Det sier Sveinung Longva Vatnehol, NITO-tillitsvalgt ved Sykehuset Innlandet HF. Han forteller at det mest utfordrende med å kombinere jobb og tillitsvalgrollen, er å forklare hva man ikke får til.

- Det er lett å komme tilbake til medlemmene og vise til hva man har fått til. Det er tyngre å formidle og ta del i de upopulære avgjørelsene, samtidig som at man i neste vending skal tilbake til de samme medlemmene som kollega.

Tillitsvalgt Sveinung Vatnehol, Sykehuset Innlandet HF.
Foretakstillitsvalgt Sveinung Vatnehol, Sykehuset Innlandet.

Om motivasjonen for å bli tillitsvalgt, sier Vatnehol:

- Jeg har arbeidet steder med lav organisasjonsgrad, og ser verdien i et organisert arbeidsliv. Selv ble han medlem av NITO som student. Hovedmotivasjonen da var billigere bilforsikring.

Sveinung Longva Vatnehol

  • Jobb: Bioingeniør
  • Rolle i NITO: NITO-tillitsvalgt ved Mikrobiologisk avdeling, leder av bedriftsgruppa og foretakstillitsvalgt på Sykehuset Innlandet HF

- Motivasjonen for å være organisert har selvfølgelig endret seg. Vissheten om at jeg har en organisasjon i ryggen, og at vi sammen sikrer den norske modellen og en god dialog mellom oss som arbeidstakere og arbeidsgiver er det som i dag motiverer til videre medlemskap.

Tok en for laget – ble tillitsvalgt

Han påpeker at man må vedkjenne seg at det sjeldent er lange køer for å ta tillitsvalgtrollen.

- Når vår daværende tillitsvalgt gikk ut i fødselspermisjon, valgte jeg å ta en for laget og påta meg vervet som tillitsvalgt på min avdeling. Dette må ikke misforstås som at det å være tillitsvalgt er et ork. Det å være tillitsvalgt for NITO er både morsomt og lærerikt.

Siden mye mer skjer lokalt i NITO enn i mange andre fagforeninger, får man også jobbe med en del sider av det organiserte arbeidslivet som kanskje skjer mer sentralt i andre foreninger, forteller han.

- I vervet som foretakstillitsvalgt, får jeg også en fantastisk innsikt i hva som skjer i foretaket og hvordan driften og organiseringen av bedriften fungerer. Det gir nyttig lærdom, og jeg føler at jeg vokser som menneske i et slikt verv.

Selv om det skal legges til rette for å kunne drive med tillitsvalgtarbeid, er det allikevel ofte en øvelse i prioriteringer der det alltid vil kunne bli en krasj mellom verv og selve produksjonen.

- En høy grad av møtevirksomhet og andre tillitsvalgtoppgaver, vil gå på bekostning av nærværet til de oppgavene som en har på arbeidsplassen. Med en stor dose godvilje fra kollegaer så er det allikevel fullt mulig, mener Vatnehol.

- Samtidig var det under pandemien at jeg også gikk inn som foretakstillitsvalgt for alle NITO-medlemmene i foretaket. Dette førte til at jeg gikk fra å i hovedsak jobbe med tillitsvalgtsaker i og rundt laboratoriene til å plutselig sitte i møter med administrerende direktør.

Periode preget av omstilling og endring

Perioden som tillitsvalgt beskriver han som preget av mye omstilling og endring. Det har krevd sitt både av Vatnehol selv og hans kollegaer.

- Jeg skulle gjerne vært enda mer til stede for å støtte alle de plasstillitsvalgte som jeg vil tro har kjent på mye av det samme som meg lokalt på sine seksjoner. Under pandemien har jeg arbeidet med PCR-diagnostikk av koronavirus, og pandemien har medført et stort press på laboratoriene. Ikke bare på mikrobiologisk avdeling, men også innen de andre laboratoriedisiplinene.

Det har medført vanskeligere arbeidsforhold, flere arbeidsoppgaver, større arbeidspress og lavere terskel for sykefravær som følge av koronaviruset.

- Men, det har vært svært moro også. Både faglig og i tillitsvalgtvervet. På arbeidsplassen har vi både fått inn en mer moderne instrumentpark og nye spennende oppgaver, forteller han.

Er en ressurs for ledelsen

Rollen som tillitsvalgt opp mot ledelsen i foretaket, opplever Vatnehol som preget av gjensidig forståelse:

- Det er alltids forbedringspotensialer, men etter min oppfatning er det svært sjeldent at det ikke er relativt ordnet i det offentlige.

- Vi tillitsvalgte blir lyttet til, og ofte ønsker også ledelsen å få råd fra oss. Dette betyr ikke at arbeidsgiver nødvendigvis vil føye seg etter rådene de får, men jeg har en oppfatning av at jeg blir sett på som en ressurs og støttefunksjon for ledelsen i foretaket.

- Både vi tillitsvalgte og ledelsen må kunne akseptere at vi ikke alltid er enige, og at vi har alternative midler for å nå et mål. Denne forståelsen opplever jeg at vi har. Det hender at vi kan ha noen verbale kollisjoner, og da er det greit at vi har aksept for hverandres roller i systemet og at vi kan forholde oss profesjonelt til uenighetene oss imellom.

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

Noen råd på veien fra en tillitsvalgt

Vatnehol avslutter med noen råd til andre tillitsvalgte:

- Dra på kurs og bygg nettverk. Jeg tenker også at det er viktig å støtte hverandre og gi hverandre ros. Det skal være trygt å være tillitsvalgt. Ingen skal oppleve at tillitsvalgtrollen skal bli en belastning i møtet med arbeidshverdagen, avslutter han.