Høring - Endringer i reglene om utflyttingsskatt på aksjer osv. for fysiske personer

Høring - NITOs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024

Høring - Forslag til endringer i lov om statens ansatte m.v.

Høring - NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi (Holden 4-utvalget)

Høring - Innspill om EUs fornybardirektiv

Høring - EUs energieffektiviseringsdirektiv

Høring - Klimautvalgets NOU 2023:25 Omstilling til lavutslippssamfunn - veivalg for klimapolitikken 2050

Høring - Innspill til høring om pasientenes prøvesvar i nasjonal kjernejournal - forslag til endringer i kjernejournalforskriften

Høring - NITOs innspill til Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

Høring - NOU 2023:17 Nå er det alvor - Totalberedskapskommisjonens rapport

Høring - NOU 2023:16 Evaluering av pandemihåndteringen - rapport fra Koronautvalget

Høring - Forslag til endringer i brukthandelsregelverket

Høring - NOU 2023:9 Generalistkommunesystemet

Høring - Innspill til regjeringens handlingsplan for energieffektivisering

Høring - NOU 2023:14 Forsvarskommisjonen av 2021 - Forsvar for fred og frihet

Høring - NOU 2022:19 Oljepionerene - en kompensasjonsordning

Høring - NOU 2023:4 Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Høring - NOU 2023:3 Mer av alt - raskere (Energikommisjonen)

Høring - Endringer i pasientjournalloven m.m. (pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal)

Høring - Meld. St. 14 (2022-2033) Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Høring - Forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse

Høring - Forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Høring - Forslag til endringer i energiloven og plan- og bygningsloven knyttet til vindkraft på land

Høring - NOU 2022 17 - Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Høring - NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar: Personvernkommisjonens rapport

Høring - Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og utkast til beslutning om åpning av område

Høring - Samordning av offentlig tjenestepensjon - nødvendige endringer som følge av etterlattereformen i folketrygden

Høring - Forslag til endringer i forsvarsloven, vernepliktforskriften og folketrygdloven

Høring - Om pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal m.v.

Høring - Kriterier for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Høring - Endring av krav til funksjonelt skille for nettforetak

Høring - Om innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området eller Sveits m.m.

Høring - Innleie fra bemanningsforetak - forslag til forskriftsbestemmelser om innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse

Høring - Forlenget overgangsordning ifm innføring av krav om landmålerbrev m.m.

Høring - Endringer i ekomforskriften om IP-adresser

Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven mv. for å sikre arbeidstakere tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår - fjennomføring av EU-direktiv 2019 1152

Høring - Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov

Høring - NITOs innspill til Direktoratet for e-helses forslag til Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren (oversendelsesbrev)

Høring - NITOs innspill til Direktoratet for e-helses forslag til Nasjonal e-helsestrategi for helse- og omsorgssektoren (høringsskjema)

Høring - Helse Sør-Øst RHF regionale utviklingsplan 2040

Høring - Forslag til endringer i etterretningstjenesteloven av 19. juni 2020 nr. 77

Høring - Strømnettutvalgets utredning NOU 2022 6 Nett i tide - om utvikling av strømnettet

Høring - Fjerning av minstegrense for rett til medlemskap i Statens pensjonskasse og enkelte andre lover

Høring - Innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan

Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap - tema: digital sikkerhet (oversendelsesbrev)

Høring - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap - tema: digital sikkerhet (høringssvarsskjema)

Høring - Innspill til Klimautvalget 2050

Høring - Gjennomføring av EU-direktiv 2019/1024 om åpne data og viderebruk av informasjon i offentlig sektor i norsk rett

Høring - NOU 2022:5 Myndighetenes håndtering av koronapandemien del 2

Høring - Nasjonal strategi for eID i offentlig sektor

Høring - NOU 2022 3 På trygg grunn

Høring - Rapport fra et partssammensatt utvalg om sikring av feriepenger

Høring - Forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Høring - Rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring - Forslag til endringer i regelverket for sykepenger og omsorgspenger mv.

Høring - NITOs innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022

Høring - NITOs svar til totalberedskapskommisjonen (oversendelsesbrev)

Høring - NITOs svar til totalberedskapskommisjonen

Høring - Endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Høring - Representantforslag 116 S (2021–2022) om full bredbåndsdekning i Norge

Høring - Forlengelse av reglene for koronasertifikat

Høring - Forslag til endringer i friskoleloven

Høring - Innspill om Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030 (Meld. St. 40 (2020-2021))

Høring - Endringer i politiloven og politiregisterloven

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven - Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie

Høring - Innspill til prop. 3 L (2021–2022) Endringer i pasientjournalloven (tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger m.m.)

