sykehusplan stortinget listefoto B 220120.jpg
NITO-president Trond Markussen og Brynhild Asperud (t.h.), leder for NITO Spekter.

22. januar deltok NITO på høring i helse- og omsorgskomiteen om ny nasjonal helse- og sykehusplan for perioden 2020-2023. 

NITOs innspill til nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

- NITO er godt fornøyd med at teknologi som verktøy har fått stor plass i meldingen, men vi er svært forundret over at ingeniører og teknologer knapt blir nevnt, sier Markussen. NITO er derfor bekymret for at helseprofesjoner som bioingeniører, radiografer og ortopediingeniører samt andre ingeniører og teknologer, risikerer å bli oversett eller glemt.  

- Konsekvensen av dette er at det tegnes et mangelfullt bilde av behovene i sykehusene. Meldingen blir derfor for vår del lite framtidsrettet, mener Markussen. 

Nasjonal plan for rekruttering

NITOs oppfatning er at det snarest bør utarbeides en plan for rekruttering av ingeniører, teknologer og andre nødvendige yrkesgrupper i helse- og sykehussektoren.  

NRK Kveldsnytt 2. februar: NITO slår alarm

- Stadig flere tjenester kan bli automatisert og digitalisert, og det er behov for å tenke innovativt, for eksempel om diagnostisering, prøvetaking, og drift og vedlikehold av teknologi. Da vil det være et større behov for ingeniører, bioingeniører og teknologer, sier han.  
 
NITOs medlemmer bidrar sterkt til det store mangfoldet i kompetansen på norske sykehus, og har en naturlig og sentral plass i et helsevesen hvor kravet til tett samarbeid mellom ulike profesjoner og evnen til høyspesialisert tverrfaglig samarbeid bare øker. 

Ingeniører og teknologer vil være avgjørende for å løse de utfordringer som framtidas sykehus står overfor.  

Ingeniører i norske sykehus
Et utvalg av ingeniørgrupper innen helse som NITO representerer 

Behov for nasjonal plan for kompetanseutvikling

Livslang læring er viktig for å kunne utnytte nye teknologiske muligheter. NITO etterlyser derfor en nasjonal plan for kompetanseutvikling.

- Våre tillitsvalgte melder om at hverdagen er så hektisk og kravet om effektivisering så stort, at det er vanskelig å finne tid til faglig oppdatering. 

- Små kursbudsjett gjør det vanskelig å få permisjon med lønn i forbindelse med videreutdanning, og mange opplever å måtte bruke av sin egen fritid og betale selv for å få faglig påfyll. Dette kan være til hinder for den teknologiske utviklingen.

NITO mener at grunnutdanningene og etter- og videreutdanningene må prioritere digitalisering mer i sine læreplaner. Det samme må helsesektoren som arbeidsgiver i sine kompetanseplaner.

NITO ønsker at ansvaret for denne digitale kompetansehevingen adresseres i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen.  

Temaområde helse og teknologi

Bioingeniørfaglig institutt