2024

Brev - Innspill til statsbudsjett 2025 Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2025 Finansdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2025 Klima- og miljødepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2025 Energidepartementet

Brev - Innspill til Meld. St. 5 (2023-2024) En motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig i Europa

Brev - NITOS innspill til Dok 8:35 S (2023-2024) representantforslag om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren

Brev - NITOs innspill til den kommende stortingsmeldingen om prioritering vedr innføring av helseteknologi

2023

Brev - Innspill 2 til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Brev - Innspill til Meld. St. 26 (2022-2023) Klima i endring - sammen for et klimarobust samfunn

Brev - Innspill 1 til ny nasjonal digitaliseringsstrategi

Brev - NITOs innspill til utvalg om utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi i lys av nye utviklingstrekk (Frontfagsmodellutvalget)

Brev - Innspill til arbeidet med statsbudsjett 2024 - Behov for tydelig kompetansegrep for framtida

Brev - NITOs innspill til Forsvarskommisjonen

Brev - Innspill til mandat for ekspertgrupper til prioriteringsmeldingen

Brev - Innspill til Venstres programkomite, arbeidsgruppe klima, natur, energi, samferdsel og sirkulær økonomi

Brev - Regjeringen må etablere en ekspertenhet for offentlige anskaffelser i maritim sektor

Brev - Innspill til statsbudsjett 2024 Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2024 Olje- og energidepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2024 Finansdepartementet

Brev - Innspill til stormøte om sirkulær økonomi

Brev - Innspill til revidert datasenterstrategi

Brev - Satsningsområder for Mattilsynet til Statsbudsjettet 2024 - Innspill fra NITOs medlemmer i Mattilsynet

Brev - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap

2022

Brev - NITOs innspill i forbindelse med behandlingen av Dokument 8 53 (2022-2023) Representantforslag om å avvikle samordningsfellen

Brev - NITOs innspill til representantforslag om en mer sirkulær økonomi

Brev - Innspill til stortingsmelding om klimatilpasning

Brev - Innspill til kommende stortingsmelding om helseberedskap

NITOs innspill til Nærings- og fiskeridepartementet om tiltak for å sikre bedre kjønnsrepresentasjon 20.09.22

Brev - Innspill til Energi- og miljøkomiteen om forslaget til statsbudsjett 2023

Brev - Innspill til Finanskomiteen om forslaget til statsbudsjett 2023

Brev - Innspill til regjeringens budsjettkonferanse august 2022

Brev - Innspill til regjeringens statsbudsjett for 2023

Brev - Innspill til organisering av veisektoren

Brev - Innspill til Energikommisjonen

Brev - Innspill til arbeidet med Utsynsmeldingen

Høring - Innspill til opptaksutvalget

Brev - Longyearbyen Lokalstyre

Brev - NITOs innspill til helsepersonellkommisjonen

Brev - NITOs innspill til en Norges-modell innen bygg- og anleggssektoren

Brev - NITOs innspill til stortingsmelding om statlig eierskap

Brev - NITO reagerer på karantene- og arbeidskrav for ansatte i skolen

Brev - Åpenhetsloven om tariffavtaler

Brev - Ordning for tilskudd til hjemmekontor

2021

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Arbeids- og sosialdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Finansdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Helse- og omsorgsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Klima- og miljødepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Nærings- og fiskeridepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2023 Olje- og energidepartementet

Brev - Nasjonalt råd for rettferdig omstilling og NITO

Brev - La folk flest bli medeiere i sin bedrift - Negotia, Tekna og NITO i Telenor ber regjeringen om å trekke forslaget om å avvikle ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv.

Brev - Ønske om et snarlig møte med samferdselsministeren om situasjonen i Statens vegvesen

Brev - Innspill til finansieringsutvalget for universiteter og høgskoler

Brev - NITOs innspill til mandat for helsepersonellkommisjonen

Brev - Skriftlig innspill til Stortingets næringskomité om behandling av statsbudsjett for 2022

Brev - Innspill til revidert langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Brev - NITOs innspill til ny regjeringsplattform 2021-2025

Brev - Innspill til regjeringens budsjettkonferanse for statsbudsjettet 2022

Brev - Fellesbrev om at regjeringen må stanse salget av Hydros valseverk i Holmestrand og på Karmøy

Brev - Innspill til koronakommisjonen 2

Brev - Innspill til Energi- og miljøkomiteen om at energisparing i boliger og bygg må prioriteres i klimaplanen