Høring - Innspill til statsbudsjettet 2022 Utdannings- og forskningskomiteen

Høring - Innspill til statsbudsjettet 2022 Kommunal- og forvaltningskomiteen

Høring - NOU 2021 9 - Den norske modellens arbeidsliv - utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering (Fougner-utvalget)

Høring - Forslag til endringer i bestemmelser om regulering av pensjon

Høring - Rapporten om administrative forhold ved arbeidsretten

Høring - Om havenergiloven, havenergiforskriften og tilhørende veileder på vege av NITO Negotia og Lederne

Høring - Innspill til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice)

Høring - Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (hjemmekontorforskriften)

Høring - Forslag til endringer i egenbetalingsforskriften - Mer fleksible regler om egenbetaling

Høring - NOU 2021:6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Høring - NOU 2019:7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021:2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Høring - Innspill til EU-kommisjonens forslag til regulering av kunstig intelligens

Høring - Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2021

Høring - NITOs innspill til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Høring - Koronasertifikat

Høring - Innspill til endringer i universitets- og høyskoleloven, utdanningsstøtteloven, fagskoleloven og yrkeskvalifikasjonsloven mv. (samleproposisjon)

Høring - Endringer i folketrygdloven (adgang til å ta opplæring og utdanning med
dagpenger)

Høring - Innspill til representantforslag om norsk produksjon av viktige legemidler inkludert vaksiner

Høring - Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling. Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Høring - Innspill til Meld. St. 19 (2020-2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler

Høring - Innspill til Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033

Høring - Utredning av pensjon fra første krone

Høring - Forslag om å øke den øvre aldersgrensen i staten fra 70 til 72 år

Høring - Forslag om endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning

Høring - Innspill til Meld. St. 13 (2020-2021) Klimaplan for 2021-2030

Høring - Meld. St. 10 (2020-2021) Grønnere og smartere - morgendagens maritime næring

Høring - om straffansvar for lønnstyveri mv og om at lønn skal betales via bank

Høring - NITOs innspill til Svendsen-utvalgets rapport

Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften

Høring - Fremtidens teknologistudier delrapport 1 Bærekraftig kompetanse

Høring - Forslag om å innføre krav om at kommuner og helseforetak skal avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester

Høring - Forslag til statsbudsjett 2021 Næringskomiteen

Høring - Forslag til statsbudsjett 2021 Helse- og omsorgskomiteen

Høring - Forslag til midlertidige endringer i reglene om lønnsplikt og dagpenger under permittering

Høring - Innspill til Prop. 65 L (2019-2020) Lov om e-helse (e-helseloven) og Meld. St. 6 (2020-2021)

Høring - Forslag til statsbudsjett 2021 Energi og miljøkomiteen

Høring - Forslag til statsbudsjett 2021 Arbeids- og sosialkomiteen

Høring - Forslag til statsbudsjett 2021 Finanskomiteen

Høring - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - håndtering av overvann

Høring - Forslag til statsbudsjett 2021 Transport- og kommunikasjonskomiteen

Høring - Forslag til statsbudsjett 2021 Utdannings og forskningskomiteen

Høring - Innspill til ny nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Høring - Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven

Høring - Særaldersgrenser

Høring - NITOs innspill til strategi for sirkulær økonomi

Høring - Rapport fra Byggkvalitetsutvalget og forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Høring - Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak

Høring - Endringer i helsepersonelloven § 49

Høring - NOU 2020 3 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høring - Forskrift om virksomheter som omfattes av helseberedskapsloven som følge av utbruddet av covid-19

Høring - Endring i dagpenge- og utlendingsforskriften for faglærte utlendinger som er permitterte under covid-19-pandemien

Høring - Langtidsplan for Forsvaret

Høring - Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet

Høring - Klimakur 2030

Høring - Generelle kommentarer om helsevirksomheter med 1-1-behandling i og utenfor offentlig helsetjeneste

Høring - pensjon garanterte produkter

Høring - Forslag om endring av merverdiavgiftsfritaket for aviser

Høring - Meld. St. 10 (2019-2020) Høytflyvende satelitter - jordnære formål - en strategi for norsk romvirksomhet

Høring - ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Høring - forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Høring - innføring av krav om landmålerbrev mv. - forslag til endringer i matrikkelforskriften

Høring - forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Høring - Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet (rapport fra ekspertutvalget om teknologi og fremtidens transportinfrastruktur)

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og forskrift om utsendte

Høring - NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling

Høring - endringer i bioteknologiloven

Høring - Ny lov og forskrift om medisinsk utstyr

Høring - innspill til Stortingsmelding 18 (2018-2019) Helsenæringsmeldingen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester

Høring - NITOs innspill revidert budsjett 2019 - merverdiavgiftsfritak for elektroniske tidsskrifter

Høring - NITOs innspill til Prop. 63 L (2018-2019) Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Høring - innspill til stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Høring - videreutvikling av HR i Forsvaret

Høring - forslag til endringer i arbeidstvistloven

Høring - IKT-sikkerhet i alle ledd (IKT-sikkerhetsutvalget)

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

Høring - Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner

Høring - forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2019-2020

Høring - rapport om Stillingsstruktur ved universiteter og høgskoler

Høring - Legemiddelforskriften kapittel 13 og CPC-forordningen

Høring - Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Høring - statsbudsjett 2019 Utdanning og forskning

Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov

Høring - innspill til forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer

Høring - endringer i byggesaksforskriften

Høring - NOU 2018-6 - Varsling - verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Høring - forslag til ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften)

Høring - rapport fra Statens vegvesen Fra sans og samling om konsekvenser ved overføring av fylkesvegadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene

Høring - utredning regionreform

Høring - Kapasitets- og kompetansebehovet i politiet de kommende tiårene

Høring - Krav til leveringspliktige posttjenester i framtida - forslag til endring av postloven

Høring - endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høring - endringer i regelverket for beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Høring - justering av forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Høring - egen pensjonskonto m.v.

Høring - endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Høring - svar på spørsmål om landmåling (Prop. 148 L (2016-2017) og Prop. 33 L (2017-2018)

Høring - statsbudsjettet 2018 utdanning og forskning

Høring - Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)

Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Høring - Forslag til nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning

Høring - deltidsansattes fortrinnsrett mv.

Høring - endring i forskrift om medisinsk utstyr - tekniske kontrollorgan

Høring - forslag til endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten og enkelte landanlegg

Høring - NOU 2017 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Høring - ny fagskolelov

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - endringer i byggesaksforskriften - opprettelse av et seriøsitetsregister for byggenæringen

Høring - revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høring - E-helse - private leverandører og informasjonssikkerhet

Høring - Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn - samfunnssikkerhet

Høring - regelendring Trafikkregler for jernbanenettet kapittel 2 og 8

Høring - En vei inn - forslag til felles meldesystem og meldeordninger for uønskede hendelser i helsetjenesten

Høring - endring i blodforskriften blodbankenes kvalitetsstyringssystem

Høring - En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling - for deltakelse og mestring

Høring - endring av regler om sikring av last

Høring - kommentarer revidert nasjonalbudsjett 2017

Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Høring - Innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029 - Meld. St. 33 (2016-2017)

Høring - Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter

Høring - forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger, og forslag til nytt styringssystem for disse utdanningene

Høring - Meld.St. 29 (2016-2017) Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende (industrimeldingen)

Høring - NITOs innspill til St.mld. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Høring - NOU 2016 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten (Kvinnslandutvalget)

Høring - Traavik-utvalgets NOU 2016 19 - Samhandling for sikkerhet

Høring - nye kapitalkrav for pensjonskasser

Høring - endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Høring - innspill til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om statsbudsjettet 2017

Høring - organisering av eiendomsoppmåling og forslag til endringer i matrikkelloven

Høring - Innspill til budsjetthøring i kommunal- og forvaltningskomiteen

Høring - NOU 2016 7 Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn

Høring - nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Høring - Innspill til budsjetthøring i helse- og omsorgskomiteen

Høring - endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Høring - oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen

Høring - svar om endring av EU-forordning om helikopteroperasjoner på norsk sokkel

Høring - forslag om selvdeklareringsordning for mobile helseapplikasjoner

Høring - Lov for statens ansatte

Høring - Arbeidstidsutvalget

Høring - NITOs hovedsynspunkter Digital Agenda

Høring - Innspill til diskusjonsnotatet Bærekraftige byer og sterke distrikter

Høring - innspill til Meld.St. 24 (2015-2016) Familien - ansvar frihet og valgmuligheter

Høring - Innspill kvalitetsmelding høyere utdannelse

Høring - Grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan 2018-2029

Høring - Farmakogenetiske analyser

Høring - Kapasitet sykehusene i Oslo og Akershus

Høring - Dagpengeforskriften

Høring - NITOs svar til Produktivitetskommisjonen II

Høring - NOU 2015 17 Først og fremst: Et enhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Høring - Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019)

Høring - Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) - illustrasjon av ingeniører og teknologer på sykehus

Høring - NOU 2015 13 Digital sårbarhet - sikkert samfunn (Lysneutvalget)

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgssektoren

Høring - Forslag til endringer i ekomlov og ekomforskrift

Høring - Forslag til endringer i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - Energi og miljøkomiteen - NITOs holdning til landmåling

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgssektoren

Høring - felles likestillings- og diskrimineringslov

Høring - endring i blodforskriften

Skriftlig innspill til muntlig høring om primærhelsetjenesten St.mld. 26

Høring - på ramme alvor Helse- og omsorgsdepartementet

Høring - mandat for faglige referansegrupper og fagråd som omfattes av Norsk laboratoriekodeverk

Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Høring - DIFIs rapport om gjennomgang av forbrukerapparatet.pdf

Høring - endringer i matrikkelforskriften

Høring - forenkling av SAK10 og TEK10 eksisterende bygg

Høring - forslag til endring i forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning

Høring - forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Høring - forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

Høring - forslag til innføring av smilefjesordning for tilsyn med serveringssteder

Høring - forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Høring - NOU 2014 12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten

Høring - NOU 2014 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring - rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring - revidert nasjonal traumeplan

Høring - statens standardavtaler for innkjøp av IKT

Høring - tekniske krav til løfteinnretninger

Høring - tilbud om hepatitt B-vaksine i barnevaksineprogrammet

Ta kontakt om du etterlyser høringsuttalelser som ikke er nevnt i denne oversikten.