NITO studentenes prinsipprogram ble vedtatt på landsmøtet 2024.

Sak 05 LM24 - vedlegg 1 - sentralstyrets forslag til prinsipprogram.pdf

Ingeniørens rolle i samfunnet 

Ingeniører og teknologer skal løse mange av de store samfunnsutfordringene verden står overfor. Av den grunn må Norge lansere en gjennomgående realfags- og teknologisatsning for å løse disse samfunnsutfordringene. Det må sikres at nyutdannede ingeniører og teknologer har tilstrekkelig høy og relevant kompetanse for å møte kompetansebehovet. 

Ingeniører og teknologers rolle i samfunnet preges mer og mer av etiske utfordringer knyttet til personvern og kunstig intelligens. Dette innebærer et større behov for et tydeligere regelverk for disse områdene, samt at evnen til å stille kritiske spørsmål og vurdere de langsiktige konsekvensene av teknologiene de er med på å utvikle blir viktig.

Lik rett til utdanning 

Lik rett til utdanning innebærer at alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av sosial bakgrunn, jobb- og livssituasjon, økonomiske forutsetninger eller funksjonsevne.  

For å få til lik rett til utdanning i Norge må studiestøtten økes til minimum 1,5 G og justeres på samme måte som folketrygdens grunnbeløp.

Det skal være mulig å studere på heltid uten å være avhengig av deltidsjobb eller annen økonomisk støtte. Dette inkluderer at studenter har tilgang til studentboliger med akseptabel standard til en rimelig kostnad.

Studenter skal ikke betale skolepenger til offentlige utdanningsinstitusjoner. 

Alle norske studenter skal ha mulighet til å ta hele eller deler av utdanningen ved en utdanningsinstitusjon i utlandet. Myndighetene må vende studentmobiliteten mot verdensledende fagmiljøer og legge bedre til rette for å beholde utenlandske studenter i Norge etter avsluttet grad. 

Studentdemokrati 

Universiteter og høyskoler har et ansvar for å legge til rette for et velfungerende og synlig studentdemokrati. Studentrepresentanter må gis tilstrekkelig støtte og opplæring til å utføre sine verv godt. 

Engasjerte studenter er avgjørende for å utvikle studiekvalitet, studentvelferd og lokalsamfunnet. Studiene må i større grad tilrettelegges for studenter med tillitsverv, og kulturen for studentfrivillighet må aktivt opprettholdes. Studentsamskipnadene skal være studentstyrte.

Studentsamskipnadene skal sørge for et tilpasset, tilgjengelig og rimelig velferdstilbud i tråd med hva studentene har behov for og ønsker. Samtidig må det vises aktsomhet der hvor samskipnaden oppretter tilbud som allerede er dekket av andre aktører. Dette for å sikre at studentenes midler blir forvaltet på en fornuftig måte. 

Kompetanse for framtida

Det er viktig å øke kvaliteten i høyere utdanning for å sikre et konkurransedyktig arbeidsliv. Kandidatene fra norsk høyere utdanning må gjennomgående ha kompetanse i verdensklasse med høy arbeidslivsrelevans. Dette forutsetter svært gode utdanninger.  

Universiteter og høyskoler har et selvstendig ansvar for kvaliteten på sine utdanninger. Samtidig har nasjonale kvalitetsvirkemidler en viktig rolle å spille.  

Utdanningene trenger flere og bedre praksisplasser, mer studentaktiv- og forskningsbasert undervisning og mer variasjon i både undervisnings- og vurderingsformer.  

Alle som fullfører en grad i Norge, bør kunne vurdere bærekraft og etikk i sitt fagområde.  

Studenter har krav på et godt læringsmiljø som ivaretar studentens psykiske og fysiske helse i studiesituasjonen. Et godt læringsmiljø innebærer blant annet universell utforming, pedagogisk læringsmiljø, godt vedlikeholdte bygg og inneklima. 

Studieplasser i Norge må i vesentlig større grad dimensjoneres for å møte arbeidsmarkedets behov. Samtidig bør det legges bedre til rette for fleksible og digitaliserte utdanningsløp for å styrke omstillingsevnen. Universiteter og høyskoler må få en større rolle som tilbyder av etter- og videreutdanning. 

Fremragende teknologiutdanning 

Norge skal ha en forskningsbasert ingeniør- og teknologiutdanning i verdensklasse som en del av en realfags- og teknologisatsning. Dette forutsetter økt finansiering som gjenspeiler de reelle kostnadene av utdanningene, som inkluderer infrastruktur, praksisplasser, undervisningstimer, utstyr og høykompetente forelesere. Ingeniør- og teknologutdanningene er i dag betydelig underfinansiert. 

For å møte fremtidens behov for teknologikompetanse, må samfunnet sette søkelys på kvalitet, læringsutbytte og gjennomføring i ingeniør- og teknologiutdanningene. Et viktig element for å få flere til å ta teknologisk utdanning, er flere forskjellige veier, herunder y-vei, forkurs og tre semester i tillegg til ordinært studieløp for tekniske studier.  

Internasjonalisering og studentmobilitet er viktige virkemidler for å øke kvaliteten i ingeniør- og teknologiutdanningene.  

Forskning i verdensklasse 

En offensiv forskningspolitikk er viktig for å forstå og løse samfunnsutfordringene vi står overfor.

Det norske samfunnet trenger en samlet og koordinert utdannings- og forskningspolitikk for å skape flere fagmiljøer i verdensklasse. 

Universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter må tilby tryggere og mer attraktive arbeidsbetingelser for å rekruttere de dyktigste forskerne. Studentene må introduseres til forskningen tidligere for å styrke forskerrekrutteringen og kvaliteten i utdanningene. Forskning som finansieres av det offentlige skal være åpent publisert.  

Akademisk frihet er en grunnleggende verdi som må ligge til grunn for all faglig aktivitet på universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Studentene skal være en del av det akademiske fellesskapet, og må introduseres tidligere og i større grad til forskningen. 

Alle virksomheter som utøver forskning, har et ansvar for forsvarlig praktisering av forskningsetikk. Det er avgjørende med bred og kontinuerlig dialog om, og opplæring i, forskingsetikk i fagmiljøene. 

Samfunnets framtid 

Norge skal være en ledende nasjon innen realfag og teknologi, dette må gjenspeiles i grunnopplæringen. Det må bli mer tilgang på teknologi tidlig i utdanningsløp og fritidstilbud som fremmer teknologien.

Rådgiverne i grunnopplæringen må tidligere starte å introdusere teknologi utdanning som et alternativ for å vekke interessen hos unge. Realfagsopplæringen trenger et løft, tidlig introduksjon for korrekt fagterminologi og et tilpasset utdanningstilbud for høyt presterende elever. 

For å få en god overgang til arbeidslivet og for at studentene skal kunne konsentrere seg om studiene sine er det nødvendig med relevante deltidsjobber. Kommunikasjonen mellom studiestedene og bedrifter må økes for å synliggjøre for studentene kompetansen som bransjen trenger.

Det må opprettes flere opplæringsstillinger i det offentlige slik at mulighetene i offentlig sektor blir synliggjort for studentene. For å forberede oss på framtida må vi øke utviklingstakten av nye energiteknologier.

Vi må satse på utdanning, utvikling, forskning og investering i klimanøytrale og miljøvennlig energi. Det må i større grad settes av midler til forskning på fremtidsrettede kraftkilder slik som kjernekraft, for at disse skal bli bedre utnyttet.