Gro Gaarder liste smil.jpg

- I lønnsoppgjøret for 2024 skal vi fortsette den gode utviklingen fra 2023. En sterk økning i lønn er nødvendig for at kommunene skal tiltrekke seg riktig kompetanse.

Det sier Gro Gaarder, nyvalgt leder for NITO Kommune. Hun påpeker at det er stor mangel på ingeniører i kommunene.

Skal merkes på lommeboka

- Lønn blir viktig i år. Vi må ha en reallønnsvekst som merkes på lommeboka, sier hun. Det var blant temaene på NITOs sentrale tariffkonferanser 12.-13. mars hvor grunnlaget for årets lønnsoppgjør ble lagt.

En undersøkelse blant NITOs medlemmer viser at de forventer mellom fem og sju prosent lønnsvekst i 2024.

- Enkelte kommuner har dårlig økonomi og må ta harde prioriteringer for å opprettholde sine tilbud. Ingeniørkompetanse er nøkkelkompetanse i omstilling og videreutvikling av kommunenes tjenester, ikke minst med tanke på klima og miljø, sier hun. 

- For å sikre god byggesaksbehandling, brannverv og vann og avløp er det helt klart at lønnsutviklingen er viktig.

Viktige krav inn i lønnsoppgjøret

I årets forhandlinger er dette noe av det som er viktig for NITO Kommune:

  • Presisering av bestemmelsen om tjenestereiser utenfor avtalt arbeidstid. Dette må nedfelles i tariffavtalen at dette er å anse som arbeidstid.
  •  Det er viktig å få endret på vilkårene for innplassering i lærernes stillingskoder. Kodene må tilpasses det formelle kompetansenivået.
  • Godtgjørelse for beredskapsvakt blir en del av pensjonsgrunnlaget
  • Uansett forsørgeransvar skal det være full lønnskompensasjon ved pliktig samfunnstjeneste som militærtjeneste, sivilforsvar og heimevern

De sentrale forhandlingene for kommunal sektor starter 15. april.

Se også: