Studentdemokrati og studentengasjement

Studentene er en viktig ressurs i arbeid med utvikling og forbedring av studietilbudet og bør derfor inkluderes i råd og utvalg som omhandler studielivet og studiene de går på, også der de ikke per i dag har lovbestemt representasjon. 

Ved sammenslåing av institusjoner må studentdemokratiet ivaretas på lik linje med fagmiljøer og ansattes vilkår. Alle studiesteder skal være representert i studentdemokratiet ved utdanningsinstitusjonen.

Studenter som engasjerer seg i studietiden er nyttig og viktig, både for utdanningskvaliteten, studentvelferd, studiemiljø, utdanningsinstitusjonen og lokalsamfunnet.

Kunnskapen og erfaringer studentene tilegner seg gjennom verv er nyttig videre i organisasjons- og i arbeidslivet. Studenter bør derfor oppfordres til å engasjere seg i frivillig arbeid under studietiden og institusjonene bør legge til rette for at et slikt engasjement er mulig.

NITO Studentene er positive til studiepoenggivende emner innen organisasjon og ledelse som er tilpasset studenttillitsvalgte. Disse emnene skal være et tilbud for studenter som har eller har hatt verv i studentdemokrati eller andre organisasjoner som er aktive ved institusjonen. Slike emner er med å dokumentere og anerkjenne kunnskapen og erfaringene studentene tilegner seg gjennom verv.

NITO Studentene mener at:

 • Institusjonene skal legge til rette for et velfungerende studentdemokrati.
 • Ved sammenslåing av institusjoner må studentdemokratiet ivaretas, på lik linje med fagmiljøer og ansattes vilkår.
 • Alle studiesteder skal være representert i studentdemokratiet ved utdanningsinstitusjonen.
 • Institusjonene bør tilby et studiepoenggivende organisasjonsemne til studenttillitsvalgte ved institusjonen.

Studentvelferd

Staten har gjennom Statens lånekasse for utdanning ansvar for å tilrettelegge økonomisk for studenten.

Utdanningsinstitusjonene har det overordnede ansvaret for studentenes velferd, og studentsamskipnadene har det operative ansvaret. Et godt velferdstilbud til studenter er viktig for å skape et godt læringsmiljø og er med på å bygge opp under prinsippet om lik rett til utdanning.

Tilrettelegging for en god studentøkonomi

Studiestøtte

Studiestøtten som tilbys gjennom Statens lånekasse for utdanning er et av de viktigste virkemidlene for lik rett til utdanning i Norge.

Det skal være mulig å studere på heltid, uten å være avhengig av deltidsjobb eller økonomisk støtte fra familie eller andre. Justering av studiestøtte er avhengig av enkeltstående statsbudsjettvedtak. Dette er lite forutsigbart og kan slå negativt ut for studentøkonomien. For å muliggjøre heltidsstudenten – nå og i framtida – må studiestøtten knyttes til 1,5 G og utbetales over elleve måneder.

NITO Studentene mener at en konverteringsordning, hvor inntil 40 % av basisstøtten omgjøres til stipend, er bra. Konvertering skal skje på bakgrunn av avlagte studiepoeng, ikke på bakgrunn av ferdigstilt grad.

Norske studenter som tar hel- eller delgrad i utlandet skal motta en basisstøtte som reflekterer bo- og levekostnadene i vertslandet. Dersom det skal være en reell mulighet til å ta hele eller deler av en grad i utlandet uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn må de økonomiske støtteordningene tilpasses faktiske kostnader.

NITO Studentene mener at:

 • Dagens tilbud til studenter med barn skal opprettholdes, og det å ha barn skal ikke være til hinder for å studere på heltid.
 • Det skal være mulig å studere på heltid, uavhengig av deltidsjobb eller økonomisk støtte fra familie eller andre.
 • Studiestøtten skal reguleres i tråd med grunnbeløpet i folketrygden, og skal settes til en og en halv ganger folketrygdens grunnbeløp (1,5G).
 • Inntil 40% av basisstøtten skal kunne omgjøres til stipend, og omgjøringen skal skje på bakgrunn av avlagte studiepoeng.
 • Norske studenter som tar hel- eller delgrad i utlandet skal motta en støtte som reflekterer kostnadene i vertslandet.

Andre virkemidler for en god studentøkonomi

Studenter er i en sårbar økonomisk situasjon og det er en rekke tiltak som kan bidra til å gjøre den økonomiske hverdagen enklere for studenten.

Studentrabatter er et viktig virkemiddel for å gi studenter en romsligere økonomi. NITO Studentene mener at heltidsstudenter bør ha lik rabatt som honnør i kollektivtransport, og at all studentrabatt skal gjelde uavhengig av alder. Rabatter på kulturtilbud er også viktig. Andre virkemidler er å sørge for at studentene har tilgang til rimelig mat på campus, og i så stor grad som mulig har tilgang til gratis pensum gjennom institusjonen.

