Nok personell

Helsesektoren er avhengig av ingeniører og teknologer på alle nivåer. De har avgjørende kompetanse for helsetjenesten og behovet øker i takt med innføringen av ny avansert teknologi.

Det må derfor satses mer på å rekruttere og beholde flere ingeniører og teknologer. Koronapandemien har understreket at bioingeniører, medisinsk teknisk personell og IKT-ingeniører i helsesektoren er svært viktige for landets beredskap.   

NITO mener: 

 • Helsesektoren trenger en nasjonal plan for rekruttering av ulike ingeniører og teknologer. 
 • Det bør sikres tilgang på medisinsk tekniske ingeniører, bioingeniører, ortopediingeniører og IKT-ingeniører gjennom å utdanne flere.

 

Riktig kompetanse

Moderne helseforetak og andre deler av helsetjenesten er veldig teknologitunge og krever adekvat kompetanse, innen eksempelvis IKT, bygg, automasjon, medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Det må legges til rette for at ansatte i helsesektoren kontinuerlig kan tilegne seg ny kunnskap.  

NITO mener: 

 • Helsesektoren trenger en nasjonal plan for kompetanseutvikling.
 • Det må på plass gode finansieringsordninger som tilrettelegger for samarbeid mellom helseforetak, utdanningene og næringslivet om etter- og videreutdanning. 
 • Rett til fri med lønn er en viktig forutsetning for å heve kompetansen. 
 • Samarbeid mellom universiteter, høyskoler og arbeidsliv må styrkes for å sikre tilstrekkelig antall eksterne praksisplasser av god kvalitet. 
Persontilpasset medisin og genteknologi

Persontilpasset medisin gir oss muligheter som ikke tidligere var mulig. Et viktig premiss for implementering av persontilpasset medisin er teknologikompetanse, både innenfor genetiske metoder, bioinformatikk, IKT og kunstig intelligens. 

NITO mener:  

 • Teknologikompetanse er et viktig premiss for implementering av persontilpasset medisin og avansert genteknologi. 
 • Helseforetakene må rekruttere flere bioingeniører og andre teknologer med egnet kompetanse. 
 • Bioteknologi, gentesting og persontilpasset medisin tvinger fram nye etiske diskusjoner. 
Etisk kompetanse

Bruk av bioteknologi, gentesting og persontilpasset medisin skaper nye etiske dilemmaer. Denne utviklingen vil kreve veiledere som gir forståelig informasjon, for at vi kan ta gode og informerte valg. 

NITO mener: 

 • Arbeidsgivere må legge til rette for opplæring og bruk av etiske verktøy. 
 • Ingeniører og teknologer må bruke sin faglige og etiske kompetanse for å ta godt overveide beslutninger ved utvikling og bruk av ny teknologi.
Samarbeid og forståelse på tvers av fag

Framtidas helsetjeneste vil kreve tett samarbeid mellom ulike profesjoner og evnen til tverrfaglig samarbeid blir viktigere. Vi kan ikke la den teknologiske utviklingen bli bremset av profesjonskamp og silotenkning. 

NITO mener: 

 • Hospitering er et viktig virkemiddel for å oppnå tverrfaglig forståelse og økt kompetanse. Det er behov for flere hospiteringsplasser. Primær- og spesialisthelsetjenesten må i høyere grad hospitere hos hverandre, og dette må settes i system og dokumenteres. 
 • Laboratoriefaglig kunnskap og teknologikompetanse blir viktig for å få til et godt samarbeid mellom kommuner og helseforetak hvor pasientsikkerhetskultur og pasienttilfredshet står i sentrum.
 • Det må opprettes flere stillinger for bioingeniører som diagnostisk samarbeidspartner ved helseforetakene og i kommunene. 
Helseteknologi er en god investering

Ingeniørene sikrer innovativ og bærekraftig utvikling av helsesektoren og har en sentral rolle i å utvikle og innføre teknologi som gjør helsetjenesten mer effektiv.  

For at næringslivet og helsesektoren kan samarbeide bedre må det opprettes arenaer og diskusjons-/samarbeidsfora som bruker digitale plattformer.  Gode, tilpassede løsninger krever at ingeniørene og teknologene jobber nærmere helsepersonellet på klinikken.  

