Gå til innhold
Politikk

Brev til regjering og Storting

NITO har tett kontakt med politikere og myndigheter. Her er oversikt over aktuelle brev.

Brev til samferdselsministeren om flytting av oppgaver knyttet til fylkesveinettet

Brev - innspill fra NITO til rapporten Fremsyn 2050 - teknologiutredning under Nasjonal transportplan

Brev - Innspill til Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi 2030 - norsk omstilling i europeisk samarbeid

Brev - innspill til ekspertutvalg om etter- og videreutdanning

Brev - Innspill til EUs 3. energimarkedspakke

Brev - statsbudsjettet 2019 - Klima- og miljødepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Justis- og beredskapsdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Kunnskapsdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Helse- og omsorgsdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Finansdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Arbeids- og Sosialdepartementet

Brev - statsbudsjettet 2019 - Næringsdepartementet

Brev - varslet salg av Rolls-Royce Marine

Brev - Innspill til regjeringens politiske plattform 2017-2021

Brev - NITOs forventninger til statsbudsjett 2018

Brev - Innspill til partssammensatt arbeidsgruppe om flerbruksfartøy på norsk sokkel

Brev - Innspill til Digital 21-strategien

Brev - Innspill til diskrimineringsombudsloven samt likestillings- og diskrimineringsloven

Brev - fra NITO og Tekna til Anniken Hauglie om styrket innsats mot arbeidsledige

Brev - fra NITO og Tekna til NAV-direktør Sigrun Vågeng

Brev - Industripolitikk for framtida

Brev - NITOs innspill til toppmøte om digitalisering

Brev - innspill til finanskomiteen om statsbudsjettet 2017

Brev - Innspill til Meld St 34 Verdier i pasientens helsetjeneste - Melding om prioritering

Brev - Innspill Gi SV beskjed

Brev - Innspill til Frps programutkast

Brev - Innspill til Venstres partiprogram

Brev - Innspill til regjeringens nasjonale strategi for kompetansepolitikk 30.09.2016

Brev - Innspill til SVs partiprogram 23.05.2016

Brev - Underlag tiltak petroleumsindustrien (møte i Høyre)

Brev - Innspill til Høyres programkomite 10.06.2016

Brev - Tiltak ledighet 10.06.2016

Brev - NITOs innspill til APs partiprogram

Brev - Digitalisering delingsøkonomi og nye ansettelsesformer (til AP)

Brev - Innspill til Mld St 25 (2015-2016) Kraft til endring - Energipolitikken mot 2030 (Energimeldingen)

Brev- innspill revidert nasjonalbudsjett mai 2016

Brev - Innspill til Miljøpartiet De Grønnes partiprogram 2017-2021

Brev - Innspill til utvalg om grønn konkurransekraft

Brev - Innspill til forslag om endring Energiloven - Prop. 35 L (2015-2016)

Brev - Byggesaksforskriftens kompetansekrav

Brev - Innspill om selskapsmessig og funksjonelt skille (Prop 34 L (2015-2016))

Brev - Innspill Arbeiderpartiets partiprogram 2017-2021

Brev - Innspill Høyres partiprogram 2017-2021

Brev - Statsbudsjett 2017 Finansedepartementet

Brev - Statsbudsjett 2017 Helse- og omsorgsdepartementet

Brev - Statsbudsjett 2017 Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til Høyres partiprogram 2017-2021

Brev - Innspill til næringsminister Mæland om Innovation Lab 

Brev - Innspill til arbeids- og sosialministeren om endring av fordeling av kostnader ved permittering - arbeidstakers rett til dagpenger

Brev - Innspill til energi- og miljøkomiteen om St. Meld. 13 Ny utslippsforpliktelse for 2030 - en felles løsning med EU

Brev - Innspill til finansminister Siv Jensen om tiltak i forbindelse med krise i oljeindustrien

Brev - Innspill til Høyres landsmøte 2015

Brev - Innspill til jernbanereform - Muntlig høring i stortingets transport- og kommunikasjonskomite

Brev - Innspill til Kirke- utdanings- og forskningskomiteen om st. mld. 18 Konsentrasjon for kvalitet - strukturreform for universitet- og høyskolesektoren

Brev - Innspill til kommende stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Brev - Innspill til kommuneproposisjon 2016

Brev - Innspill til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Brev - Innspill til prosess for privatisering av Statsskogs skogvirksomhet

Brev - Innspill til regjeringens realfagsstrategi Tett på realfag

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Arbeids- og sosialdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Finansdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Kunnskapsdepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Nærings- og fiskeridepartementet

Brev - Innspill til statsbudsjett 2016 samferdsel

Brev - Innspill til statsbudsjettet 2016 til Helse- og omsorgsdepartementet 

 

Ta kontakt om du ønsker innsyn i brev som ikke er nevnt i denne oversikten.