Gå til innhold
Helseillustrasjon
Politikk

Helse

NITO jobber for bedre kvalitet og nye løsninger i helsesektoren. Økt rekruttering av ingeniører, teknologer og bioingeniører, samt kontinuerlig digital og teknologisk kompetansepåfyll, er viktig for å lykkes med dette. Framtidas helsetjeneste vil kreve tett samarbeid mellom ulike profesjoner og evnen til tverrfaglig samarbeid blir viktigere.

For å møte framtidas utfordringer i helsesektoren er det nødvendig å finne mer effektive og smarte måter å jobbe på. Da må vi ha stor oppmerksomhet på kompetanse og ta i bruk ny helseteknologi.

NITO jobber for at kvaliteten på helsetilbudet alltid skal være best mulig og i verdensklasse. Da må ressursene brukes fornuftig, og man må bruke riktig kompetanse på rett sted. Ingeniørene og teknologene har viktig kompetanse for helsetjenesten.

Det bør derfor satses mer på å rekruttere flere ingeniører og teknologer til helsesektoren. Ansatte i helsesektoren må kontinuerlig tilegne seg ny kunnskap og ta i bruk ny og bedre teknologi. NITO arbeider for å få lagt til rette for mer nyskaping og utvikling i helsesektoren.

Ingeniørene og teknologene er en viktig ressurs helsetjenesten har bruk for, og det bør derfor satses mer på disse i årene som kommer.

Ingeniørene utgjør en sentral rolle i å realisere FNs bærekraftsmål, og NITOs medlemmer kan bidra til å løse FNs bærekraftsmål 3 «God helse» og bærekraftsmål 10 «Mindre ulikhet», spesielt når det gjelder tilgang til helsehjelp. Nye helseteknologiske løsninger kan gi brukere og pasienter et bedre og mer uavhengig liv hjemme, avlaste helsepersonell, gjøre tjenesten mer effektiv og avbøte infrastrukturproblemer.

NITO har engasjert seg i Ingeniører Uten Grenser, og Bioingeniørfaglig institutt i NITO er internasjonalt engasjert blant annet i arbeidet mot antibiotikaresistens og riktig bruk av utstyr for blodprøvetaking.

NITO har ca. 9 000 yrkesaktive medlemmer innen helse og helsenæringer - i sykehusene, statlig, kommunal og privat sektor. Bioingeniørene utgjør den største medlemsgruppen med 5 500 yrkesaktive. I tillegg organiserer vi medisinsk teknisk personell, ortopediingeniører, perfusjonister, radiografer, stråleterapeuter, bioteknologer, mekatronikk-ingeniører, IKT-ingeniører, logistikkingeniører og mange andre.

NITOs medlemmer spiller viktige roller i innovativ utvikling av produkter, tjenester og teknologiske løsninger. Mange arbeider systematisk med kvalitetssystemer og internkontroll knyttet til den medisinske behandlingen av pasientene. Andre ingeniører og teknologer er med på å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde teknologi, bygningsmasse og det tekniske utstyret.

Kunstig intelligens er allerede en del av helsetjenesten i Norge. NITO organiserer både de som bruker teknologien og de som bidrar i utviklingen.

En sterk offentlig helsetjeneste er avgjørende for å sikre alle tilgang til helse- og omsorgstjenester, på like vilkår og uavhengig av den enkeltes betalingsevne.