer om AFP

Konkurranseklausuler

En arbeidsavtale inneholder ofte bestemmelser som begrenser arbeidstakers mulighet til å jobbe for konkurrenter eller starte konkurrerende virksomhet.

Les mer om konkurranseklausuler

Det bør avklares i sluttavtalen om arbeidsgiver vil påberope seg slike bestemmelser og eventuelt på hvilke vilkår.

Arbeidsgiver kan i utgangspunkt ikke påberope seg konkurranseklausuler dersom du har fått en oppsigelse som følge av nedbemanning, omorganisering eller andre forhold knyttet til virksomheten. 

Dagpenger

I den perioden du mottar lønn fra arbeidsgiver, har du ikke krav på dagpenger.

Dersom lønn etter sluttavtalen utbetales som et engangsbeløp, regner NAV ut hvor lenge dette beløpet dekker bortfallet av lønn. I denne perioden får du ikke dagpenger.

En arbeidstaker som slutter frivillig, eller blir sagt opp på grunn av eget forhold, har ikke krav på dagpenger før etter 12 uker. Denne ventetiden begynner først å løpe fra det tidspunktet du normalt ville ha rett til dagpenger, jf avsnittet over.

Dersom du aksepterer en sluttavtale, kan du unngå forlenget ventetid dersom arbeidsgiver bekrefter at avtalen ble inngått som et alternativ til oppsigelse i forbindelse med omorganisering, overtallighet eller nedbemanning.

 

Vær grundig!

Det er viktig å være grundig når en sluttavtale settes opp. Alle rettigheter og plikter mellom partene bør beskrives og avklares, også ting som oppfattes som selvfølgelige. Videre må konsekvensene vedrørende skatt, trygdeytelser og pensjon utredes.

NITOs advokater bistår selvfølgelig sine medlemmer med utforming og kvalitetssikring av sluttavtaler. Ta kontakt dersom du vurderer å ta imot en sluttpakke.