Gå til innhold
Organisasjon

NITOs valgkomite

Valgkomiteen valgt på NITO-kongressen 2018 har ansvar for å finne og legge fram forslag til: NITOs hovedstyre, internrevisjon, lovkomite, valgkomite og etikkomite som skal velges på NITOs kongress i 2021.

NITOs valgkomite

   
Leder 95869146
Medlem komite/utvalg 92448210
Medlem komite/utvalg 95841395
Medlem komite/utvalg 92440997
Medlem komite/utvalg 97171490

Slik jobber valgkomiteene

Felles veiledning for valgkomiteer

Retningslinjer valgkomiteen

CV-mal for kandidater til tillitsverv i NITO 

Trenger du bekreftelse for verv i NITO? Kontakt ditt avdelingskontor

Se også:

Retningslinjer for valgkomiteen

1. Valgkomiteens arbeid

 • I henhold til Lov for NITO § 9.5 skal valgkomiteen legge fram forslag til:
  - Hovedstyret
  - Internrevisjon
  - NITOs etikkomite
  - Lovkomite
  - Valgkomite
 • Valgkomiteen forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer og veiledninger for valg i NITO.
 • Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg i henhold til Lov for NITO § 9.5 med unntak av statsautorisert revisor.
 • Valgkomiteen skal vurdere både sittende kandidater og nye kandidater til de ulike vervene.
 • Valgkomiteen skal i sitt arbeid tilstrebe at de dyktigste blir foreslått som kandidater.
 • Valgkomiteen skal ta hensyn til følgende kriterier:
  - Representasjon av begge kjønn
  - Spredning i alder
  - Geografisk spredning
  - Representasjon fra ulike tariffområder og fagområder
  - En rimelig kontinuitet i verv
 • Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha god kontakt med NITOs avdelinger og tariffutvalgene og deres valg- og nominasjonskomiteer.
 • Representanter fra valgkomiteen kan delta i de møter og konferanser hvor det er aktuelt å vurdere kandidater til verv.
 • Valgkomiteens arbeid holdes innenfor det budsjett som er stilt til rådighet.
 • I arbeidsperioden holdes de møter i valgkomiteen som lederen finner nødvendig. Vanligvis vil dette være tre til fem møter.
 • Valgkomiteen skal legge fram sitt forslag minimum seks uker før kongressen.
 • Valgkomiteen deltar på kongressen og utarbeider eventuelle endringsforslag under møtet.

2. Kandidater til hovedstyret

 • Valgkomiteen skal legge til grunn at de kandidater som fremmes som nye hovedstyremedlemmer, har et helhetlig og overordnet syn på NITO.
 • Valgkomiteen skal tilstrebe en balansert kjønnsfordeling av kandidater til hovedstyret.
 • Valgkomiteen skal vurdere både medlemmer av det sittende hovedstyre og nye kandidater.
 • Valgkomiteen skal tilstrebe at et representativt antall kandidater hentes fra kretsen valgt til de sentrale tariffutvalg. Spesielt bør valgkomiteen vurdere de valgte tariffutvalgsledere.

3.   Valg av valgkomite

 • Sittende valgkomite foreslår kandidater til ny valgkomite på kongressen.
 • Valgkomiteens medlemmer velges blant medlemmer med erfaring fra verv i NITO og må ha inngående kjennskap til organisasjonen og dens virksomhetsområder.
 • Valgkomiteen trer i kraft senest ett år før kongressen.
Publisert: Sist oppdatert: