Fredrik Skyberg bro liste.jpg

Sju viktige sjekkpunkter i arbeidskontrakten 

  1. Fast ansettelse: Er du fast ansatt eller er arbeidsforholdet midlertidig? Muligheten til å ansette midlertidig er sterkt begrenset i Norge. Hvis du er ansatt midlertidig i strid med reglene, vil du kunne ha krav på fast stilling, men vent med å ta det opp med arbeidsgiver inntil arbeidsforholdet opphører. Les mer om midlertidig ansettelse.

  2. Ferie: Det er vanlig med fem uker ferie, og NITOs tariffavtaler gir deg krav på det. Vær oppmerksom på at loven gir bare rett på fire uker og én dag ferie, så det er lurt å sjekke hva som står i avtalene. 

  3. Full lønn under sykdom og permisjon: Under sykdom og fødselspermisjon gir ikke NAV dekning for lønn ut over 6G. NITOs tariffavtaler har ordninger som er bedre enn dette, og ofte betaler arbeidsgiver full lønn under slikt fravær.  

  4. Overtid: Muligheten til å unnta arbeidstaker fra overtid er svært begrenset, og forutsetter at arbeidstaker har en faktisk særlig uavhengig- eller ledende stilling. Terskelen for dette er høy. Les mer om overtid

  5. PT: Lurer du på hva «p.t.» betyr i avtalen din? Dette er en forkortelse for «per tiden», og angir at noe ikke er permanent. Står det p.t. foran en gode eller rettighet, betyr det at arbeidsgiver kan ta dette fra deg uten ditt samtykke.    

  6. Kundeklausuler: Bruk av kundeklausuler er utbredt. I motsetning til rene konkurranseklausuler, kan disse legge store begrensninger på din videre karriere uten at du er sikret noen godtgjørelse for det. Sjekk om avtalen din har slike og hva de eventuelt inneholder. Les mer om konkurranseklausuler

  7. Pensjon: Pensjon er også lønn. Ofte står det ikke noe konkret om dette i avtalen. Vær oppmerksom på at det kan være stor forskjell mellom lovens minstekrav og de beste ordningene. Sjekk hvor mye pensjonsopptjeningen utgjør for deg! Les mer om pensjon

Hva bør være med i arbeidsavtalen din?

NITO-advokatenes avtalesjekk
  • Arbeidsavtalen sier noe om hvilke rettigheter og plikter du har på jobb. Les nøye gjennom før du signerer
  • Kanskje er det noe i avtalen du kan forhandle på?

Vurder mer enn lønna - se på totalpakken 

- Har du fått tilbud om ny jobb, er det første du bør gjøre å lese hele avtalen, sier Skyberg. 

- En ting er om arbeidsavtalen i tråd med regelverket. Like viktig er det at den stemmer med det som har blitt lovet og avtalt muntlig.  

Ved bytte av jobb anbefaler han å gå igjennom ny og gammel arbeidskontrakt punkt for punkt, for å se om du kommer bedre eller dårligere ut.

- Det kan lønne seg å stille spørsmål ved flere punkter enn lønna. Det er totalpakken som bør vurderes. 

- Er det enkeltpunkter i avtalen som går langt i arbeidsgivers favør, kan dette brukes som argument for å forhandle om høyere lønn, understreker Skyberg.

Les kontrakten nøye 

- Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale når du starter et arbeidsforhold. Det som står i avtalen om arbeidsoppgaver, lønn, ferie osv. kan være avgjørende dersom det senere blir uenighet om hva som egentlig er avtalt.  

Hvis det skjer endringer som medfører at man får nye oppgaver, mer ansvar eller endrer stilling, skal arbeidsavtalen oppdateres. 

- Det er arbeidsgivers ansvar, men vi ser at dette ofte neglisjeres. Ved å titte på kontrakten med jevne mellomrom, sikrer du at avtalen er i tråd med det som til enhver tid er de faktiske forhold.