NITO har Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Tallene fra 2021 viser at 30 prosent av NITO-medlemmene i privat sektor hadde bonus eller provisjon i tillegg til den faste lønna.

- Bonus kan være en attraktiv måte for arbeidsgiver å sikre at man ikke forplikter seg til varig økte lønnsutgifter, sier pensjonsekspert Andreas Moen, advokat i NITO.

Samtidig er bonus ofte høyere enn den utbetaling som arbeidsgiver er villig til å gi i vanlig fastlønn. Mange ansatte er derfor positive til å akseptere bonusordninger som en del av lønna.

NITO-advokat Andreas Moen
- Det er viktig å sjekke at bonusen du får utbetalt inngår i pensjonsgrunnlaget ditt. Pensjon er din skjulte lønn, påpeker NITOs pensjonsekspert Andreas Moen.

Hva er bonus?

Moen forteller at bonus egentlig er definert som en godtgjørelse som er knyttet til bedriftens resultater, og som utbetales med ujevne mellomrom. I dagligtale forbinder også mange bonus med prestasjonslønn eller resultatlønn, og det kan være en flytende overgang til såkalt provisjon.

- I tilfeller der «bonus» knytter seg til arbeidsprestasjoner, er bonus egentlig å anse som provisjon. I slike tilfeller er det særlig viktig at «bonusordningen» er beskrevet i arbeidsavtalen og avtalt som en del av arbeidsforholdet.

Det er verdt å merke seg at bonus også kan gi rett på feriepenger.

- Kriteriet for at bonus skal gi rett til feriepenger etter ferieloven er at bonusutbetalingen er å anse som «arbeidsvederlag». Dette gjelder altså når bonus er prestasjonsbasert eller basert på egne resultater.

Din rett på bonus har svakt vern

Bonusordninger er som regel noe som følger av personalhåndboken og ikke noe som er avtalt. Dette innebærer at retten på bonus som regel har et svakt vern. Selv varige og klart definerte bonusordninger kan som regel forandres eller fjernes innenfor arbeidsgivers styringsrett.

- Som arbeidstaker kan du gå glipp av bonus ved å starte eller slutte på uheldige tidspunkter, bytte stilling, bli permittert, eller ved å måtte forholde deg til uklare eller endrede kriterier.

For ansatte i svangerskaps- og foreldrepermisjon er utgangspunkt at bonus skal gis på bakgrunn av den perioden arbeidstakeren faktisk har arbeidet.

- Dette innebærer for eksempel at bonusordningen kan skape en uheldig, men lovlig forskjellsbehandling av arbeidstakere i permisjon. Når det gjelder innleide arbeidstakere har Høyesterett i en dom fra 2020 slått fast at disse skal likebehandles med de faste ansatte også når det gjelder bonus, opplyser Moen.

Les også: Som innleid har du rett til bonus

Hva avgjør pensjonen din?

Det du får utbetalt i pensjon, avhenger av hvor mye du tjener gjennom hele din arbeidskarriere. Du får opptjening til pensjon gjennom folketrygden, arbeidsgivers tjenestepensjonsordning, og avtalefestet pensjon (AFP) dersom arbeidsgiveren har tariffavtale med tilknytning til Fellesordningen for AFP.

- Bonus er skattepliktig på samme måte som ordinær lønn. Det innebærer at bonus vil være pensjonsgivende inntekt i folketrygden, sier NITO-advokaten.

Dermed gir bonus opptjening i alderspensjon i folketrygden, og avtalefestet pensjon (AFP) hos bedrifter som har tariffavtale. Her er det opptjening for all inntekt opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp – G. 

Hva er Folketrygdens grunnbeløp (G)?

1 G utgjør per 1. mai 2024 kr 124.028.

  • De fleste ytelsene i folketrygden angis i antall G.
  • Grunnbeløpet reguleres 1. mai hvert år i takt med prisnivået og velstandsutviklingen.

Som arbeidsgiver er man pålagt å ha en tjenestepensjonsordning for alle ansatte. Verdien av denne kan variere mye. Arbeidsgiver er pålagt å inngå avtale med en pensjonsleverandør. Som minimum må pensjonsordningen gi en opptjening på 2 prosent av lønn over 1 G. 

Maksimalsatsene er på 7 prosent av skattepliktig lønn fra første krone, med et ekstra tillegg på 18,1 prosent av lønn over 7,1 G.

- Arbeidsgiver betaler pensjonsinnskudd basert på lønna du har, og pensjonen kan tas ut fra du har fylt 62 år. Pensjonsgrunnlaget ditt er dermed den arbeidsinntekten som arbeidsgiver betaler pensjonsinnskudd av og som pensjonen skal beregnes ut fra. Desto større pensjonsgrunnlag, desto mer penger blir det satt av til pensjonen din.

Du kan tape 25,1 prosent av bonusbeløpet i pensjon

 - Problemet er at arbeidsgiver kan velge å unnta variable og midlertidige tillegg fra pensjonsopptjeningen. Moen forteller at en arbeidstaker med høy lønn og innskuddspensjon dermed kan gå glipp av så mye som 25,1 prosent av bonusbeløpet i tjenestepensjon, sammenlignet med ordinær lønn.

De aller fleste har innskuddspensjon med en egen pensjonskonto der tjenestepensjonen fra innskuddspensjonsordninger samles opp.

- Dersom du er usikker på arbeidsgivers tjenestepensjonsordning, hvilke satser som gjelder, og hva som er med i pensjonsgrunnlaget, bør du forhøre deg med arbeidsgiver om dette, sier han.

Du kan også sjekke hos den pensjonsleverandøren arbeidsgiver har avtale med. En oversikt over din opptjente tjenestepensjon fra privat sektor finner du også på nettsiden norskpensjon.no.

Hva kan unntas fra pensjonsgrunnlaget?

- Et vanlig spørsmål er om faste bonus- og provisjoner som beløpsmessig kan variere fra år til år, kan unntas fra pensjonsgrunnlaget.

I en dom fra 2016 («Nattillegg-dommen») har Høyesterett slått fast at det avgjørende må være om tilleggene inngår som en fast del av lønnsordningen, og om opptjeningen er regelmessig i tid.

Det er ikke avgjørende om selve utbetalingen varierer. Dette innebærer at bonusordninger som egentlig er en form resultatlønnsordning, som hovedregel skal være pensjonsgivende i tjenestepensjonsordningen.

- Det er viktig å nevne at en arbeidstaker ikke nødvendigvis har noen krav mot en arbeidsgiver, selv om tjenestepensjonsordningen unntar provisjon og bonus på feil grunnlag. Pensjonslovene gir ikke arbeidstakerne noe krav på tjenestepensjon utover lovens minimum, forteller Moen.

Her er det Finanstilsynet som fører tilsyn, og som kan pålegge at provisjon og eventuell bonus inntas i pensjonsgrunnlaget i pensjonsordningen.

- Dersom du er usikker på om din arbeidsgiver har en lovlig praksis for pensjonsgrunnlaget kan du ta kontakt med NITO for en nærmere vurdering, avslutter Moen.