NITO og NHO ny hovedavtale listebilde.jpg
Hilde-Marie Martinsen, forhandlingsleder NHO og Tom Christoffersen, leder NITO Privat ble enige om ny hovedavtale 25. april.

Den norske modellen, kompetanseutvikling og tillitsvalgtes arbeidsvilkår er viktige momenter i den nye hovedavtalen mellom NITO og NHO.
Bærekraft og miljø blir også satt på dagsorden i samarbeidet mellom partene framover.

Bedre muligheter for kompetanseutvikling

I hovedavtalen er det kommet med en ny setning om at bedriften og tillitsvalgte skal diskutere kompetanseutvikling.

- Dette gir en mulighet for medlemmene å diskutere sine behov for kompetansepåfyll med tillitsvalgt. I tillegg til at kartleggingen skal oppdateres hvert år, blir det nå tydeligere at kompetanse er ferskvare.

- NITO var tidlig ute med å ta inn bestemmelser om kompetanseutvikling i hovedavtalen. Nå har partene gjort endringer i kapittelet som blant annet gjør at partene lokalt har et felles ansvar for bedriftens plan for kompetanseutvikling.

- Dette arbeidet skal gjøres årlig og det er viktig at de tillitsvalgte er med og sikrer at det faktisk skjer. Kompetanseutvikling er en reell investering for lønnsomhet og konkurranseevne, sier Christoffersen.

Egen bestemmelse for den norske modellen

NITO og NHO er enige om at det er viktig å verne om den norske modellen, både lokalt og sentralt. 

- Vi er opptatt av et organisert arbeidsliv og ryddige arbeidsforhold for medlemmene våre. Den norske modellen er grunnfjellet for å sikre dette, sier Tom Christoffersen, leder for NITO Privat.

- Den nye bestemmelsen setter dette på dagsorden og gir tillitsvalgte et grunnlag for å diskutere med arbeidsgiver hvordan det skal lønne seg å være organisert.

- Den vil også gjøre det lettere å sette fokus på modellen i virksomheter der medbestemmelse i dag ikke vektlegges nok.

Mer lønnsomt å være tillitsvalgt

- Det er helt avgjørende at tillitsvalgte får tilrettelagt sitt daglige arbeid for å kunne utføre oppgavene i vervet. Vi er også opptatt av at tillitsvalgtarbeid skal ha en positiv innvirkning på arbeidsgivers vurdering av innsatsen til den enkelte og på lønnsutviklingen.

I hovedavtalen står det: NITO og NHO fremhever viktigheten av at det ved fastsettelse av resultatkrav mv i tillitsvalgtes ordinære stilling, må ses hen til den arbeidsbelastning tillitsvervet innebærer. 

Teksten har tidligere stått som en merknad fra NITO, men partene er nå enige om at dette skal stå som en bestemmelse.

Utfordringer med utenlandskeide selskaper

Med den nye bestemmelsen om den norske modellen, er det naturlig at NITO og NHO diskuterer ulike problemstillinger.

- Vi vil sette fokus på utfordringer med utenlandskeide selskaper som ikke viser nok forståelse for hva den norske modellen innebærer og hvilke fordeler den gir.

Fokus på klima og miljø

Bærekraft, klima og miljø er viktige deler i NITOs vedtatte politikk fra NITOs kongress høsten 2021.  

- Vi i NITO Privat ser mange muligheter til å samarbeide med NHO om tiltak for å sikre lønnsom bærekraft i privat sektor. Dette vil også bli et fast tema til diskusjon mellom oss og NHO framover.

Les protokollen her: 

Hovedavtalen mellom NITO og NHO 2022