Studentsamskipnadene skal tilby et godt boligtilbud i nærheten av studiestedene, hvor det skal være mulig å leve utelukkende med støtte fra Lånekassen. Det bør være en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 %. Grunnbevilgningen til nye studentboliger må være på et nivå som gjør at flere studentboliger kan bygges og leies ut til en rimelig pris.

NITO Studentene mener at:

 • Heltidsstudenter bør ha samme rabatt som honnør på kollektivtransport.
 • Matprisene på campus bør være tilpasset studenters økonomi.
 • Pensum bør tilbys gratis gjennom institusjonen.
 • Studentsamskipnaden skal tilby trygge, rimelige og gode studentboliger, også for midlertidig leie.

Studentsamskipnader

Studentsamskipnadenes tilbud skal være et supplement og ikke en erstatning for det offentliges ansvar for velferden. Staten skal ha det overordnede ansvaret for finansieringen av studentsamskipnadene og studentenes velferdstilbud, mens vertskommunene skal ha et ansvar for å tilby et godt velferdstilbud til studentene lokalt.

Studentsamskipnadene skal være studentstyrte, tilby et rimelig velferdstilbud tilpasset studentenes behov, og ha det operative ansvaret for tilrettelegging av studentvelferd. Dette behovet skal defineres lokalt. Alle høyere utdanningsinstitusjoner som er NOKUT-akkrediterte skal være tilknyttet en studentsamskipnad.

Vesentlige endringer i struktur og drift, eller sammenslåinger, skal gjøres ut fra studentenes beste. Det skal være opp til hver enkelt studentsamskipnad hvorvidt fusjoner skal gjøres, eller om studentsamskipnadene skal ha delt ansvar for enkelte velferdstjenester. Eventuelle fusjoner skal alltid gjøres med kvalitet som mål, og skal ikke svekke velferdstilbudet til studentene.

Finansieringen av studentsamskipnadene skal bestå av overføringer fra staten, i tillegg til inntekter fra studentsamskipnadenes egen virksomhet og studentenes semesteravgift.

NITO Studentene mener at:

 • Studentsamskipnadene skal være studentstyrte.
 • Studentsamskipnadene skal tilby velferdstilbud tilpasset studentenes behov.

Studenthelse

Det skal være et offentlig finansiert helsetilbud som er tilpasset og lett tilgjengelig for studenter, og studentsamskipnadene skal fungere som et supplement til den offentlige helsetjenesten.

NITO Studentene mener at alle utdanningsinstitusjoner skal ha et godt og tilstrekkelig tilbud for å forebygge psykiske lidelser hos studenter. Studentsamskipnadene skal samarbeide med vertsbyen om helsetilbud til studenter som får psykiske lidelser.

Gjennom praksisstudier i helsetjenesten, ved del- eller helgradsstudier i utlandet eller ved senere yrkesutøvelse kan studenter bli utsatt for smitterisiko. NITO Studentene mener at anbefalte vaksiner skal være gratis for studenter.  

Heltidsstudenter bør ha samme tilbud som ungdom mellom 19 og 20 år om tannbehandling.

NITO Studentene mener at:

 • Det er viktig med et offentlig finansiert helsetilbud som er tilpasset og lett tilgjengelig for studenter.
 • Utdanningsinstitusjoner skal ha et godt og tilstrekkelig tilbud for å forebygge psykiske lidelser hos studenter.
 • Anbefalte vaksiner skal være gratis for studenter.
 • Heltidsstudenter bør ha samme tilbud som ungdom mellom 19 og 20 år om tannbehandling.

Digitale utdanningsverktøy og programvare

Ved utdanningsinstitusjonene brukes det i dag mange former for programvare. Studenter skal ikke pålegges å finansiere lisensene for programvare som benyttes i utdanningsløpet. Utdanningsinstitusjonene skal enten tilby gratis lisenser for nødvendig eller tilretteleggende programvare, eller sørge for tilgang gjennom institusjonenes maskiner. Programvare som blir benyttet, skal gjenspeile programvare som benyttes i arbeidslivet.

NITO Studentene mener at:

 • Utdanningsinstitusjoner skal enten tilby gratis lisenser for nødvendig eller tilretteleggende programvare, eller sørge for tilgang gjennom institusjonens maskiner.

Pensjon

NITO Studentene mener heltidsstudenter skal ha pensjonsopptjening ut fra hvor mange studiepoeng de avlegger. Pensjonsopptjeningen bør tilsvare en arbeidsinntekt på 1,5G, per 60 avlagte studiepoeng per år.

Som beregning for øvrige velferdstjenester skal utdanning telle som arbeidsinntekt på 1,5 G inntil 60 produserte studiepoeng.