NITO mener: 

 • Alle helseforetak bør ha en langsiktig innovasjonsstrategi som sikrer implementering av ny teknologi, innovasjon i tjenester og etablering av innovative miljøer.  Det er viktig med gode rammebetingelser, tydelige ansvarslinjer og desentralisert samarbeid. 
 • Det må etableres finansieringsordninger for foretakene som øker samarbeidet om innovasjon mellom helseforetak og næringslivet.
 • Ingeniører og teknologer må involveres oftere i forskning og innovasjonsarbeid i foretakene.
 • Det må sørges for at regelverk om medisk utstyr fortsatt gjør det mulig å utvikle og bruke egenutviklede metoder og reagenser i en så stor skala som en pandemi krever. 
 • Det må opprettes flere master-/PhD-oppgaver i samarbeid mellom helseforetakene og næringslivet.
 • Helseforetakene må ha flere ingeniører, bioingeniører og teknologer i lederstillinger.
 • Informasjonssikkerhet og personvern er en viktig forutsetning for å frigjøre kraften i tjenesteinnovasjon og de pasientrettede teknologiene. 

For å skape mer innovasjon i kommunenes helsetjenester, må det prioriteres og bygges opp spesialisert lokal kompetanse. Kommunene har tilgang til data og en nærhet til pasientene som er unik.  

NITO mener: 

 • Det må legges til rette for større samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, næringslivet og spesialisthelsetjenesten. Kommunene må bygge opp større fagmiljøer for innovasjon og dele informasjon om sine gjennomførte piloter med andre kommuner som de også kan samarbeide om løsninger med.  
 • Finansieringsmodellene i stat og kommune må endres slik at kommunesektoren er bedre i stand til å gjennomføre oppskalering av vellykkede piloter. 
 • Ortopediske hjelpemidler må finansieres gjennom lov om folketrygd for å sikre lik tilgang til helsefremmende tjenester Tredelingen av ansvar og kompetanse mellom legespesialist, ortopediingeniør og NAV må tydeliggjøres. 

 

Kontinuerlig forbedring og kvalitet

I framtida vil behovet for ingeniører og teknologer som arbeider med kvalitetssikring øke, og deres kompetanse må etterspørres og utnyttes bedre.  

Digitale systemer som ikke snakker sammen i helse- og omsorgstjenesten går utover pasienter og helsepersonell, og er til hinder for å oppnå målet om en effektiv og bærekraftig helsetjeneste.  

Gode IKT-løsninger må ivareta behovet for tilgang til opplysninger for behandlende personell og samtidig ivareta personvern for pasientene. 

NITO mener: 

 • Den offentlige helsetjenesten må ta ansvar for kvaliteten på tvers av primær- og spesialisthelsetjeneste. I helsefellesskapene må det diagnostiske samarbeidet gis større plass for å sikre rett behandling til rett tid. 
 • Alle virksomheter som tar biologisk prøvemateriale eller utfører laboratorieundersøkelser må være deltakere i Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) 
 • For å få refusjon fra Helfo må det vises til akseptable resultater fra ekstern kvalitetsvurdering. 
 • Det må settes av nok midler til investering og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr.
 • Ved utforming av kravspesifikasjoner og innkjøp av helseteknologi må helsetjenesten benytte tilgjengelig teknologikompetanse hos sine ansatte.
 • Strukturerte og standardiserte kodeverk er en viktig premiss for digitale løsninger. 
Hjemmetester og raskere svar på analyser

Det vil i framtida bli behov for å kunne benytte avansert laboratorieutstyr på både sykehjem og legekontor, men de færreste i kommunen har detaljkunnskaper om laboratoriearbeid. 

For personer som ønsker å kjøpe utstyr for å måle seg selv eller bruke helseapper er det mangel på god informasjon og veiledning.

NITO mener: 

 • Kommunehelsetjenesten bør ansette bioingeniører som skal drifte laboratorier i primærhelsetjenesten og lære opp andre helsepersonellgrupper til å utføre korrekt prøvetaking og laboratorieanalyser.
 • Ingeniører og teknologer har en viktig rolle i innkjøp, opplæring, innføring av rutiner og kvalitetskontroll for teknologi som brukes til pasientnær analysering.
 • Helsedirektoratet bør etablere en valgfri og subsidiert objektiv/uavhengig instans for vurdering av alle typer helseapper.
 • Det offentlige må ta kontroll med og legge til rette for trygg og kvalitetssikret bruk av hjemmetesting. 

Oversikt NITOs politikk

Lær om hele NITOs politikk gjennom NITOs politikkhefte:

NITOs politikkhefte 2021-2024