Valgforsamling.jpg

For å lykkes, er vi helt avhengige av engasjerte tillitsvalgte med lyst og anledning til å gjøre en god jobb for NITOs medlemmer.

Tillitsvalgte er NITOs fremste ambassadører for organisasjonen, og for å stå best mulig rustet for oppgavene våre, må vi etterleve verdiene våre:

  • Vi går foran
  • Vi har kunnskapen
  • Vi bryr oss

Før det skal gjennomføres valg, er det viktig å minne oss selv om at vi som NITO tillitsvalgte skal gå foran som gode rollemodeller for NITO.

Det skal være høyt under taket i NITO, men målet er at vi skal opptre hensynsfullt og profesjonelt også i en valgprosess. Derfor behandler vi hverandre med respekt.

Hva betyr dette for oss i en valgsituasjon hvor NITO har flere kandidater til samme verv?

  1. Vi belyser kandidatenes kompetanse, standpunkt og prioriteringer med fakta og saklige begrunnelser

  2. Vi anerkjenner kandidatenes kompetanse og framsnakker de kandidatene vi støtter ut fra deres kompetanse, personlige egenskaper og motivasjon til å gjøre en god jobb for fellesskapet

  3. Vi opptrer som gode rollemodeller i møte med mindre erfarne tillitsvalgte, og forvalter egen innflytelse i kraft av erfaring og verv med klokskap

  4. Vi bidrar til respektfulle diskusjoner og lar hver enkelt delegat stemme i tråd med egen overbevisning

  5. Vi tar et felles ansvar for å beholde gode kandidater til tillitsverv i framtida og bygger NITOs omdømme gjennom gode valgprosesser

Skal NITO komme opp og fram, må vi bygge hverandre opp! «NITO det er oss» og vi er stolte av organisasjonen vår!

Etikkomitéen, januar 2024

Anbefalt opptreden i valgprosesser i NITO