Brev - Forespørsel om møte med samferdselsministeren vedr. situasjonen i Statens vegvesen

Brev - Forespørsel om møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen vedr. situasjonen i Statens vegvesen - NITO

Brev - Forespørsel om møte med næringsministeren vedrørende tiltakspakke for maritim sektor

Brev - NITO og NITO Studentene ber om møte med regjeringen for å diskutere studentenes situasjon under koronapandemien

Brev - Innspill til Meld. St. 11 (2020-2021) Kvalitet og pasientsikkerhet 2019

2020

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Arbeids- og sosialdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Finansdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Helse- og omsorgsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Klima- og miljødepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Nærings- og fiskeridepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2022 Olje- og energidepartementet

Brev - Innspill stortingsmelding om energi

Brev - Innspill til koronakommisjonen

Brev - Innspill til ny nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Brev - Behov for regulering av hjemmekontor

Brev - Bakgrunnsmateriale for møte med Helse- og omsorgsdepartementet 30.09.2020

Brev - Rett til dagpenger til permitterte arbeidstakere som sier opp selv

Brev - Krav om munnbind dekket av arbeidsgiver

Brev - Innspill til regjeringens konferanse for statsbudsjettet 2021

Brev - Utvidet grense for permittering

Brev - Etterlysning av tiltakspakke for maritim industri

Brev - Innspill til Arbeiderpartiets programkomite

Brev - Innspill til Høyres programkomite

Brev - Innspill til Fremskrittspartiets programkomite

Brev - Innspill til Senterpartiets programkomite

Brev - Skriftlige innspill til behandlingen av økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet

Brev - sirkulær startpakke for kommunene

Brev - Innspill til Oljepakka

Brev - Merknader til revidert nasjonalbudsjett 2020

Brev - Verdiskaping, sysselsetting og kompetanse i maritim industri

Brev - fire utfordringer knyttet til covid-19-testing

Brev: Permittering og lønnskutt under koronakrisen

Brev: Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020

Brev: Framtidig verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser

Brev: Stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon

Brev: Behov for incentiver olje og gass

Brev: Behov for ytterligere tiltak 

Brev: Utdypende innspill fra NITO om korona-pandemien

Brev: Vurdering av ekstraordinære tiltak mot koronapandemien til Arbeids- og sosialdepartementet

Brev: Innspill til statsministeren og partiene på Stortinget om tiltak mot koronaviruset

Brev: Statsbudsjett 2021 virkemidler for kompetansereform

Brev: Innspill til sysselsettingsutvalget

Brev: NITOs innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

2019

Brev: Statsbudsjettbrev 2021 Finansdepartementet

Brev: Statsbudsjettbrev 2021 Helse- og omsorgsdepartementet

Brev: Statsbudsjettbrev 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev: Statsbudsjettbrev 2021 Kunnskapsdepartementet

Brev: Statsbudsjettbrev 2021 Næringsdepartementet

Brev: Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Brev: Møte med Henrik Asheim 9. august 2019 ang. statsbudsjett 2020

Brev: Innspill til strategi for kunstig intelligens

Brev: Innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

Brev: Statsbudsjett 2020 vedlegg pilotprosjektet fra petroleum til sykehus

Brev: Statsbudsjett 2020 Samferdselsdepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 Olje- og energidepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 Nærings- og fiskeridepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 Kunnskapsdepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 Klima- og miljødepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 helse- og omsorgsdepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 Finansdepartementet

Brev: Statsbudsjett 2020 arbeids- og sosialdepartementet

Brev: Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser fra NITO og Circular Norway

Brev: Engangsartikler i plast til KLD fra KS Bedrift Tekna og NITO

Brev til Stortingets utenriks- og forsvarskomite vedrørende behandlingen av Dok. 8:58 S (2018-2019) Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen ØS-avtalen utenriks- og forsvarsdep.pdf

Brev: Offentliggjøring av begrunnelser for lukking av tilrådinger fra Statens havarikommisjon for transport

2018

Brev: Innspill til stortingsmelding om oppgaver til nye regioner

Brev til samferdselsministeren om flytting av oppgaver knyttet til fylkesveinettet

Brev: Innspill fra NITO til rapporten Fremsyn 2050 - teknologiutredning under Nasjonal transportplan

Brev: Innspill til Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Brev: Innspill til ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Brev: Innspill til EUs 3. energimarkedspakke

Brev: Statsbudsjettet 2019 - Klima- og miljødepartementet

Brev: Statsbudsjettet 2019 - Justis- og beredskapsdepartementet

Brev: Statsbudsjettet 2019 - Kunnskapsdepartementet

Brev: Statsbudsjettet 2019 - Helse- og omsorgsdepartementet

Brev: Statsbudsjettet 2019 - Finansdepartementet

Brev: Statsbudsjettet 2019 - Arbeids- og Sosialdepartementet

Brev: Statsbudsjettet 2019 - Næringsdepartementet

Brev: Varslet salg av Rolls-Royce Marine

Brev: Innspill til regjeringens politiske plattform 2017-2021

Brev: NITOs forventninger til statsbudsjett 2018

Brev: Innspill til partssammensatt arbeidsgruppe om flerbruksfartøy på norsk sokkel

Brev: Innspill til Digital 21-strategien

Brev: Innspill til diskrimineringsombudsloven samt likestillings- og diskrimineringsloven

Brev fra NITO og Tekna til Anniken Hauglie om styrket innsats mot arbeidsledige

Brev fra NITO og Tekna til NAV-direktør Sigrun Vågeng

Brev: Industripolitikk for framtida

Brev: NITOs innspill til toppmøte om digitalisering

Brev: Innspill til finanskomiteen om statsbudsjettet 2017

Brev: Innspill til Meld St 34 Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering

Brev: Innspill Gi SV beskjed

Brev: Innspill til Frps programutkast

Brev: Innspill til Venstres partiprogram

Brev: Innspill til regjeringens nasjonale strategi for kompetansepolitikk 30.09.2016

Brev: Innspill til SVs partiprogram 23.05.2016

Brev: Underlag tiltak petroleumsindustrien (møte i Høyre)

Brev: Innspill til Høyres programkomite 10.06.2016

Brev: Tiltak ledighet 10.06.2016

Brev: NITOs innspill til APs partiprogram

Brev: Digitalisering delingsøkonomi og nye ansettelsesformer (til AP)

Brev: Innspill til Mld St 25 (2015-2016) Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030 (Energimeldingen)

Brev: Innspill revidert nasjonalbudsjett mai 2016

Brev: Innspill til Miljøpartiet De Grønnes partiprogram 2017-2021

Brev: Innspill til utvalg om grønn konkurransekraft

Brev: Innspill til forslag om endring Energiloven - Prop. 35 L (2015-2016)

Brev: Byggesaksforskriftens kompetansekrav

Brev: Innspill om selskapsmessig og funksjonelt skille (Prop 34 L (2015-2016))

Brev: Innspill Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021

Brev - Innspill Høyres partiprogram 2017-2021

Brev: Statsbudsjett 2017 Finansedepartementet

Brev: Statsbudsjett 2017 Helse- og omsorgsdepartementet

Brev: Statsbudsjett 2017 Kunnskapsdepartementet

Brev: Innspill til Høyres partiprogram 2017-2021

Brev: Innspill til næringsminister Mæland om Innovation Lab 

Brev: Innspill til arbeids- og sosialministeren om endring av fordeling av kostnader ved permittering - arbeidstakers rett til dagpenger

Brev: Innspill til energi- og miljøkomiteen om St. Meld. 13 Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU

Brev: Innspill til finansminister Siv Jensen om tiltak i forbindelse med krise i oljeindustrien

Brev: Innspill til Høyres landsmøte 2015

Brev: Innspill til jernbanereform - Muntlig høring i stortingets transport- og kommunikasjonskomite

Brev: Innspill til Kirke- utdanings- og forskningskomiteen om st. mld. 18 Konsentrasjon for kvalitet - strukturreform for universitet- og høyskolesektoren

Brev: Innspill til kommende stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Brev: Innspill til kommuneproposisjon 2016

Brev: Innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Brev: Innspill til prosess for privatisering av Statsskogs skogvirksomhet

Brev: Innspill til regjeringens realfagsstrategi Tett på realfag

Brev: Innspill til statsbudsjettet 2016 til Arbeids- og sosialdepartementet

Brev: Innspill til statsbudsjettet 2016 til Finansdepartementet

Brev: Innspill til statsbudsjettet 2016 til Kunnskapsdepartementet

Brev: Innspill til statsbudsjettet 2016 til Nærings- og fiskeridepartementet

Brev: Innspill til statsbudsjett 2016 samferdsel

Brev: Innspill til statsbudsjettet 2016 til Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Ta kontakt om du ønsker innsyn i brev som ikke er nevnt i denne oversikten.