Gå til innhold
Politikk

Brev til regjering og Storting

NITO har tett kontakt med politikere og myndigheter. Her er oversikt over aktuelle brev.

Brev - behov for ytterligere tiltak 

Brev - utdypende innspill fra NITO om korona-pandemien

Brev - vurdering av ekstraordinære tiltak mot koronapandemien til Arbeids- og sosialdepartementet

Brev - innspill til statsministeren og partiene på Stortinget om tiltak mot koronaviruset

Brev - Statsbudsjett 2021 virkemidler for kompetansereform

Brev - innspill til sysselsettingsutvalget

Brev - NITOs innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023

Brev - statsbudsjettbrev 2021 Finansdepartementet

Brev - statsbudsjettbrev 2021 Helse- og omsorgsdepartementet

Brev - statsbudsjettbrev 2021 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev - statsbudsjettbrev 2021 Kunnskapsdepartementet

Brev - statsbudsjettbrev 2021 Næringsdepartementet

Brev - Innspill til stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Brev - møte med Henrik Asheim 9. august 2019 ang. statsbudsjett 2020

Brev - Innspill til strategi for kunstig intelligens

Brev - Innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan

Brev - statsbudsjett 2020 vedlegg pilotprosjektet fra petroleum til sykehus

Brev - statsbudsjett 2020 Samferdselsdepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 Olje- og energidepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 Nærings- og fiskeridepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 Kunnskapsdepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 Klima- og miljødepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 helse- og omsorgsdepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 Finansdepartementet

Brev - statsbudsjett 2020 arbeids- og sosialdepartementet

Brev - Innspill til Stortingsmelding om offentlige anskaffelser fra NITO og Circular Norway

Brev - Engangsartikler i plast til KLD fra KS Bedrift Tekna og NITO

Brev til Stortingets utenriks- og forsvarskomite vedrørende behandlingen av Dok. 8:58 S (2018-2019) Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen ØS-avtalen utenriks- og forsvarsdep.pdf

Brev - offentliggjøring av begrunnelser for lukking av tilrådinger fra Statens havarikommisjon for transport

Brev - innspill til stortingsmelding om oppgaver til nye regioner

Brev til samferdselsministeren om flytting av oppgaver knyttet til fylkesveinettet

Brev - innspill fra NITO til rapporten Fremsyn 2050 - teknologiutredning under Nasjonal transportplan

Brev - Innspill til Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Brev - innspill til ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Brev - Innspill til EUs 3. energimarkedspakke

Brev - statsbudsjettet 2019 - Klima- og miljødepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Justis- og beredskapsdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Kunnskapsdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Helse- og omsorgsdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Finansdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Arbeids- og Sosialdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Næringsdepartementet

Brev - varslet salg av Rolls-Royce Marine

Brev - Innspill til regjeringens politiske plattform 2017-2021

Brev - NITOs forventninger til statsbudsjett 2018

Brev - Innspill til partssammensatt arbeidsgruppe om flerbruksfartøy på norsk sokkel

Brev - Innspill til Digital 21-strategien

Brev - Innspill til diskrimineringsombudsloven samt likestillings- og diskrimineringsloven

Brev - fra NITO og Tekna til Anniken Hauglie om styrket innsats mot arbeidsledige

Brev - fra NITO og Tekna til NAV-direktør Sigrun Vågeng

Brev - Industripolitikk for framtida

Brev - NITOs innspill til toppmøte om digitalisering

Brev - innspill til finanskomiteen om statsbudsjettet 2017

Brev - Innspill til Meld St 34 Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering

Brev - Innspill Gi SV beskjed

Brev - Innspill til Frps programutkast

Brev - Innspill til Venstres partiprogram

Brev - Innspill til regjeringens nasjonale strategi for kompetansepolitikk 30.09.2016

Brev - Innspill til SVs partiprogram 23.05.2016

Brev - Underlag tiltak petroleumsindustrien (møte i Høyre)

Brev - Innspill til Høyres programkomite 10.06.2016

Brev - Tiltak ledighet 10.06.2016

Brev - NITOs innspill til APs partiprogram

Brev - Digitalisering delingsøkonomi og nye ansettelsesformer (til AP)

Brev - Innspill til Mld St 25 (2015-2016) Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030 (Energimeldingen)

Brev- innspill revidert nasjonalbudsjett mai 2016

Brev - Innspill til Miljøpartiet De Grønnes partiprogram 2017-2021

Brev - Innspill til utvalg om grønn konkurransekraft

Brev - Innspill til forslag om endring Energiloven - Prop. 35 L (2015-2016)

Brev - Byggesaksforskriftens kompetansekrav

Brev - Innspill om selskapsmessig og funksjonelt skille (Prop 34 L (2015-2016))

Brev - Innspill Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021

Brev - Innspill Høyres partiprogram 2017-2021

Brev - Statsbudsjett 2017 Finansedepartementet

Brev - Statsbudsjett 2017 Helse- og omsorgsdepartementet

Brev - Statsbudsjett 2017 Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til Høyres partiprogram 2017-2021

Brev - Innspill til næringsminister Mæland om Innovation Lab 

Brev - Innspill til arbeids- og sosialministeren om endring av fordeling av kostnader ved permittering - arbeidstakers rett til dagpenger

Brev - Innspill til energi- og miljøkomiteen om St. Meld. 13 Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU

Brev - Innspill til finansminister Siv Jensen om tiltak i forbindelse med krise i oljeindustrien

Brev - Innspill til Høyres landsmøte 2015

Brev - Innspill til jernbanereform - Muntlig høring i stortingets transport- og kommunikasjonskomite

Brev - Innspill til Kirke- utdanings- og forskningskomiteen om st. mld. 18 Konsentrasjon for kvalitet - strukturreform for universitet- og høyskolesektoren

Brev - Innspill til kommende stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Brev - Innspill til kommuneproposisjon 2016

Brev - Innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Brev - Innspill til prosess for privatisering av Statsskogs skogvirksomhet

Brev - Innspill til regjeringens realfagsstrategi Tett på realfag

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Arbeids- og sosialdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Finansdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Nærings- og fiskeridepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2016 samferdsel

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Ta kontakt om du ønsker innsyn i brev som ikke er nevnt i denne oversikten.