Muas foto Forsvaret 01.jpg
MUAS-operatør med Raven UAV fra Kavalerieskadronen 1 sin patruljetropp i Panserbataljonen. (Illustrasjonsfoto: Forsvaret)

Det er politisk vedtatt at Norge skal ha en forsvarsindustri. Det utdannes mange ingeniører og teknologer i nord, men de tvinges allikevel til å flytte ut av landsdelen for å jobbe med anskaffelse og forvaltning av luftkapasiteter (en divisjon av Forsvarsmateriell).

- Forsvarssektoren kan med sin brede portefølje av luftsystemer bidra til etablering av solide kompetansemiljøer, på tvers av militær og privat sektor. Forsvarssektoren kan dermed bidra til realisering av ny høyteknologisk verdiskaping i Nord-Norge, sier NITO-president Trond Markussen og legger til:

- Et unikt mulighetsrom åpner seg nå som det planlegges anskaffelser av droner til Forsvarets avdelinger i Nord-Norge til nær en milliard kroner de neste tre årene.

Må ha rett kompetanse på rett sted

Det støtter Nils Håheim-Saers, avdelingsstyremedlem i NITO Troms, fullt ut og viser til at Kystjegerkommandoen i Harstad og Etterretningsbataljonen på Setermoen planlegger å anskaffe droner til nær en milliard kroner.

- Tilgang til relevant arbeidskraft, ikke minst ingeniører og teknologer, er sentralt for den operative evnen når forsvarssektoren skal realisere taktiske dronesystemer.

- Etaten Forsvarsmateriell kan dermed velge å bidra til etablering av solide fagmiljø, og gjennom dette skape kunnskap og verdier som er viktig for både private og offentlige aktører, mener han.

Nils Håheim-Saers.jpg
Nils Håheim-Saers.

Håheim-Saers trekker fram at slike kompetansemiljøer vil tiltrekke seg høykompetente arbeidstakere som ønsker faglig utfordrende arbeidsoppgaver og karriere. Dette er i tråd med anbefalingen fra Svendsen-utvalget og den nylig vedtatte langtidsplanen for forsvarssektoren.

Ber Forsvarsdepartementet ta ansvar

Håheim-Saers viser til at store deler av det solide kompetansemiljøet for militære luftkapasiteter allerede er på plass i nord, i form av blant annet ingeniørutdanninger ved UiT Norges arktiske universitet og Forsvarets operative flyavdelinger i regionen.

- Nord-Norge er allerede tyngdepunktet for forskning og utvikling innenfor droneteknologi, i tett samarbeid lokalt med den operative kompetansen innenfor droner hos Forsvarets operative avdelinger.

Han forteller videre at Forsvaret har et globalt ledende flyoperativt kompetansemiljø for bruk av droner i maritime operasjoner i Nord-Norge.

- Denne kompetansen bør forsvarssektoren bygge videre på og realisere med fysisk tilstedeværelse fra Forsvarsmateriell luftkapasiteter.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har allerede dialog med Forsvarets operative avdelinger og søker samarbeid gjennom fysisk tilstedeværelse i nord med sitt ICE Worx Arctic.

Håheim-Saers poengterer at om vi skal fortsette å utvikle de kompetansemiljøene vi har, og sørge for at forsvarssektoren vinner kampen om de kloke hodene og flinke hendene i Nord-Norge, er vi avhengig av sterk styring fra Forsvarsdepartementet.

- Denne styringen må legge til rette for at ingeniører og teknologer som skal jobbe med investering og forvaltning av de taktiske dronesystemene kan etablere seg i bo- og arbeidsregionen der de militære avdelingene befinner seg, avslutter han.

Les også: Politisk støtte til forsvarsindustri i nord